Saltar al contingut principal

La prevenció i lluita contra el frau fiscal va permetre recaptar 10.043 milions

 Los recursos recuperats suposen al voltant d'un 1% del Producte Interior Brut espanyol.

 El secretari d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, Carlos Ocaña, i el director general de l'Agència Tributària, Juan Manuel López-Carbajo, han presentat avui els resultats de les actuacions de prevenció i lluita contra el frau el 2010, que van suposar uns ingressos per a les arques públiques de 10.043 milions d'euros, un 23,7% més que el 2009 i al voltant d'un 1% del PIB (Producte Interior Brut).En total, fruit de la planificació eficaç en la prevenció i lluita contra el frau, s'han recuperat 45.583 milions d'euros des de 2005.

 

El 2010, la recaptació directa per actuacions de control, incloent la minoració de devolucions, va ascendir a 8.499 milions d'euros, un 21,3 per cent més que el 2009.La recaptació per regularitzacions voluntàries, atribuïble a l'efecte induït, va augmentar un 38,9 per cent fins als 1.544 milions d'euros.


ATENCIÓ AL FRAU MÉS GREU

 

La planificació a llarg termini i l'èmfasi en la investigació del frau més complex i de més import és la principal raó de l'augment dels ingressos per prevenció i lluita contra el frau en els últims anys.  El 2010 el deute mitjà per contribuent inspeccionat va ascendir a 250.888 euros, un 43,9% més que el 2009.El deute mitjà ha anat ascendint des de 2005, quan estava en 116.000 euros.

 

Com a mostra del fruit de la planificació i de l'atenció al frau més important, també cal destacar que aquest any el principal increment es deu als resultats provinents d'actuacions de control de la Delegació Central de Grans Contribuents, creada el 2006 i que gestiona la relació amb aquells contribuents que tenen una facturació superior als 100 milions d'euros.

 

Els expedients de delicte fiscal remesos a la fiscalia van ser 938 el 2010, i la quota defrauda en el seu conjunt va sumar 696 milions d'euros, un 11,2% menys que l'exercici anterior.

 

Les investigacions sobre la utilització de grans quantitats d'efectiu amb bitllets d'alta denominació han donat com a resultat fins a 2010 unes quotes liquidades per un total de 1.114 milions d'euros.D'aquests, 425,56 milions són per declaració extemporànies, 541,03 per deute incoat i 147,9 per delictes denunciats.

 

El 2010 es va inspeccionar 5.809 contribuents del sector immobiliari, un 16,5% menys que el 2009.El deute descobert va ascendir, tanmateix, un 19%, fins als 1.735 milions d'euros.


GARANTIES PER AL COBRAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI

 

Les actuacions per garantir el cobrament dels deutes van créixer un 8,40%, arribant el 2010 a un total de 2.017.Aquestes actuacions es realitzen de manera coordinada entre els departaments d'Inspecció i Recaptació a fi d'evitar buidaments patrimonials per part dels defraudadors i han permès el 2010 incrementar un 20,1% respecte a 2009 l'import total per les esmentades actuacions, fins a assolir els 1.492 milions d'euros.


LÍNIES DIRECTORES DEL PLA DE CONTROL 2011

 

El 2011 els criteris bàsics d'actuació en les tasques de control se centraran en la comprovació i investigació sobre el frau fiscal, la lluita contra el frau en fase recaptatòria i el control sobre els tributs cedits.

 

El gruix de les actuacions es realitzarà en sectors en els quals existeix una major percepció de frau, com és el cas dels professionals o els contribuents amb signes externs de riquesa que no es corresponguin amb els nivells de renda declarats, així com la lluita contra l'economia submergida de forma conjunta i coordinada amb la Inspecció de Treball i la Tresoreria de la Seguretat Social.

 

El frau més complex i important tornarà a rebre una especial atenció i es controlarà l'enginyeria fiscal i la planificació fiscal abusiva:estructures fiduciàries i entramats societaris creats per evadir el pagament d'impostos, la creació de passius financers intragrupo generadors de despeses financeres per reduir o eliminar bases imposables obtingudes i que han de tributar a Espanya, així com la utilització abusiva dels preus de transferència sobretot en tres grans conceptes:


. les reestructuracions empresarials,


. la valoració dels intangibles,


. el tractament de les pèrdues derivades de la crisi econòmica global.

 

Continuaran les actuacions de control d'anys anteriors, com les relacionades amb les trames de frau en l'IVA en operacions intracomunitàries, les comprovacions de grups fiscals de l'Impost sobre Societats i de grups d'entitats en l'IVA, les del sector immobiliari i d'altres, ajustades a la importància actual d'aquestes activitats i als riscos estimats.  D'altra banda, es reforçarà el control del comerç exterior i dels Impostos Especials, es prestarà especial atenció al control del valor en Duana de les mercaderies importades, a les actuacions relacionades amb la seguretat de la cadena logística així com al control de l'aplicació de les exempcions o bonificacions, en especial, en l'Impost sobre Hidrocarburs i en l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

Per al desenvolupament de totes aquestes actuacions l'Agència Tributària reforçarà els processos de captació d'informació i millorarà les eines de selecció i els mètodes de treball.