Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.3. Deducció per doble imposició internacional

Quan entre les rendes del contribuent figurin rendiments o guanys patrimonials obtinguts i gravats a l'estranger, es deduirà la menor de les quantitats següents:

 1. L'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó d'un impost de naturalesa idèntica o anàloga a aquest impost o a l'Impost de la Renda de no Residents sobre aquests rendiments o guanys patrimonials.

 2. El resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu de gravamen a la part de base liquidable gravada a l'estranger.

A aquests efectes, el tipus mitjà efectiu de gravamen serà el resultat de multiplicar per 100 el quocient obtingut de dividir la quota líquida total per la base liquidable. A aquest efecte s'haurà de diferenciar el tipus de gravamen que correspongui a les rendes generals i de l'estalvi, segons que correspongui. El tipus de gravamen s'expressarà amb dos decimals.

Quan s'obtinguin rendes a l'estranger a través d'un establiment permanent es practicarà aquesta deducció, i en cap cas resultarà d'aplicació el procediment d'eliminació de la doble imposició prevista en l'article 22 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats.

EMPLENAMENT

A través d'una finestra de captura de dades es farà constar la següent informació:

 • Tipus de renda obtingut:

  Haurà de seleccionar la clau 1 si es tracta de rendiments del treball o d'activitats econòmiques i la clau 2 si correspon a un altre tipus de rendes (resta de rendiments i guanys patrimonials).

 • Rendes incloses en la base imposable general

  S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà d'indicar separadament la quantia de les rendes obtingudes i gravades a l'estranger incloses en la base imposable general, tenint en compte el següent:

  1. S'indicaran els rendiments nets del treball (ingressos íntegres menys les despeses deduïbles) obtinguts a l'estranger.

  2. S'indicaran els rendiments nets reduïts d'activitats econòmiques en estimació directa obtinguts a l'estranger.

  3. S'indicaran els rendiments nets reduïts del capital, els rendiments nets reduïts d'activitats econòmiques en estimació objectiva i els guanys patrimonials sotmesos a tributació, obtinguts a l'estranger.

  4. Es consignarà l'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó de gravamen de caràcter personal sobre el rendiment o guany patrimonial.

 • Rendes incloses en la base imposable de l'estalvi

  S'obrirà una finestra de captura de dades en la que s'indicarà la quantia de les rendes obtingudes i gravades a l'estranger incloses en la base imposable de l'estalvi, tenint en compte el següent:

  • Resta de rendes incloses en la base imposable de l'estalvi.

   1. Si les rendes obtingudes a l'estranger tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, s'indicarà l'import del rendiment net reduït obtingut a l'estranger. En cas de tractar-se de guanys patrimonials, es farà constar l'import del guany patrimonial sotmès a tributació.

   2. Es consignarà l'import efectiu del satisfet a l'estranger per raó de gravamen de caràcter personal sobre el rendiment o guany patrimonial.

L'IMPORT TEÒRIC DE LA QUOTA ÍNTEGRA

L'import teòric de la quota íntegra serà el següent:

 1. Quan el saldo resultant d'integrar i compensar entre si els rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis i de contractes d'assegurances de vida o invalidesa, aplicant els percentatges de reducció previstos en els articles 24.2, 94 i disposició transitòria sisena del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2006, sigui zero o negatiu, l'import teòric de la quota íntegra serà zero.

 2. Quan el saldo resultant d'integrar i compensar entre si els rendiments previstos en l'apartat a) anterior, aplicant els percentatges de reducció previstos en els articles 24.2, 94 i disposició transitòria sisena del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2006, sigui positiu, l'import teòric de la quota íntegra serà la diferència positiva entre la quota resultant d'aplicar a la suma de la base liquidable general i del saldo positiu anteriorment assenyalat el que disposen els articles 63.1.1.º i 74.1.1.º de la Llei 35/2006, i la quota corresponent d'aplicar l'assenyalat en aquests articles a la base liquidable general.