Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2023

Fins al 20 de juny

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2023.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

  • Maig 2023.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349

Impost sobre les Primes d'Assegurances

  • Maig 2023:430

Impostos Especials de Fabricació

  • Març 2023.Grans empreses:561, 562, 563

  • Maig 2023:548, 566, 581

  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

Impost Especial sobre l'Electricitat

  • Maig 2023.Grans empreses:560

Impostos Mediambientals

  • Maig 2023.Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.Autoliquidació:592
  • Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeléctrica.Pagament fraccionat 2022:584

Impost sobre les Transaccions Financeres

  • Maig 2022:604