Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària alerta d'un intent de frau per Internet, utilitzant el nom del director de l'Agència Càntabra d'Administració Tributària

L'Agència Estatal d'Administració Tributària alerta els contribuents de l'intent de frau que s'està realitzant per Internet, a través de l'enviament de comunicacions per correu electrònic en les quals es fa referència a un fals reembors d'impostos per valor de 178,8 euros, suplantant de forma fraudulenta la firma del director de l'Agència Càntabra d'Administració Tributària (ACAT), Pedro Pérez Eslava.

L'ACAT ja ha emès una nota en la qual també alerta d'aquest intent de frau i recorda que l'Administració Tributària mai no sol·licita informació confidencial, ni números de compte, ni números de targeta dels contribuents, per correu electrònic.

El procediment que segueix aquest intent de frau consisteix a enviar al ciutadà un correu electrònic, remès des de la direcció:fiscales@restitución.es, i firmat per Pedro Pérez Eslava, que apareix com a ‘director de l'Agència Tributària en genèric sense especificar l'òrgan tributari actuant, fent-se referència a un reembors d'impostos per valor de 178,8 euros.

En aquest correu, se li informa el ciutadà que per disposar dels diners ha d'accedir a una adreça web, en la qual s'han d'aportar dades dels comptes i targetes del contribuent.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària ha pres les mesures necessàries per perseguir aquest intent de frau i recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.

Per la seva part, Pérez Eslava ha anunciat que l'ACAT, part afectada d'aquest intent de frau, prendrà les mesures legals oportunes i ha manifestat la seva ferma voluntat perquè s'aclareixin aviat aquests fets i es depurin les responsabilitats corresponents, garantint la persecució d'aquest intent de frau i qualsevol altre que hi pogués haver en un futur.

Pola súa banda, Pérez Eslava anunciou que a ACAT, parteix afectada deste intent de frau, vai prendre mesures medidas llegueu oportunes i manifestou a súa firmi vontade perquè es esclarezan aviat eses feitos i es depurin as responsabilitats correspondentes, garantindo a persecució deste intent de frau i calquera outro que puidese haver-hi nun futur.