Saltar al contingut principal

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

L'article 59 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 introdueix les següents modificacions en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2022, i vigència indefinida:

 • Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

  Se modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

  Assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència:

  El conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primeres a favor d'un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent, no podran excedir de 1.500 euros anuals (anteriorment el límit era de 2.000 euros anuals).

  Límit màxim conjunt

  Com a límit màxim conjunta per a les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s'aplicarà la menor de les quantitats següents:

  1. El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

  2. 1.500 euros anuals (anteriorment el límit era 2.000 euros).

   A partir d'1 de gener de 2022, aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social (mateix pla de pensions, pla de previsió social empresarial, mutualitat de previsió social, etc.) al qual s'han realitzat les contribucions empresarials, per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial (anteriorment el límit era de 8.000 euros i l'increment havia de provenir exclusivament de contribucions empresarials).

   Les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador.

   Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ocupació o mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència de les quals, al seu torn, sigui acceptant i assegurat, es consideraran com a contribucions empresarials, a efectes del còmput d'aquest límit.

   A més, es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa, que ja existia anteriorment.

L'article 60 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 introdueix les següents modificacions en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2022, i vigència indefinida:

 • Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva.

  Es prorroguen per a l'exercici 2022 els límits quantitatius que es venen aplicant en exercicis anteriors i que delimiten l'àmbit d'aplicació de mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

  Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran per a l'exercici els 2022 les següents:

  • Volum d'ingressos l'any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d'expedir factura.Les operacions en les quals hi hagi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.

  • Volum d'ingressos per al conjunt de activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.

  • Volum de compres en béns i serveis l'any immediat anterior, exclòs les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

L'article 61 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 introdueix les següents modificacions en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2022, i amb vigència indefinida:

 • Modificació de l'article 30 de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats, Quota íntegra i quota líquida.

  Es modifica l'article 30 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, per l'article 61 Uno de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, introduint un apartat 2 a l'article 30 que estableix que sobre la quota íntegra s'aplicaran les bonificacions i deduccions que procedeixin previstes en la normativa de l'Impost donant lloc a la quota líquida del mateix que, en cap cas, no podrà ser negativa.

 • Regulació d'una tributació mínima per a determinats contribuents.

  S'afegeix un nou article 30 bis en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, per l'article 61.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022:

  Tributació mínima:

  Els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu o que tributin en el règim de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, amb independència del seu import net de la xifra de negocis, la quota líquida no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 15 per cent a la base imposable, minorada o incrementada, en el seu cas i segons correspongui, per les quantitats derivades de l'article 105 de la Llei 27/2014 i minorades en la Reserva per Inversions regulada a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.L'esmentada quota tindrà el caràcter de quota líquida mínima.

  No s'aplicarà la quota líquida mínimaals contribuents que tributin als tipus de gravamen previstos en els apartats 3, 4 i 5 de l'article 29 de la Llei 27/2014 ni a les entitats de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari.

  Per als contribuents que en tributin al tipus del 15 per cent segons el disposat en l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 27/2014, per ser entitats de nova creació, la quota líquida mínima serà el 10 per cent de la base imposable, segons l'indicat anteriorment, i el 18 per cent si es tracta de entitats que tributin al tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'apartat 6 de l'article 29 de la Llei 27/2014.

  En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no podrà ser inferior al resultat d'aplicar el 60 per cent a la quota íntegra calculada d'acord amb el disposat en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

  Les entitats de la Zona Especial Canària, la base imposable positiva sobre la qual s'apliqui el percentatge no inclourà la part de la mateixa corresponent a les operacions realitzades material i efectivament en l'àmbit geogràfic de l'esmentada Zona que tributi el tipus de gravamen especial regulat a l'article 43 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

  Regles per a la determinació de la quota líquida mínima:

  En primer lloc, es minorarà la quota íntegra en l'import de les bonificacions que siguin d'aplicació, incloses les regulades en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, i en l'import de la deducció prevista a l'article 38 bis de la Llei 27/2014.

  En segon lloc, s'aplicaran les deduccions per doble imposició regulades als articles 31, 32, 100 i disposició transitòria vint-i-tresena de la Llei 27/2014, respectant els límits que resultin d'aplicació en cada cas.

  Si conseqüència de les operacions anteriors:

  • Resulta una quantia inferior a la quota líquida mínima calculada segons l'assenyalat en els paràgrafs anteriors, aquesta quantia tindrà, com a excepció, la consideració de quota líquida mínima.

  • Resulta una quantia superior a l'import de la quota líquida mínima calculada segons l'assenyalat en els paràgrafs anteriors, s'aplicaran les restants deduccions que resultin procedents, amb els límits aplicables en cada cas, fins a l'import de l'esmentada quota líquida mínima.

  Les deduccions l'import de les quals es determini d'acord amb el disposat en la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, i en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, s'aplicaran, respectant els seus propis límits, encara que la quota líquida resultant sigui inferior a l'esmentada quota líquida mínima.

  Les quantitats no deduïdes per aplicació de les regles anteriors podran deduir-se en els períodes impositius següents d'acord amb la normativa aplicable en cada cas.

 • Modificació de l'article 41 de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats, “Deducció de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats”.

  Es modifica l'article 41 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, per l'article 61.Tres de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, incorporant en l'últim paràgraf el concepte de quota líquida mínima en establir que quan la suma de les retencions a compte, els ingressos a compte i els pagaments fraccionats superin l'import de la quota líquida de l'Impost o, en el seu cas, de la quota líquida mínima, l'Administració tributària procedirà per retornar, d'ofici, l'excés.

 • Modificació del Règim Especial d'Entitats dedicades a l'arrendament d'habitatge.

  Es modifica l'apartat 1 de l'article 49 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, per l'article 61.Cuatro de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, establint que tindrà una bonificació del 40 per cent (anteriorment la bonificació era del 85 per cent) la part de quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l'arrendament d'habitatges que compleixin els requisits per a l'aplicació d'aquest règim.

 • Modificació del Règim Especial de Consolidació fiscal.

  Se'n modifica l'apartat 1 de l'article 71 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, per l'article 61.Quinto de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, assenyalant que la quota íntegra del grup fiscal es minorarà en l'import de les deduccions i bonificacions previstes als Capítols II, III i IV del Títol VI de la Llei 27/2014, així com qualsevol altra deducció que pogués resultar d'aplicació, donant lloc a la quota líquida del mateix, matisant, que, en cap cas, no podrà ser negativa.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

L'article 62 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 introdueix la següent modificació al Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les Tarifes i la Instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida:

 • Se n'afegeix un nou grup 863 en l'agrupació 86 de la secció segona de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

  Grup 863.Periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

  Quota de:115 euros.

  La Nota d'aquest Grup disposa que, els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per a l'obtenció, tractament, interpretació i difusió d'informacions o continguts a través de qualsevol medi escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l'assessorament i execució de plans de comunicació institucional o corporativa.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

L'article 63 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 introdueix per a els establiments permanents les següents modificacions en el TRLIRNR, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2022 i vigència indefinida:

 • Modificació dels apartats 4, 5 i 6 de l'article 19.“Quota íntegra i quota líquida”.

  Es modifiquen els apartats 4, 5 i 6 de l'article 19 del TRLIRNR, en el mateix sentit que la modificació de l'article 30 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

  En concret, s'estableix que en la quota íntegra es podran aplicar les bonificacions i deduccions que procedeixin previstes en la normativa de l'Impost sobre Societats, donant lloc a la quota líquida de l'impost que, en cap cas, no podrà ser negativa.

  Serà deduïble de la quota líquida l'import de les retencions, dels ingressos a compte i dels pagaments fraccionats.

  En conseqüència, amb aquests canvis, en l'apartat 6 es fa referència expressa a la quota líquida de l'Impost per indicar que quan les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats efectivament realitzats superin la quota líquida de l'impost, l'Administració tributària procedirà tornar d'ofici l'excés, de conformitat amb l'establert a l'article 127 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

 • S'afegeix una nova disposició addicional desena.Tributació Mínima.

  En aquesta nova disposició addicional decima del TRLIRNR s'estableix que a efectes del disposat en el article 19 del TRLIRNR, per determinar el deute tributari de l'impost, resultarà d'aplicació la tributació mínima establerta a l'article 30 bis de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

L'article 64 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, amb efectes des d'1 de gener de 2022 i vigència indefinida, modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (LIVA).

 • Límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca a l'exercici 2022.

  Amb aquesta modificació s'estén a 2022 l'increment a 250.000 euros de la magnitud de 150.000 euros establert en la disposició transitòria tretzena de la LIVA, a efectes de determinats límits d'exclusió del Règim Simplificat i del Règim de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  En relació amb el Règim Simplificat s'estableix per a 2022 el límit d'exclusió de 250.000 euros de volum d'ingressos l'any immediat anterior per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, realitzades pel subjecte passiu.Igualment s'estableix el límit d'exclusió de 250.000 euros per a les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, realitzades l'any immediat anterior pel subjecte passiu.

  En relació amb el Règim de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'estableix per a 2022 el límit d'exclusió de 250.000 euros per a les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l'immobilitzat, realitzades l'any immediat anterior pel subjecte passiu.

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,, se abre en ventana nueva

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.