Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per reversió de mesures temporals (DT 37è.1 LIS)

1.Import de la deducció

Per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015, per tal de mitigar els efectes de la reducció dels tipus de gravamen en la limitació a la deducció d'amortitzacions corresponents als exercicis 2013 i 2014, l'apartat 1 de la disposició transitòria trenta-setena de la LIS, va establir una nova deducció sobre la quota íntegra per als contribuents que tributin al tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats.

Així, segons el disposat en l'esmentada disposició, els contribuents que tributin al tipus de gravamen general previst a l'article 29.1 del LIS i els hagi resultat d'aplicació la limitació a les amortitzacions establerta a l'article 7 de la Llei 16/2012, de 27 desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, tindran dret a una deducció en la quota íntegra del 5 per cent (2 per cent per als períodes impositius que s'iniciïn el 2015) de les quantitats que integrin a la base imposable del període impositiu d'acord amb el paràgraf tercer de l'esmentat article, derivades de les amortitzacions no deduïdes en els períodes impositius que s'hagin iniciat el 2013 i 2014.

A tenir en compte:

Aquesta deducció s'aplicarà posteriorment a les altres deduccions i bonificacions que resultin d'aplicació per l'Impost sobre Societats, per la qual cosa no se li aplica el límit conjunt.

Les quantitats no deduïdes per insuficiència de quota íntegra podran deduir-se en períodes impositius següents, temporal sense limitació.

2.Emplenament del model 200

Els contribuents consignaran en la casella [01040] «Deducció per reversió de mesures temporals DT 37ª.1 LIS» de la pàgina 14 del model 200, l'import corresponent a aquestes deduccions que apliquin en el període impositiu objecte de declaració.L'import consignat en aquesta casella serà el que resulti de l'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 19 del model 200 que s'explica a continuació.

Emplenament del quadre «Deducció per reversió de mesures temporals DT 37a.1 LIS» (pàgina 19 del model 200)

En aquest quadre s'haurà de consignar els imports de la deducció per reversió de mesures temporals generades als exercicis les 2015 a 2021, de la forma en què es detalla a continuació:

  • A la columna «Base de deducció» es consignarà els imports corresponents a les quantitats que integrin a la base imposable dels exercicis 2015 a 2021, derivades de les amortitzacions no deduïdes en els períodes impositius iniciats el 2013 i 2014, i sobre les quals s'aplica la deducció.

  • A la columna «Importi generat/pendent al principi del període» es consignarà els imports derivats d'aplicar les quantitats de les columnes «Base de deducció», el percentatge del 2 per cent (per al període impositiu 2015) i del 5 per cent (per als períodes impositius 2016 a 2021).

    La fila «2021(*)» només s'ha de complimentar si l'entitat té deduccions pendents d'aplicar, corresponents a un període impositiu anterior iniciat el 2021.

  • A la columna «Import aplicat» es consignarà els imports corresponents a les quantitats consignades a l'anterior columna «Importi generat/pendent al principi del període», que s'hagin aplicat en el període impositiu objecte de declaració.

    En la casella [01040] es recollirà el total dels imports consignats a la columna «Aplicat en aquesta liquidació» que s'haurà de traslladar a la casella [01040] de la pàgina 14 del model 200 referent a la liquidació de l'Impost.

  • A la columna «Import pendent» es consignarà els imports corresponents a les quantitats que queda pendent d'aplicar per a períodes impositius futurs.