Salta al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Capítol 1. El contribuent i la residència

La manera com una persona física o una entitat ha de tributar a Espanya per la seva renda es determina en funció de si la mateixa és o no  resident en aquest país. Els residents tributen per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o per l'impost sobre societats (IS); en canvi, els no residents, tant persones físiques com entitats, tributen per l'Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR).

  1. La residència de les persones físiques
  2. La residència de les persones jurídiques