Saltar al contingut principal

Els contribuents poden confirmar l'esborrany de Renda a partir de demà dimarts 1 d'abril

Campanya de Renda 07:Per confirmar l'esborrany existeixen múltiples vies:Internet (www.agenciatributaria.es), Servei automàtic telefònic (901 12 12 24), SMS (5025), telèfon (901 200 345), caixers automàtics i oficines bancàries.L'Agència Tributària ha rebut fins al 30 de març, 14.218.982 peticions d'esborranys, un 33,79% més que l'any anterior per les mateixes dates.Ja s'han enviat 1,2 milions d'esborranys.

31 de març de 2008.Demà dimarts, 1 d'abril, comença el termini per confirmar l'esborrany de Renda que l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) està ja enviant als contribuents que ho han sol·licitat.Fins al moment s'han enviat 1,2 milions d'esborranys.

El contribuent, després de revisar l'esborrany, el pot completar o rectificar abans de confirmar-ho.La confirmació de l'esborrany suposa la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).El termini de confirmació d'esborrany conclou el 30 de juny (últim dia de Campanya de Renda), tret de si el resultat és a ingressar i es domicilia el pagament, en el cas del qual, el termini acaba el 23 de juny.

Fins al 30 de març, l'Agència Tributària havia rebut 14.218.982 peticions d'esborranys de Renda, el que representa un increment del 33,7% respecte al mateix període de l'any passat.Dels Quals, 13.874.320 van ser sol·licitats amb la presentació de l'IRPF de l'any anterior, i uns altres 344.662 han estat sol·licitats aquest mes de març.L'Agència Tributària preveu que a mitjans de maig s'hagi enviat la pràctica totalitat dels esborranys i dades fiscals sol·licitades fins aquesta data.

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany segons sigui el resultat per retornar o a ingressar i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany de l'IRPF qualsevol dia, però que el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de continuar fraccionant en dos terminis el pagament de l'impost (el segon termini es paga el 5 de novembre).

En el moment de confirmar l'esborrany, el contribuent necessitarà alguna d'aquestes dades:el NIF, el número de compte corrent, el número de referència de l'esborrany (apareix a la carta que acompanya a l'esborrany) i el número de justificant (és el que apareix al document d'ingrés o devolució que acompanya a l'esborrany).Per confirmar l'esborrany de Renda per internet no és necessari el certificat de signatura electrònica, tret de si es pagarà en aquell moment.

VIES PER CONFIRMAR L'ESBORRANY DE RENDA

  VIES PER CONFIRMAR Tipus d'esborrany que pot utilitzar aquesta via  
 

Per Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS, tant si el resultat és per retornar com a ingressar.

 
 
 

Per telèfon (VRU)

Servei automàtic

901 12 12 24

24 hores

Per retornar

 
 

Per SMS

Missatge al 5025

Renta(espacio)número de justificant de l'esborrany (espacio)NIF

Si l'esborrany és de declaració conjunta s'afegeix un espai i el NIF del cònjuge

Només esborranys per retornar

 
 

Per telèfon (operador)

901 200 345

De 9 a 21 hores, de dilluns a divendres

Per retornar i

a ingressar (només si es domicilia el pagament)

 
 

Per banca electrònica i

banca telefònica

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

 
 

En caixers automàtics

De les entitats financeres que prestin aquest servei

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

 
 

A les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

 
 

Personalment, a les oficines de l'Agència Tributària o en les habilitades per les Comunitats Autònomes

Per retornar i

a ingressar (domiciliant el pagament)

 

Quan el contribuent sol·licita l'esborrany, l'Agència Tributària analitza les seves circumstàncies i, si compleix les condicions fixades per llei, envia l'esborrany per correu al domicili del contribuent, excepte si aquest ho va sol·licitar per internet amb certificat d'usuari, en el cas del qual accedirà al mateix a través de l'ordinador.En el cas que no li correspongui l'esborrany l'Agència Tributària sempre li remetrà les dades fiscals per ajudar-lo en la confecció de la seva declaració . L'esborrany i les dades fiscals es poden sol·licitar fins al 23 de juny.

Una vegada rebut l'esborrany, el contribuent haurà de revisar les dades que apareixen en el mateix i, si està d'acord, n'hi ha prou que ho confirmi perquè la seva declaració de l'IRPF quedi presentada.Si considera que falta alguna dada i vol completar l'esborrany o modificar-ne algun dels que apareixen, ho ha de fer abans de confirmar l'esborrany.Cal tenir en compte que les dades que s'inclouen procedeixen d'informació facilitada per tercers (pagadors, entitats...).

Com modificar o rectificar l'esborrany de Renda

Quan el contribuent desitgi modificar l'esborrany pot fer-ho a través d'aquestes vies:

  • Per Internet
  • Per telèfon (901 200 345)
  • Personalment a les oficines de l'Agència Tributària demanant cita prèvia a través d'Internet o trucant al 901 12 12 24 (servei automàtic 24 hores des de l'1 d'abril fins al 29 de juny ).
  • En entitats col·laboradores

Amb l'objectiu de poder facilitar al major nombre de contribuents la declaració de la Renda, l'Agència Tributària ha ampliat l'àmbit de contribuents amb possibilitat de rebre l'esborrany i elabora un model que no pot ser confirmat directament, sinó que és precís que el contribuent completi alguna dada.Per evitar qualsevol confusió, apareix denominat com a “Esborrany de declaració pendent de rectificar”. Una vegada completat, aquest esborrany pot confirmar-se.

Els principals supòsits en els quals no es pot confirmar directament l'esborrany són els següents:

Esborrany amb quota positiva i sense obligació de declarar.El contribuent no està obligat a declarar, però ha sol·licitat l'esborrany i li surt a ingressar.Per evitar que, per error, pogués confirmar l'esborrany i pagar se li envia l'esborrador però sense possibilitat de confirmar-ho.

Primer any de préstec hipotecari.El primer any ha de ser el contribuent que digui si aquest préstec està destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual.A més, pot incloure altres despeses d'adquisició d'habitatge que també donen de dret a deducció, com les despeses d'escriptura.

Per obtenir rendiments d'activitats professionals d'escassa quantia.Quan al contribuent, un pagador li ha imputat rendiments per activitat professional però d'una quantia petita és molt habitual en aquests casos que derivin de prestacions vinculades a la seva relació laboral com, per exemple, d'impartir cursos o conferències;en aquest cas, són rendiments del treball i com a tal haurien d'haver-se declarat.Però ha de ser el contribuent qui el modifiqui a l'esborrany i ho comuniqui al seu pagador per evitar errors en anys posteriors.

Per tenir algun descendent nascut o adoptat el 2007.En aquest cas és necessari que el contribuent aporti les dades del descendent (data de naixement, NIF, vinculació...)per poder tenir-ho en compte en els càlculs.

Per falta de NIF en descendents majors de 14 anys.A partir d'aquesta edat és obligatori tenir DNI (NIF).A més, el NIF és necessari per saber si el descendent està obligat a presentar declaració en funció dels seus rendiments.

Per obtenció de subvencions públiques.En el cas que el contribuent hagi estat beneficiari a l'exercici 2007 de subvencions públiques ha de fer constar la destinació de la mateixa.En concret, si aquesta s'ha destinat a l'adquisició d'habitatge habitual.

Dades 2007 a:31/03/2008

 

Dades 2006 a:30/03/2007

 
 

DELEGACIONS PROVINCIALS

Total Sol·licituds IRPF 2006

Total Sol·licituds IRPF 2007

Variació Sol·licituds 06/07

 
 

ANDALUCIA

1.816.349

2.468.311

35,89

 
 

ARAGON

464.777

575.769

23,88

 
 

ASTÚRIES

337.998

418.228

23,74

 
 

ILLES BALEARS

220.781

317.938

44,01

 
 

CANÀRIES

372.393

544.367

46,18

 
 

CANTABRIA

154.139

207.437

34,58

 
 

CASTELLA-LA MANXA

546.460

711.382

30,18

 
 

CASTELLA I LEON

791.714

1.014.720

28,17

 
 

CATALUNYA

1.720.436

2.266.576

31,74

 
 

EXTREMADURA

300.160

386.908

28,9

 
 

GALÍCIA

660.709

896.860

35,74

 
 

MADRID

1.619.001

2.235.402

38,07

 
 

MURCIA

324.906

442.125

36,08

 
 

NAVARRA

609

974

59,98

 
 

PAIS BASC

1.761

2.778

57,75

 
 

LA RIOJA

105.484

131.531

24,69

 
 

VALENCIA

1.190.479

1.597.676

34,2

 
 

TOTAL NACIONAL

10.628.156

14.218.982

33,79