Saltar al contingut principal

Ampliació de termini i flexibilització dels pagaments fraccionats per a les empreses

El termini es prorrogarà a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei

27 de març de 2008.El Govern aprovarà un Reial Decret Llei amb la finalitat de facilitar el compliment de les obligacions fiscals relatives als pagaments fraccionats als contribuents de l'Impost sobre Societats, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupin activitats econòmiques i estiguin obligats a efectuar els corresponents pagaments fraccionats, així com als contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents pels establiments permanents situats en territori espanyol, amb motiu de l'entrada en vigor del nou Pla General Comptable (PGC) el passat 1 de gener.

Es pretén millorar la seguretat jurídica després de l'entrada en vigor de la nova norma.Conforme al nou PGC, les empreses han d'elaborar un balanç d'obertura de l'exercici 2008 seguint els nous criteris comptables que s'harmonitzen amb criteris internacionals, que suposarà realitzar en alguns casos, ajustaments al valor de determinades partides del balanç de tancament de l'exercici 2007, la contrapartida dels quals es registrarà en comptes de reserves.

Aquests ajustaments poden tenir en alguns casos plens efectes fiscals, i per tant, hauran de tenir-se en consideració per a la determinació de la base imposable de l'Impost sobre Societats corresponent a l'exercici 2008.

En consideració als dubtes interpretatius generades per alguns aspectes del nou PGC, tenint en compte el curt termini de temps transcorregut des de l'entrada en vigor de la norma comptable, l'1 de gener de 2008, fins a la data en què s'inicia el termini per efectuar el primer pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats, l'1 d'abril, és aconsellable dictar un Reial Decret Llei que tindrà el següent contingut:

  • Prorrogarà el termini per a la realització del primer pagament fraccionat, excepte el de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en regemeguen d'estimació objectiva.El termini habitual, vint primers dies del mes d'abril, es veurà incrementat en un termini addicional a partir de la publicació del Reial Decret Llei.
  • Amb independència del mètode que aplicava el contribuent per al càlcul del pagament fraccionat, es regularà la possibilitat d'optar entre les dues alternatives següents:
    1. Utilitzar el mètode previst a l'article 45.2 del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats (TRLIS), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març (BOE d'11 de març), és a dir, la utilització com basi de càlcul del pagament fraccionat la quota del període impositiu anterior.
    2. Utilitzar el mètode previst a l'article 45.3 del TRLIS, és a dir, la part de base imposable obtinguda en els tres, nou i onze primers mesos de l'any 2008, amb l'excepció de no haver d'incloure en l'esmentat càlcul els efectes dels ajustaments derivats de la primera aplicació del nou PGC.

    Amb aquesta mesura es posposen fins a la data de declaració els efectes fiscals derivats dels ajustaments necessaris per a l'adequació al nou Pla General de Comptabilitat i es garanteix un escenari de seguretat jurídica per al compliment de les obligacions fiscals derivades de l'existència de pagaments fraccionats.

La utilització del Reial Decret Llei com a instrument jurídic resulta imprescindible ja que és necessària la seva aprovació abans del 20 d'abril de 2008, data que acaba el termini de presentació del primer pagament fraccionat.