Saltar al contingut principal

Nou Assistent virtual de Renda sobre immobles

S'ha incorporat com a eina d'assistència virtual de IRPF l'"Assistent virtual de Renda sobre immobles". Aquesta eina, a diferència dels Informadors de Renda i d'Activitats Econòmiques, ofereix la possibilitat de formular preguntes utilitzant un text lliure en el qual, a través de frases concretes, es descriguin els detalls de la teva consulta, que serà contestada de forma personalitzada mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial.

L'eina incorpora exclusivament temes referents a immobles, si bé, successivament aniran incorporant-se la resta de matèries que afecten l'impost.

Els temes sobre els quals es pot consultar són els referents a rendiments derivats d'immobles depenent de l'ús a què es destinin, com a habitatge habitual, a disposició dels seus titulars, afectes a activitat econòmica o immoble de lloguer, incloent en aquest últim cas totes les possibles modalitats d'arrendament. A més, inclou com calcular i declarar els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'immobles en les seves diferents modalitats lucratives i oneroses, així com els casos especials d'extinció de condomini o la dació en pagament. Finalment, es tracten les deduccions derivades de la propietat o l'ús dels immobles, com són les deduccions per adquisició d'habitatge habitual, la deducció per lloguer i la resta de deduccions com les recentment incorporades deduccions per obres d'eficiència energètica.

Si es formulessin consultes sobre matèries no relacionades amb immobles, l'Assistent respondria derivant els Informadors de Renda i d'Activitats Econòmiques, a través dels quals es podrien resoldre aquestes qüestions.

Com en la resta de les eines d'Assistència Virtual, si la resposta obtinguda no conté tota la informació que se sol·licitava, es podrà accedir al xat que serà atès per un especialista de l'Administració Digital Integral (ADI).

Assistent virtual de Renda sobre immobles