Saltar al contingut principal

Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle

La Llei 14/2022, de 8 de juliol ha modificat substancialment el Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle, incloent la importació com fet imposable, des del 1 de setembre del 2022.

Per aquesta raó s'han realitzat els canvis pertinents en el sistema d'importació per habilitar la gestió d'aquest impost, en la següent forma:

 • A excepció dels particulars, que no tindran obligació d'inscriure's en el registre territorial, serà necessari incloure el CAF de l'importador o bé el del magatzemista a la casella 44 del DUA, utilitzant per a això els següents codis:

  • 5025:  CAF Magatzemista gasos fluorats.
  • 5026:  CAF Importador gasos fluorats.
 • A excepció dels particulars, que no tindran obligació d'inscriure's en el registre territorial ni de nomenar un representant fiscal, els operadors econòmics no establerts a Espanya han de nomenar un representant fiscal sobre el qual recaurà l'obligació d'inscripció i que, per tant, serà el titular del CAF.

  En aquests casos s'haurà de declarar, a la casella 44 del DUA, el NIF del representant fiscal precedit del codi 5027.

 • En casos d'importació de gasos fluorats de l'annex I del Reglament (UE) núm. 517/2014 la liquidació de l'impost s'efectuarà directament per la duana, sense necessitat que el declarant consigni cap informació a la casella 47.

  S'exceptuen del disposat en el paràgraf anterior els productes PFC-218 (Perfluoropropano), PFC-3-1-10 (Perfluorobutano), PFC-4-1-12 (Perfluoropentano) i Hexafluoruro de sofre.En aquests casos, en incloure's els productes en nomenclatures residuals a la base de dades d'aranzel, el declarant haurà d'aportar la informació necessària perquè es liquidi l'impost de la forma prevista en el punt següent per a les barreges i per a la importació de productes que continguin gasos fluorats.

 • En el cas de barreges o d'importació de productes que continguin gasos fluorats es declararà de la següent forma:

  • A la casella 47 es consignarà:
   • Classe de tributo= 1CF.
   • En base imposable s'indicarà els Kg de gas fluorat contingut al producte importat d'acord amb el previst a l'article once.2 de la Llei 19/2013 o a la barreja.
  • El PCA dels esmentats gasos fluorats s'inclourà a la casella 44 utilitzant per a això el codi de document 7015.

 • En els supòsits d'importació amb dret a l'exempció d'aquest impost, tal com preveu l'article vuit de la Llei 19/2013, s'inclourà el codi 1F2 a la casella 37.2 del DUA i a la casella 44, el CAF de l'importador o, en cas de no estar establert, del seu representant fiscal i el codi de document que correspongui segons el següent detall:

  • 1051:  Etiquetat gasos així que art.12 del Reglament (UE) núm. 517/2014.
  • 1052:  Declaració prevista en l'apartat f de l'art. 8 de la Llei 19/2013 (destino navegació marítima o aèria internacional).
  • 5026:  CAF Importador  gasos fluorats.
 • En els supòsits d'importació de productes de l'àmbit de l'impost per un magatzemista als efectes de l'article Nueve.4 de la Llei 19/2013 es consignarà el codi 1F1 a la casella 37.2 i el CAF del magatzemista o, en cas de no estar establert, del seu representant fiscal a la casella 44 (utilitzant el codi 5025).

 • En els supòsits d'entrada a Ceuta i Melilla de productes de l'àmbit objectiu de l'impost procedents de la resta del territori nacional es consignarà el codi 1F3 a la casella 37.2 en no tractar-se d'una importació a efectes d'aquest impost d'acord amb l'article Cinco, lletra f, apartat 3r de la Llei.

Aquestes modificacions podran provar-se en l'entorn de preproducció des del dijous 4 d'agost:

 • Per a la posició 2903410000 es podrà emprovar els casos d'importació de gasos fluorats de l'annex I del Reglament (UE) núm. 517/2014).

 • En altres posicions es podran emprovar el cas de barreges o d'importació.