Salta al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat ja més de 3.700 milions d'euros a 5,5 milions de contribuents d'IRPF

Campanya de renda 2012

L'Agència Tributària ha tornat ja més de 3.700 milions d'euros a 5,5 milions de contribuents d'IRPF 

  • Més del 77% de les devolucions sol·licitades ja han estat abonades, fet que suposa onze punts més que l'any passat en les mateixes dates 
  • Un 80% dels 8,2 milions de declaracions rebudes s'han presentat per Internet, davant el 70% registrat l'anterior campanya 
  • Els esborranys presentats assoleixen els 5,3 milions, destacant les confirmacions per Internet, que creixen un 16% respecte a la passada campanya, impulsades per l'ampliació del perfil de l'esborrany 
  • El servei REN0 ha estat utilitzat fins al moment per gairebé 12 milions de contribuents, un 14,5% més que l'any anterior

3 de juny de 2013.- L'Agència Tributària ha tornat ja, a data de 31 de maig, 3.733 milions d'euros, corresponents a més de 5.530.000 contribuents, en la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de 2012. El 77% de les devolucions sol·licitades ja s'han abonat al contribuent, onze punts més que l'any passat en les mateixes dates. Aquesta acceleració en el ritme de les devolucions pagades, que creixen un 16% tant en número com en import, resulta especialment significativa si es té en compte l'evolució del nombre de reintegraments sol·licitats (-0,4%, en línia amb la caiguda del 0,95% estimada per al conjunt de la campanya).

El principal factor determinant de l'acceleració de les devolucions és el fort increment registrat, també aquest any, en la utilització d'Internet, tant per a la confirmació d'esborranys com de declaracions amb el programa d'ajuda PADRE, amb un augment de presentacions per via telemàtica del 16% i 17%, respectivament.

Així, a data de 31 de maig, dels gairebé 8,3 milions de declaracions (entre esborranys i resta de declaracions) ja presentades, 6,7 milions, un 80%, s'han presentat per Internet, amb la qual cosa el pes d'aquesta via de presentació sobre el total està creixent deu punts en un any. En la passada campanya, per les mateixes dates, la proporció de presentacions  per via telemàtica era del 70% i fa dos anys no arribava al 60% del total.

L'acceleració de les presentacions per Internet se segueix apreciant, al seu torn, en les declaracions per ingressar, amb un creixement de l'11% en número i del 27% en import respecte a les mateixes dates de l'any passat.

Aquest fort increment en l'ús d'Internet per a la presentació dels esborranys i declaracions de la Renda també està relacionat amb el major aprofitament del servei REN0. A data de 31 de maig, el servei exprés per a l'obtenció ràpida de l'esborrany i les dades fiscals havia estat utilitzat ja per 11,9 milions de contribuents, un 14,5% més que l'any passat.

Servei de cita prèvia

De qualsevol forma, per a aquells contribuents que no desitgin utilitzar Internet per a la presentació de la seva Renda, com cada any l'Agència Tributària posa a disposició les seves oficines presencials i serveis telefònics. A tancament de maig ja s'han concertat més d'1,9 milions de cites prèvies per a la confecció de declaracions de Renda i s'han atès més de 5,1 milions de trucades telefòniques.

Com uns altres anys, i malgrat la creixent utilització d'Internet com via per agilitzar els tràmits de la Renda, durant les primeres setmanes de campanya presencial s'ha produït una alta demanda en el servei de sol·licitud de cita prèvia. El calendari de cites es va obrint progressivament, de manera que es recomana als contribuents una utilització gradual del servei.

Al mateix temps, per tal de mitigar en la mesura del possible una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'Agència Tributària vol recordar als ciutadans que poden modificar l'hora i dia assignats per a la seva cita, o comunicar, si escau a la pròpia Agència, que han decidit no fer ús de la mateixa. Actualment, en més del 25% de les cites concedides amb més d'una setmana d'antelació el contribuent finalment no es presenta.

El servei d'atenció amb cita prèvia es mantindrà fins a l'1 de juliol, últim dia de la campanya. La via de presentació per Internet (sede.agenciatributaria.gob.es ) segueix a disposició dels contribuents que prefereixin agilitzar les seves gestions sense haver de desplaçar-se fins a les oficines de l'Agència o entitats col·laboradores.

Està previst que aquesta campanya compti amb 19.525.000 declaracions, de les quals 14.935.000 donaran dret a devolució, per un import total de 10.665 milions d'euros, i 4.100.000 declaracions sortiran amb resultat per ingressar, per un import de 6.525 milions d'euros.

Qui no està obligat a declarar?

-       Es manté la mateixa regulació que l'any anterior quant als obligats a presentar la declaració de l'IRPF. En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.

El límit per no declarar es redueix a 11.200 euros si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), i també quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts, quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.

Ambdós límits segueixen essent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments: 

  • Dividends, interessos i plusvàlues sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.
  • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivades de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

 -       Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Com i quan modificar l'esborrany de Renda

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de Renda, atès que, en el moment de la seva confecció, l'Agència podria no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany. Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

- Immobles i les seves referències cadastrals

- Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2012)

- Aportacions a plans de pensions

- Aportacions de quotes sindicals

- Percepcions per subvencions

- Deducció per maternitat

- Deducció per inversió en habitatge habitual

- Deducció per lloguer d'habitatge habitual

- Deducció per aportacions al compte habitatge

- Deduccions autonòmiques

Amb l'objectiu de facilitar l'autoservei al contribuent, s'han incorporat a la pàgina web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es ) un total de 14 vídeos explicatius que mostren com modificar l'esborrany de Renda en els supòsits més habituals.

Quan el contribuent desitgi modificar l'esborrany pot fer-ho:

- per Internet: sede.agenciatributaria.gob.es

- per telèfon: 901 200 345 (dilluns a divendres, de 9 a 21 hores).

- en les oficines de l'Agència Tributària o CA (prèvia cita, que pot sol·licitar-se per Internet, o en els telèfons 901 12 12 24 i 901 22 33 44)

- en entitats col·laboradores

Confirmació de l'esborrany

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany, segons sigui el resultat per retornar o per ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l' 1 de juliol, últim dia de la campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  5 de novembre).

Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol): 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

Per Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (VRU), servei automàtic

901 12 12 24 (les 24 hores)

A tornar

Per SMS, al 217223

Renda (espai) nombre de justificant d'esborrany (espai) NIF

(Si és declaració conjunta s'afegeix un (espai) NIF del cònjuge

A tornar

Per telèfon (operador)

901 200 345 (DL.-DV., de 9 a 21 hores)

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

Per banca electrònica i telefònica

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En caixers   automàtics de certes entitats

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

Vies presencials, del 6 de maig a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En les oficines de l'AEAT o CA

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

 Principals serveis d'assistència i informació

 - Internet. sede.agenciatributaria.gob.es

(ofereix informació i gestions sense horaris).

- Telèfon Assistència: 901 200 345

(per gestionar l'esborrany; de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).

- Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33.

(per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).


IRPF 2012 (Dades a 31 de maig)
 

Dades nacionals

IRPF 2011

IRPF 2012

Variació (%) 

 

(1) SOL·LICITUDS RENO TRAMITADES

10.437.897

11.949.439

14,48%

(2) DECLARACIONS PRESENTADES

8.160.790

8.286.782

1,54%

      Esborranys confirmats

5.096.859

5.296.234

3,91%

      Resta Declaracions

3.063.931

2.990.548

-2,40%

(3) DECLARACIONS PER INTERNET

5.739.370

6.680.448

16,40%

      Esborrany Internet

3.618.853

4.197.518

15,99%

      Resta Declaracions Internet

2.120.517

2.482.930

17,09%

(4) DECLARACIONS PER INGRESSAR

826.510

918.330

11,11%

      Import (milions d'€)

694,974

884,945

27,33%

(5) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES

7.189.904

7.159.312

-0,43%

      Import (milions d'€)

5.408,643

5.339,677

-1,28%

(6) DEVOLUCIONS PAGADES

4.775.049

5.537.929

15,98%

      Import (milions d'€)

3.216,156

3.733,713

16,09%

(7) CITES CONCERTADES

2.177.982

1.930.721

-11,35%

Notes:

 

(4) i (5) La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució, que sumen  209.140.

(7) La dada de cites concertades es refereix a cites vives (no computen anul·lades i modificades)

Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2012

Pagades (núm.)

IRPF 2012

% Pàg./ sol.

Import sol·licitat

IRPF 2012

Import pagat

IRPF 2012

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

107.279

85.562

79,76%

67,136

48,775

72,65%

CADIS

163.606

132.755

81,14%

131,103

99,492

75,89%

CÒRDOVA

120.603

95.703

79,35%

74,358

54,477

73,26%

GRANADA

137.928

107.579

78,00%

96,793

68,452

70,72%

HUELVA

80.460

63.356

78,74%

51,855

38,048

73,37%

JAÉN

105.332

82.987

78,79%

60,276

44,034

73,05%

MÀLAGA

231.502

179.255

77,43%

174,826

123,470

70,62%

SEVILLA

306.460

241.935

78,95%

223,640

160,538

71,78%

JEREZ

48.036

39.337

81,89%

33,788

25,523

75,54%

CEUTA

12.343

9.774

79,19%

9,090

6,884

75,73%

MELILLA

11.750

9.202

78,31%

8,630

6,319

73,22%

ANDALUSIA

1.325.299

1.047.445

79,03%

931,495

676,012

72,57%

OSCA

37.390

27.749

74,22%

25,505

16,923

66,35%

TEROL

23.464

16.927

72,14%

14,654

9,465

64,59%

SARAGOSSA

189.897

146.450

77,12%

138,023

96,726

70,08%

ARAGÓ

250.751

191.126

76,22%

178,182

123,114

69,09%

OVIEDO

130.389

103.564

79,43%

106,908

78,658

73,58%

GIJÓN

65.381

51.345

78,53%

51,642

37,082

71,81%

ASTÚRIES

195.770

154.909

79,13%

158,550

115,740

73,00%

ILLES BALEARS

148.852

109.622

73,64%

110,997

72,371

65,20%

ILLES BALEARS

148.852

109.622

73,64%

110,997

72,371

65,20%

LAS PALMAS

164.080

131.176

79,95%

116,172

84,641

72,86%

STA CRUZ DE TENERIFE

141.675

115.028

81,19%

97,353

71,168

73,10%

LES CANÀRIES

305.755

246.204

80,52%

213,525

155,808

72,97%

CANTÀBRIA

98.055

75.570

77,07%

76,420

53,093

69,48%

CANTÀBRIA

98.055

75.570

77,07%

76,420

53,093

69,48%

ALBACETE

60.239

46.388

77,01%

40,270

28,145

69,89%

CIUDAD REAL

79.479

63.168

79,48%

53,381

38,891

72,86%

CONCA

28.055

21.431

76,39%

17,817

12,377

69,47%

GUADALAJARA

47.842

37.722

78,85%

37,159

27,163

73,10%

TOLEDO

107.395

83.251

77,52%

74,484

53,521

71,86%

CASTELLA-LA MANXA

323.010

251.960

78,00%

223,111

160,098

71,76%

ÁVILA  

27.676

20.540

74,22%

18,129

12,113

66,82%

BURGOS

70.950

53.032

74,75%

54,943

36,843

67,06%

LLEÓ

89.085

69.274

77,76%

63,721

45,333

71,14%

PALÈNCIA

30.648

23.511

76,71%

21,351

14,527

68,04%

SALAMANCA

62.655

48.255

77,02%

42,600

29,236

68,63%

SEGÒVIA

26.207

18.238

69,59%

18,942

11,405

60,21%

SÒRIA

17.317

12.704

73,36%

11,709

7,365

62,90%

VALLADOLID

106.011

81.406

76,79%

82,496

56,166

68,08%

ZAMORA

31.628

23.806

75,27%

20,365

13,702

67,28%

CASTELLA I LLEÓ

462.177

350.766

75,89%

334,256

226,691

67,82%

BARCELONA

929.319

711.272

76,54%

764,002

525,305

68,76%

GIRONA

110.839

82.682

74,60%

82,099

54,604

66,51%

LLEIDA

63.781

47.601

74,63%

44,986

29,639

65,89%

TARRAGONA

128.460

96.085

74,80%

99,354

66,531

66,96%

CATALUNYA

1.232.399

937.640

76,08%

990,441

676,079

68,26%

BADAJOZ

107.075

83.829

78,29%

59,797

43,154

72,17%

CÀCERES

66.766

53.064

79,48%

37,139

27,176

73,17%

EXTREMADURA

173.841

136.893

78,75%

96,936

70,330

72,55%

LA CORUNYA

176.314

137.963

78,25%

122,050

87,036

71,31%

LUGO

51.614

39.433

76,40%

30,683

20,993

68,42%

OURENSE

46.259

35.060

75,79%

27,397

18,524

67,61%

PONTEVEDRA

82.992

63.812

76,89%

53,860

37,930

70,42%

VIGO

61.579

48.535

78,82%

45,360

32,541

71,74%

GALÍCIA

418.758

324.803

77,56%

279,350

197,024

70,53%

MADRID

1.182.207

926.704

78,39%

1.025,353

724,047

70,61%

MADRID

1.182.207

926.704

78,39%

1.025,353

724,047

70,61%

MÚRCIA

186.641

141.458

75,79%

130,374

88,160

67,62%

CARTAGENA

59.477

46.853

78,77%

43,598

31,367

71,94%

MÚRCIA

246.118

188.311

76,51%

173,972

119,527

68,70%

NAVARRA

499

310

62,12%

0,268

0,134

50,17%

NAVARRA

499

310

62,12%

0,268

0,134

50,17%

ÀLAVA

317

222

70,03%

0,173

0,098

56,69%

GUIPÚSCOA

356

163

45,79%

0,163

0,062

38,04%

BISCAIA

621

406

65,38%

0,377

0,200

53,08%

PAÍS BASC

1.294

791

61,13%

0,713

0,360

50,52%

LA RIOJA

57.180

42.142

73,70%

41,635

27,344

65,68%

LA RIOJA

57.180

42.142

73,70%

41,635

27,344

65,68%

ALACANT

237.226

179.163

75,52%

157,691

106,501

67,54%

CASTELLÓ

86.090

64.001

74,34%

57,350

38,081

66,40%

VALÈNCIA

414.031

309.569

74,77%

289,432

191,359

66,12%

VALÈNCIA

737.347

552.733

74,96%

504,473

335,940

66,59%

TOTAL NACIONAL

7.159.312

5.537.929

77,35%

5.339,677

3.733,713

69,92%

Esborranys confirmats 

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total declarac. presentades (*)

IRPF 2012

Esborranys confirmats

IRPF 2012

% Esborranys /

Declaracions

ALMERIA

121.983

78.321

64,21%

CADIS

183.601

136.462

74,33%

CÒRDOVA

137.047

83.853

61,19%

GRANADA

156.520

88.022

56,24%

HUELVA

89.743

64.773

72,18%

JAÉN

119.154

59.171

49,66%

MÀLAGA

264.470

163.558

61,84%

SEVILLA

348.190

235.770

67,71%

JEREZ

54.175

37.949

70,05%

CEUTA

13.998

10.640

76,01%

MELILLA

13.450

8.705

64,72%

ANDALUSIA

1.502.331

967.224

64,38%

OSCA

44.506

25.481

57,25%

TEROL

28.312

15.481

54,68%

SARAGOSSA

228.911

145.160

63,41%

ARAGÓ

301.729

186.122

61,69%

OVIEDO

150.432

106.608

70,87%

GIJÓN

77.324

51.826

67,02%

ASTÚRIES

227.756

158.434

69,56%

ILLES BALEARS

176.941

100.611

56,86%

ILLES BALEARS

176.941

100.611

56,86%

LAS PALMAS

185.304

132.779

71,65%

STA CRUZ DE TENERIFE

161.395

112.221

69,53%

LES CANÀRIES

346.699

245.000

70,67%

CANTÀBRIA

113.991

75.603

66,32%

CANTÀBRIA

113.991

75.603

66,32%

ALBACETE

70.083

41.402

59,08%

CIUDAD REAL

91.495

56.038

61,25%

CONCA

32.733

17.551

53,62%

GUADALAJARA

55.091

39.045

70,87%

TOLEDO

122.015

79.210

64,92%

CASTELLA-LA MANXA

371.417

233.246

62,80%

ÁVILA  

32.384

19.418

59,96%

BURGOS

83.797

53.895

64,32%

LLEÓ

104.777

64.398

61,46%

PALÈNCIA

35.639

23.628

66,30%

SALAMANCA

72.776

46.742

64,23%

SEGÒVIA

30.712

17.736

57,75%

SÒRIA

20.458

12.405

60,64%

VALLADOLID

121.740

83.996

69,00%

ZAMORA

36.734

20.955

57,05%

CASTELLA I LLEÓ

539.017

343.173

63,67%

BARCELONA

1.089.191

671.122

61,62%

GIRONA

132.720

66.121

49,82%

LLEIDA

75.072

38.002

50,62%

TARRAGONA

150.764

78.461

52,04%

CATALUNYA

1.447.747

853.706

58,97%

BADAJOZ

121.489

76.737

63,16%

CÀCERES

77.835

50.692

65,13%

EXTREMADURA

199.324

127.429

63,93%

LA CORUNYA

206.195

129.982

63,04%

LUGO

61.218

32.875

53,70%

OURENSE

55.540

32.881

59,20%

PONTEVEDRA

97.915

56.125

57,32%

VIGO

71.774

49.608

69,12%

GALÍCIA

492.642

301.471

61,19%

MADRID

1.360.613

984.387

72,35%

MADRID

1.360.613

984.387

72,35%

MÚRCIA

211.862

125.386

59,18%

CARTAGENA

67.909

45.326

66,75%

MÚRCIA

279.771

170.712

61,02%

NAVARRA

614

365

59,45%

NAVARRA

614

365

59,45%

ÀLAVA

407

246

60,44%

GUIPÚSCOA

491

274

55,80%

BISCAIA

782

405

51,79%

PAÍS BASC

1.680

925

55,06%

LA RIOJA

67.410

42.332

62,80%

LA RIOJA

67.410

42.332

62,80%

ALACANT

277.526

165.285

59,56%

CASTELLÓ

101.006

58.956

58,37%

VALÈNCIA

478.568

281.253

58,77%

VALÈNCIA

857.100

505.494

58,98%

TOTAL NACIONAL

8.286.782

5.296.234

63,91%

(*) Declaracions presentades inclou els esborranys.

 

Presentacions per Internet 

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total declaracions

Presentades

IRPF 2012 (**)

Declaracions
presentades per Internet IRPF 2012 (*)

% Internet /

Total presentacions

ALMERIA

121.983

102.237

83,81%

CADIS

183.601

149.945

81,67%

CÒRDOVA

137.047

109.815

80,13%

GRANADA

156.520

127.796

81,65%

HUELVA

89.743

71.267

79,41%

JAÉN

119.154

93.845

78,76%

MÀLAGA

264.470

210.347

79,54%

SEVILLA

348.190

293.508

84,30%

JEREZ

54.175

45.644

84,25%

CEUTA

13.998

9.884

70,61%

MELILLA

13.450

10.109

75,16%

ANDALUSIA

1.502.331

1.224.397

81,50%

OSCA

44.506

36.152

81,23%

TEROL

28.312

23.082

81,53%

SARAGOSSA

228.911

186.971

81,68%

ARAGÓ

301.729

246.205

81,60%

OVIEDO

150.432

117.476

78,09%

GIJÓN

77.324

58.684

75,89%

ASTÚRIES

227.756

176.160

77,35%

ILLES BALEARS

176.941

142.065

80,29%

ILLES BALEARS

176.941

142.065

80,29%

LAS PALMAS

185.304

148.636

80,21%

STA CRUZ DE TENERIFE

161.395

129.146

80,02%

LES CANÀRIES

346.699

277.782

80,12%

CANTÀBRIA

113.991

91.283

80,08%

CANTÀBRIA

113.991

91.283

80,08%

ALBACETE

70.083

58.136

82,95%

CIUDAD REAL

91.495

75.705

82,74%

CONCA

32.733

26.593

81,24%

GUADALAJARA

55.091

45.271

82,17%

TOLEDO

122.015

101.722

83,37%

CASTELLA-LA MANXA

371.417

307.427

82,77%

ÁVILA  

32.384

25.489

78,71%

BURGOS

83.797

66.368

79,20%

LLEÓ

104.777

86.065

82,14%

PALÈNCIA

35.639

27.302

76,61%

SALAMANCA

72.776

55.736

76,59%

SEGÒVIA

30.712

23.580

76,78%

SÒRIA

20.458

15.392

75,24%

VALLADOLID

121.740

95.968

78,83%

ZAMORA

36.734

28.109

76,52%

CASTELLA I LLEÓ

539.017

424.009

78,66%

BARCELONA

1.089.191

874.694

80,31%

GIRONA

132.720

110.789

83,48%

LLEIDA

75.072

62.261

82,94%

TARRAGONA

150.764

126.940

84,20%

CATALUNYA

1.447.747

1.174.684

81,14%

BADAJOZ

121.489

94.726

77,97%

CÀCERES

77.835

57.280

73,59%

EXTREMADURA

199.324

152.006

76,26%

LA CORUNYA

206.195

162.755

78,93%

LUGO

61.218

49.104

80,21%

OURENSE

55.540

41.639

74,97%

PONTEVEDRA

97.915

78.099

79,76%

VIGO

71.774

55.174

76,87%

GALÍCIA

492.642

386.771

78,51%

MADRID

1.360.613

1.081.890

79,51%

MADRID

1.360.613

1.081.890

79,51%

MÚRCIA

211.862

188.004

88,74%

CARTAGENA

67.909

59.765

88,01%

MÚRCIA

279.771

247.769

88,56%

NAVARRA

614

358

58,31%

NAVARRA

614

358

58,31%

ÀLAVA

407

236

57,99%

GUIPÚSCOA

491

277

56,42%

BISCAIA

782

551

70,46%

PAÍS BASC

1.680

1.064

63,33%

LA RIOJA

67.410

50.869

75,46%

LA RIOJA

67.410

50.869

75,46%

ALACANT

277.526

222.196

80,06%

CASTELLÓ

101.006

79.863

79,07%

VALÈNCIA

478.568

393.650

82,26%

VALÈNCIA

857.100

695.709

81,17%

TOTAL NACIONAL

8.286.782

6.680.448

80,62%

(*) Declaracions presentades per Internet inclou esborranys confirmats per Internet.
(**) Declaracions presentades inclou esborranys.