Saltar al contingut principal

Manual pràctic IVA 2022

Portada del manual pràctic de IVA 2022

Aquesta publicació té efectes merament informatius

 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Presentació
 3. Capítol 1.Novetats a destacar el 2022
 4. Capítol 2.Introducció
 5. Capítol 3.Lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades per empresaris i professionals
 6. Capítol 4.Subjectes passius.Repercussió.Meritació.Base Imposable i Tipus Impositiu
 7. Capítol 5.Deduccions i devolucions
 8. Capítol 6.Els règims especials en el IVA
 9. Capítol 7.La fiscalitat de les PIME.El règim simplificat
 10. Capítol 8.La gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit
 11. Capítol 9.Les declaracions informatives del IVA.Models 390 i 349
 12. Capítol 10.Obligacions formals dels subjectes passius del IVA:Factures i Llibres Registre
 13. Apèndix normatiu
 14. Índex de models