Saltar al contingut principal

Consum i l'Agència Tributària reforcen el control en frontera de productes insegurs.

Gràcies a un conveni firmat avui entre el Ministeri de Sanitat i Consum i l'Agència Estatal d'Administració Tributària

 • Aquesta iniciativa s'emmarca en el “pla de mesures per a la seguretat i control dels productes de consum al mercat” presentat el novembre passat pel ministre de sanitat i Consum, Bernat  Soria
 • L'Institut Nacional del Consum informarà el departament d'Aduanas de les empreses que van importar productes alertats durant els dos últims anys
 • Hi haurà una llista de productes a què s'exigeix el marcatge CE i es podran reclamar altres requisits documentals i realitzar controls específics sobre determinats productes de consum
 • El departament d'Aduanas inclourà la identificació dels importadors considerats de  risc en els seus sistemes d'anàlisi
 • En el que va de 2008, les notificacions de productes extracomunitaris són ja 712, un  64,37% de totes les registrades.

 

24 de juny de 2008.Les autoritats de Consum i l'Agència Tributària continuen treballant per augmentar la seguretat dels ciutadans i han acordat noves mesures per evitar l'entrada al nostre país de productes insegurs.Aquests productes procedeixen fonamentalment de tercers països i s'introdueixen al nostre mercat a través de les fronteres comunitàries, vulnerant la normativa europea sobre això.

La iniciativa s'emmarca  en el “Pla de mesures per a la seguretat i control dels productes de consum al mercat” presentat el passat mes de novembre pel  ministre de sanitat i Consum, Bernat Soria i compte amb el suport de la Conferència Sectorial de Consum, màxim òrgan de cooperació institucional entre l'Estat i les Comunitats Autònomes en aquesta matèria.

Les mesures adoptades pretenen impedir fets com els produïts l'any passat quan la retirada del mercat de determinats productes que comprometien la seguretat dels consumidors va crear alarma social, especialment els dirigits als nens, un dels sectors més vulnerables de la població.

CONVENI

Partint d'aquesta base i amb l'objectiu d'augmentar al màxim la seguretat dels consumidors, avui han firmat un conveni la directora general de consum i Atenció al Ciutadà i directora de l'Institut Nacional del Consum (INC), Etelvina Andreu, i el director del departament de duanes i impostos especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Nicolás Bonilla.Aquests organismes depenen, respectivament, dels ministeris de Sanitat i Consum i Economia i Hisenda.

Aquest conveni crea un sistema dirigit, d'una banda, a augmentar l'intercanvi d'informació de determinats productes de consum insegurs i, per un altre, a comprovar que els productes que s'importen disposen de la documentació necessària  que avali el compliment de la legislació vigent per a la seva comercialització al mercat nacional.

ACTUACIONS DE CONTROL

En el camp concret de les actuacions de control a les Duanes, es contemplen les següents:

 • Determinació d'importadors de risc

  L'INC informarà Aduanas de totes les dades de què disposi sobre empreses els productes de les quals hagin estat inclosos en repetides ocasions en la RAPEX el mateix any.La relació d'aquestes empreses s'actualitzarà periòdicament i, com a mínim, una vegada a l'any.

  El departament d'Aduanas inclourà els Números d'Identificació Fiscal d'aquestes empreses en els seus sistemes d'anàlisi de risc per efectuar els corresponents filtres

 • Determinació de productes amb exigència de marcatge CE

  L'INC elaborarà una llista de productes a què s'exigeix aquest marcatge en el moment de la importació i remetrà de forma regular al departament d'Aduanas la relació dels nous productes que s'inclouen en la mateixa.

  Sobre les bases d'aquesta llista, Aduanas establirà un sistema de filtres de control dels esmentats productes, d'acord amb la classificació aranzelària de les mercaderies.

 • Exigència de requisits addicionals al marcatge CE

  L'INC analitzarà l'oportunitat d'exigir requisits de naturalesa documental (declaració de conformitat o dossier tècnic) per als productes importats.

 • Determinació de productes de risc per alerta

  Aduanas establirà filtres de control sobre la base de la informació rebuda i, si descobrís mercaderia alertada, com estipula el Reglament (CEE) núm. 339/1993,  retindrà la mercaderia, ho comunicarà a l'INC i, en el seu cas, prohibirà la importació,

 • Controls específics sobre determinats productes de consum

  L'INC determinarà, a partir de les comunicacions rebudes, els productes amb alerta de risc i informarà Aduanas aportant totes les dades i elements que permetin una millor identificació dels mateixos així com els criteris sobre els elements que puguin fer insegur el producte.

  Per la seva part, durant el temps que es consideri necessari, la duana o duanes afectades realitzaran controls físics sobre els productes considerats

 • Incompliments

  En general, si com a resultat dels controls s'aprecien incompliments en els assajos realitzats per l'INC, o el producte manca de marcatge CE  o ha estat importat per algun importador qualificat de risc, s'aplicarà el procediment estipulat per l'esmentat Reglament 339/1993.

  Encara que no s'apreciï cap d'aquests incompliments, Aduanas actuarà d'acord amb l'esmentat Reglament en el cas que el producte pugui considerar-se insegur partint de les instruccions elaborades per l'INC.

  Si no existeix gens rellevant, Aduanas concedirà el llevant de la mercaderia i n'informarà l'INC.

SEGUIMENT I FORMACIÓ

A més, en virtut del conveni es cregui una Comissió de Seguiment, paritària i nomenada per les parts, que controlarà el seu desenvolupament, elaborarà calendaris d'actuacions de controls específics especials de determinats productes i s'encarregarà de resoldre els dubtes i diferències d'interpretació que puguin sorgir .

Així mateix, aquesta Comissió programarà les accions formatives que desenvoluparan conjuntament l'INC i l'Agència Tributària perquè els funcionaris d'aquesta puguin ampliar els seus coneixements sobre els requisits exigibles en matèria de consum als productes importats.                        PRODUCTES ALERTATS PROCEDENTS DE TERCERS PAÏSOS

Durant els últims anys, més de la meitat de les alertes generades en el RAPEX van ser per productes provinents de països de fora de l'àmbit de la UE.Si el 2004 aquestes alertes van ascendir a 334 (el 51,56% del total), el 2007  van assolir la xifra de 1.412, el 63,47% de les notificades l'any passat.

En el que va de 2008, les notificacions de productes extracomunitaris són ja 712, un  64,37% de totes les registrades.

Si ens referim al nombre d'alertes que es van emetre des de 2004 com a conseqüència de  controls en frontera,  Espanya, amb 29, ocupa el segon lloc  entre els països membres, només superada per Finlàndia els controls duaners del qual van detectar 49, i a molta distància del tercer lloc que ocupen Hongria i Itàlia, amb sis cada una en tot el període.Això demostra l'esforç que ja realitzen les autoritats duaneres per garantir la seguretat dels consumidors.