Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.8 Operacions intracomunitàries

Si es realitzessin lliuraments o adquisicions de béns i prestacions o adquisicions de serveis amb altres Estats membres de la Unió Europea, és necessari disposar de NIF-IVA (sol·licitant l'alta en el Registre d'operadors intracomunitaris, amb el model 036).El NIF-IVA ha de comunicar-se a la persona amb qui es realitzi l'operació i constar a les factures corresponents.Realitzar aquestes operacions obliga a presentar el model 349 “Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries” mensual o, trimestral quan ni en el trimestre de referència ni en els quatre trimestres naturals anteriors l'import de lliuraments de béns i serveis intracomunitaris no sigui superior a 50.000 € (sense IVA). 

El model 349 trimestral es presenta entre l'1 i el 20 d'abril, juliol i octubre, i l'últim trimestre, entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent, igual com el model 349 anual.

Així mateix, el model 349 mensual es presenta entre l'1 i el 20 del mes següent a l'acabament del corresponent període de liquidació.

Si finalitzat algun dels mesos d'un trimestre natural se superen els 50.000 € s'ha de presentar el model 349 incloent les operacions realitzades el mes o mesos transcorreguts des de l'inici de l'esmentat trimestre.Si se supera l'import el segon mes del trimestre natural, s'haurà de presentar una declaració mensual, en la qual s'inclouran les operacions corresponents als dos primers mesos del trimestre i s'incorporarà una marca en la qual s'indiqui que es tracta d'un trimestre truncat.

BREXIT.Model 349.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

A partir d'1 de gener de 2021, finalitzat el període transitori, es produirà la sortida efectiva de la UE del Regne Unit.A partir d'aquesta data, el Regne Unit serà tractat com a país no pertanyent a la UE a efectes d'IVA, amb les següents particularitats:

  1. L'acord de retirada garanteix que els moviments de mercaderies que hagin començat abans de la retirada del Regne Unit de la UE es portin al seu terme de conformitat amb les normes de la Unió vigents en el moment d'iniciar-se el desplaçament.

  2. L'acord de retirada inclou un Protocol per a Irlanda del Nord, que a efectes d'IVA continuarà formant part de la UE respecte dels lliuraments de béns.Per a això, el Regne Unit crearà un NIVA específic amb el prefix XI per als subjectes que puguin acollir-se a l'esmentat Protocol.

Conseqüències del BREXIT en el Model 349