Saltar al contingut principal

Manual pràctic IVA 2021

Portada del manual pràctic de IVA 2021

Aquesta publicació té efectes merament informatius

 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Capítol 1.Novetats a destacar el 2021
 3. Capítol 2.Introducció
 4. Capítol 3.Lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades per empresaris i professionals
 5. Capítol 4.Subjectes passius.Repercussió.Meritació.Base Imposable i Tipus Impositiu
 6. Capítol 5.Deduccions i devolucions
 7. Capítol 6.Els règims especials en el IVA
 8. Capítol 7.La fiscalitat de les PIME.El règim simplificat
 9. Capítol 8.La gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit
 10. Capítol 9.Les declaracions informatives del IVA.Models 390 i 349
 11. Capítol 10.Obligacions formals dels subjectes passius del IVA:Factures i Llibres Registre
 12. Apèndix normatiu
 13. Índex de models