Saltar al contingut principal

Conflicte núm. 11.Impost sobre el valor afegit.Activitats exemptes. Desdoblament artificiós d'activitat d'ensenyament d'idiomes en dues societats per a la deducció de l'IVA suportat

A efectes del disposada a l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb l'establert a l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedeix a publicar còpia de l'informe de la Comissió consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma relatiu al contribuent "CXZ".

A l'Informe es declara que hi ha conflicte en l'aplicació de la norma tributària en un supòsit de creació simultània de dues societats per part d'uns mateixos socis, a fi que una d'elles arrendi els locals on es desenvolupa l'activitat i assumeixi les obres necessàries per al seu condicionament juntament amb altres costos i els cedeixi a l'altra societat, prestant-li a més altres serveis, perquè aquesta última exerceixi l'activitat d'ensenyament d'idiomes.