Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ja ha tornat gairebé 50 milions d'euros als primers 95.000 contribuents que van confirmar l'esborrany

D'aquesta manera s'inicien les devolucions de la campanya de renda 2007.Com abans es confirmi l'esborrany abans es podrà rebre la devolució.Per confirmar l'esborrany existeixen múltiples vies:Internet (www.agenciatributaria.es), Servei automàtic telefònic (901 12 12 24), SMS (5025), telèfon (901 200 345), caixers automàtics i oficines bancàries.L'Agència Tributària ha rebut fins al 15 d'abril, 14.598.830 peticions d'esborranys i ja s'han enviat als contribuents més de 5 milions.

16 d'abril de 2008.L'Agència Tributària ja ha tornat 49,7 milions d'euros als primers 95.523 contribuents que van confirmar l'esborrany.D'aquesta forma s'inicien les devolucions de la campanya de renda 2007, l'objectiu de la qual estableix que es torni un 25% del nombre total de devolucions a finals del mes de maig i un 80% a finals del mes de juliol.

Com abans es confirmi l'esborrany, després de revisar-ho i en el seu cas haver-lo modificat, abans es podrà rebre la devolució a què doni dret.Fins ara s'havien sol·licitat 14.598.830 esborranys i ja s'han enviat als contribuents 5.013.824.L'Agència Tributària preveu que a mitjans de maig s'hagi enviat la pràctica totalitat dels esborranys i dades fiscals sol·licitades fins aquesta data.

Devolucions fins al 15 d'abril per Comunitats Autònomes

 

En milers d'euros

15-04-2008

 
 

DELEGACIONS ESPECIALS

Núm. Devolucions Emeses

Imp.Devolucions Emeses

 
 

ANDALUCIA

10.386

3.445

 
 

ARAGON

3.954

2.014

 
 

ASTÚRIES

4.236

1.911

 
 

ILLES BALEARS

1.388

886

 
 

CANÀRIES

3.649

1.888

 
 

CANTABRIA

1.943

962

 
 

CASTELLA-LA MANXA

3.192

1.671

 
 

CASTELLA I LEON

6.397

3.218

 
 

CATALUNYA

17.118

10.345

 
 

EXTREMADURA

4.102

1.185

 
 

GALÍCIA

3.879

801

 
 

MADRID

22.181

14.922

 
 

MURCIA

1.093

653

 
 

NAVARRA

3

3

 
 

PAIS BASC

3

2

 
 

LA RIOJA

605

315

 
 

VALENCIA

11.394

5.558

 
 

TOTAL NACIONAL

95.523

49.780

 

Per confirmar l'esborrany

El contribuent, després de revisar l'esborrany, el pot completar o rectificar abans de confirmar-ho.La confirmació de l'esborrany suposa la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).El termini de confirmació d'esborrany conclou el 30 de juny (últim dia de Campanya de Renda), tret de si el resultat és a ingressar i es domicilia el pagament, en el cas del qual, el termini acaba i l 23 de juny.

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany segons sigui el resultat per retornar o a ingressar i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany de l'IRPF qualsevol dia, però que el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de continuar fraccionant en dos terminis el pagament de l'impost (el segon termini es paga el 5 de novembre).

En el moment de confirmar l'esborrany, el contribuent necessitarà alguna d'aquestes dades:el NIF, el número de compte corrent, el número de referència de l'esborrany (apareix a la carta que acompanya a l'esborrany) i el número de justificant (és el que apareix al document d'ingrés o devolució que acompanya a l'esborrany).Per confirmar l'esborrany de Renda per internet no és necessari el certificat de signatura electrònica, tret de si es pagarà en aquell moment.

VIES PER CONFIRMAR L'ESBORRANY DE RENDA

  VIES PER CONFIRMAR 

Tipus d'esborrany que pot utilitzar aquesta via

 
 

Per Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS, tant si el resultat és per retornar com a ingressar.

 
 
 

Per telèfon (VRU)

Servei automàtic

901 12 12 24

24 hores

Per retornar

 
 

Per SMS

Missatge al 5025

Renta(espacio)número de justificant de l'esborrany (espacio)NIF

Si l'esborrany és de declaració conjunta s'afegeix un espai i el NIF del cònjuge

Només esborranys per retornar

 
 

Per telèfon (operador)

901 200 345

De 9 a 21 hores, de dilluns a divendres

Per retornar i

a ingressar (només si es domicilia el pagament)

 
 

Per banca electrònica i

banca telefònica

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

 
 

En caixers automàtics

De les entitats financeres que prestin aquest servei

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

 
 

A les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

 
 

Personalment, a les oficines de l'Agència Tributària o en les habilitades per les Comunitats Autònomes

Per retornar i

a ingressar (domiciliant el pagament)

 

Quan el contribuent sol·licita l'esborrany, l'Agència Tributària analitza les seves circumstàncies i, si compleix les condicions fixades per llei, envia l'esborrany per correu al domicili del contribuent, excepte si aquest ho va sol·licitar per internet amb certificat d'usuari, en el cas del qual accedirà al mateix a través de l'ordinador.En el cas que no li correspongui l'esborrany l'Agència Tributària sempre li remetrà les dades fiscals per ajudar-lo en la confecció de la seva declaració . L'esborrany i les dades fiscals es poden sol·licitar fins al 23 de juny.

Una vegada rebut l'esborrany, el contribuent haurà de revisar les dades que apareixen en el mateix i, si està d'acord, n'hi ha prou que ho confirmi perquè la seva declaració de l'IRPF quedi presentada.Si considera que falta alguna dada i vol completar l'esborrany o modificar-ne algun dels que apareixen, ho ha de fer abans de confirmar l'esborrany.Cal tenir en compte que les dades que s'inclouen procedeixen d'informació facilitada per tercers (pagadors, entitats...).

Com modificar o rectificar l'esborrany de Renda

Quan el contribuent desitgi modificar l'esborrany pot fer-ho a través d'aquestes vies:

  • Per Internet
  • Per telèfon (901 200 345)
  • Personalment a les oficines de l'Agència Tributària i entitats col·laboradores, demanant cita prèvia a través d'Internet o trucant al 901 12 12 24 (servei automàtic 24 hores des del 2 d'abril fins al 29 de juny ).

Amb l'objectiu de poder facilitar al major nombre de contribuents la declaració de la Renda, l'Agència Tributària ha ampliat l'àmbit de contribuents amb possibilitat de rebre l'esborrany i elabora un model que no pot ser confirmat directament, sinó que és precís que el contribuent completi alguna dada.Per evitar qualsevol confusió, apareix denominat com a “Esborrany de declaració pendent de rectificar”. Una vegada completat, aquest esborrany pot confirmar-se.

Els principals supòsits en els quals no es pot confirmar directament l'esborrany són els següents:

  • Esborrany amb quota positiva i sense obligació de declarar.El contribuent no està obligat a declarar, però ha sol·licitat l'esborrany i li surt a ingressar.Per evitar que, per error, pogués confirmar l'esborrany i pagar se li envia l'esborrador però sense possibilitat de confirmar-ho.
  • Primer any de préstec hipotecari.El primer any ha de ser el contribuent que digui si aquest préstec està destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual.A més, pot incloure altres despeses d'adquisició d'habitatge que també donen de dret a deducció, com les despeses d'escriptura.
  • Per obtenir rendiments d'activitats professionals d'escassa quantia.Quan al contribuent, un pagador li ha imputat rendiments per activitat professional però d'una quantia petita és molt habitual en aquests casos que derivin de prestacions vinculades a la seva relació laboral com, per exemple, d'impartir cursos o conferències;en aquest cas, són rendiments del treball i com a tal haurien d'haver-se declarat.Però ha de ser el contribuent qui el modifiqui a l'esborrany i ho comuniqui al seu pagador per evitar errors en anys posteriors.
  • Per tenir algun descendent nascut o adoptat el 2007.En aquest cas és necessari que el contribuent aporti les dades del descendent (data de naixement, NIF, vinculació...)per poder tenir-ho en compte en els càlculs.
  • Per falta de NIF en descendents majors de 14 anys.A partir d'aquesta edat és obligatori tenir DNI (NIF).A més, el NIF és necessari per saber si el descendent està obligat a presentar declaració en funció dels seus rendiments.
  • Per obtenció de subvencions públiques.En el cas que el contribuent hagi estat beneficiari a l'exercici 2007 de subvencions públiques ha de fer constar la destinació de la mateixa.En concret, si aquesta s'ha destinat a l'adquisició d'habitatge habitual.