Saltar al contingut principal

Hisenda aclareix que la fiscalitat de les pèrdues del joc no genera crèdits fiscals

  • Les pèrdues del joc no generen crèdits fiscals deduïbles de la quota
  • Espanya té una fiscalitat sobre el joc de les més exigents del nostre entorn

3 d'abril de 2013.. En relació amb les informacions publicades avui en alguns mitjans de comunicació sobre la tributació dels guanys del joc, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques aclareix que la fiscalitat de les pèrdues del joc no genera crèdits fiscals.Únicament podran minorar el guany patrimonial i sempre que estiguin degudament acreditades.

L'any passat, atenent la naturalesa i objecte de l'Impost sobre la Renda, i amb la finalitat de gravar l'increment real que es produeix en el patrimoni del contribuent derivat de la seva participació en les diferents modalitats de jocs, la Llei 16/2012 va establir la possibilitat de compensar les pèrdues en el joc obtingudes en el període impositiu amb els guanys obtingudes en el joc en el mateix període i fins al límit d'aquestes últimes, de manera que només tributi el guany patrimonial net que, en tot cas, s'integrarà a la base imposable general del contribuent al seu tipus marginal.L'esmentada llei es va publicar al Butlletí oficial de l'Estat el 28 de desembre de 2012.

No obstant això, en el cas dels jocs de loteries que han passat a gravar-se a partir d'1 de gener de 2013 (reservats a operadors de l'Estat, ONCE, Creu Roja, etc.), el tipus aplicable és d'un tipus únic del 20% (molt inferior al tipus marginal) per a l'import  dels premis que excedeixi de 2.500 euros.

Qualssevol de les dues modalitats de tributació assenyalades, lluny de suposar un menyscapte a les arques públiques, han passat a contribuir de manera activa al sosteniment del nostre pressupost d'ingressos, sent aquesta fiscalitat sobre el joc una les més exigents del nostre entorn.

És important destacar que en la majoria dels països d'Europa, els jugadors no paguen impostos sobre els guanys derivats del joc.En particular, Dinamarca, Finlàndia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Alemanya, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Malta, Suècia i Regne Unit, no sotmeten a tributació els esmentats guanys.

La tributació a Espanya és similar a la nord-americana.Als Estats Units, tots els guanys derivats de jocs d'atzar es classifiquen com a ingrés gravable i han de ser declarats, sent les pèrdues compensables amb guanys fins a la suma total dels guanys declarats.

Aquesta normativa és de general aplicació a tots els operadors i jocs del sector, que tant per al joc reservat com per al no reservat, des d'1 de gener de 2013 passa a tenir una tributació efectiva dels guanys.En definitiva, la reforma tributària aprovada s'aplica de forma homogènia, sense que suposi un tractament preferent per a cap empresa o societat.