Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex corrector per inici de noves activitats

Normativa:Instrucció 2.3 b.4) de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

a. Els contribuents que hagin iniciat noves activitats, podran aplicar a l'exercici el 2020 un índex corrector del 0,80 si es tracta del primer any d'exercici de l'activitat, o del 0,90 si es tracta del segon.

A aquests efectes, a l'exercici de l'activitat s'hauran de presentar les següents circumstàncies:

  • Que es tracti de noves activitats l'exercici de les quals s'hagi iniciat a partir de l'1 de gener de 2019.
  • Que no es tracti d'activitats de temporada.
  • Que no s'hagin exercit anteriorment sota una altra titularitat o qualificació.
  • Que es realitzin a local o establiment dedicats exclusivament a l'esmentada activitat, amb total separació de la resta d'activitats empresarials o professionals que, en el seu cas, pogués realitzar el contribuent.

b. Quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat, amb grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 els índexs correctors aplicables seran del 0,60 si es tracta del primer any d'exercici de l'activitat o del 0,70 si es tracta del segon.