Salta al contingut principal

La nova llei antifrau serà un pilar bàsic en l'estratègia de control de l'Agència Tributària el 2013

- Més d'una desena de les prioritats de control estan vinculades amb les noves eines de la Llei 7/2012, afectant a matèries com els pagaments en efectiu, mòduls i mesures cautelars de recaptació

- La creació de l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional i una ambiciosa anàlisi del negoci del comerç electrònic guiaran dues grans estratègies de control tributari per al futur

- Es reforçarà la lluita contra l'economia submergida amb 17.000 personacions d'inspecció i 2.600 de recaptació, i es començarà a comprovar el joc ‘en línia ’


L'Agència Tributària ha publicat avui en el  Butlletí Oficial de l'Estat les directrius generals del Pla de Control Tributari 2013, principal instrument de planificació de l'Agència en la lluita contra el frau. L'objectiu pressupostari marcat per a aquest exercici és obtenir uns ingressos de 9.130 milions d'euros d'efecte recaptatori directe, fet que suposa un 11,7% més que la meta fixada per a 2012.

En aquesta ocasió, el Pla de Control ve clarament marcat per la posada en marxa de la Llei 7/2012 d'intensificació d'actuacions per a la prevenció i lluita contra el frau, incloent més d'una desena de línies d'actuació directament relacionades amb aquesta norma.

L'Agència Tributària, per tant, vigilarà des del primer moment el compliment de les noves exigències que marca la Llei 7/2012, i aprofitarà les noves eines que ofereix per al control tributari. Entre altres prioritats del Pla de Control 2013 relacionades amb la llei antifrau, destaquen les següents:

- Control de pagaments en efectiu. Anàlisi de les denúncies que es rebin sobre l'incompliment de la limitació de pagaments en efectiu a 2.500 euros. També es prestarà especial atenció a l'existència de transaccions respecte de les que no pugui determinar-se el mitjà de pagament utilitzat i, d'igual forma, es farà un especial seguiment dels moviments d'efectiu en duanes per detectar quantitats que superin el límit autoritzat.

- Limitació del règim de mòduls. Es comprovarà l'evolució dels contribuents que queden exclosos del règim d'estimació objectiva a partir de l'entrada en vigor de la llei antifrau per perseguir aquelles actuacions dirigides a romandre artificialment en el règim. Haurà un especial seguiment dels empresaris que facturin a uns altres empresaris una part significativa de les seves operacions per a, quan escaigui d'acord amb la Llei 7/2012, promoure la seva exclusió del règim.

- Nova informació sobre béns i comptes a l'estranger. L'Agència comprovarà la situació tributària de contribuents que, no havent presentat la nova declaració informativa, ofereixin indicis d'operacions amb l'estranger que permetin presumir l'existència de béns i drets ocults fora de les nostres fronteres. En el cas de contribuents deutors, la declaració informativa se n'aprofitarà per impulsar peticions d'assistència mútua a uns altres Estats membres de la Unió Europea a l'efecte d'adoptar mesures cautelars o embargar béns.

- Aplicació de la inversió del subjecte passiu a l'IVA per a l'entrega d'immobles i per a subcontractistes. Per a les operacions prèvies a l'entrada en vigor de la Llei 7/2012, continuarà la persecució de trames organitzades que pretenen devolucions d'IVA mitjançant la transmissió d'immobles sense contingut econòmic real. En les noves operacions, es vigilarà el compliment efectiu de la regla d'inversió del subjecte passiu, tant en les entregues d'immobles com en l'àmbit dels subcontractistes.

- Impuls a les mesures cautelars per evitar buidatges patrimonials. Els òrgans de recaptació, en col·laboració amb les àrees de Gestió, Inspecció i Duanes, adoptaran les mesures cautelars necessàries per assegurar el cobrament del deute davant qualsevol sospita fundada d'impagament. La meta marcada per a 2013 és incrementar les mesures cautelars un 20% sobre l'objectiu de l'any anterior, superant les 3.500.  En casos de presumpte delicte fiscal es podrà actuar fins i tot abans de l'enviament de l'expedient a la Fiscalia, segons el que preveu la Llei 7/2012, i s'investigarà el patrimoni dels imputats per detectar conductes de buidatge patrimonial o insolvències punibles. A més, es potenciarà l'adopció d'acords de prohibició de disposar d'immobles d'una societat quan s'hagin embargada accions del deutor.

- Derivacions de responsabilitat. Les principals mesures a dur a terme per lluitar contra el frau en la fase recaptatòria se centraran en les derivacions de responsabilitat. En aquest àmbit, s'emfatitzaran les actuacions tendents a l'aplicació dels supòsits d'aixecament del vel, administradors de fet i responsables solidaris per ocultació de béns, aprofitant les millores establertes per la Llei 7/2012.

-Actuacions fraudulentes en l'àmbit concursal. Aprofitant els canvis normatius establerts en la llei antifrau, es procedirà a la inadmissió immediata de les sol·licituds d'ajornament de deutes que siguin considerats crèdits contra la massa (posteriors a la data de declaració del concurs) i es vigilarà la necessària declaració separada de les quotes d'IVA meritades abans i després de la data del concurs, així com el total compensació dels saldos pendents abans d'aquesta data.

Control de la fiscalitat internacional

Una altra novetat és la posada en marxa de l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional (ONFI), que prestarà especial atenció a la tributació de grups empresarials multinacionals i la comprovació de preus de transferència. També en l'àmbit internacional, seran objecte d'atenció preferent les persones o entitats que localitzen de manera fictícia la seva residència fiscal en uns altres països.

Però, al costat d'això, es prestarà també especial interès a les operacions que es realitzin amb territoris o països que han deixat de figurar en la llista de paradisos fiscals per haver signat els corresponents convenis o acords. Sobre això, l'Agència Tributària practicarà requeriments d'informació selectius amb l’objecte d'avaluar el grau d'efectivitat dels acords d'intercanvi de dades d'abast tributari subscrits amb aquests territoris i, si fora necessari, denunciar el seu incompliment.

Lluita contra l'economia submergida

Durant 2013, l'Agència Tributària seguirà intensificant la seva lluita contra l'economia submergida i la presència dels òrgans de control al carrer per efectuar controls massius i actuacions de captació d'informació presencials sobre activitats econòmiques obertes al públic, recintes duaners i establiments autoritzats.

Continuaran les actuacions presencials dirigides a la detecció de lloguers no declarats i s'ampliaran els controls sobre sectors i activitats més susceptibles d'ocultar activitat opaca, al mateix temps que es manté la persecució del treball de factures falses.

En concret, està previst realitzar 17.000 visites de verificació del compliment fiscal en l'àmbit d'inspecció i 2.600 personacions de recaptació en locals propietat de deutors. En ambdós casos la previsió suposa elevar en un 19% les actuacions efectuades el 2012.

També seguiran essent prioritàries les actuacions d'investigació contra les trames organitzades de frau fiscal o blanqueig de capitals, i molt especialment les relacionades amb la introducció en territori duaner de mercaderies procedents de països asiàtics.

Igualment, serà objecte d'especial atenció el contraban de tabac, atès que la combinació de determinats factors, com la pujada de preus i la crisi econòmica, ha provocat un augment del contraban de tabac en general i dels cigarrets en particular que ha suposat una rellevant sostracció d'ingressos tributaris.

A més, es reforçarà la presència efectiva dels òrgans de recaptació en locals en propietat de deutors sota certs supòsits, com la possibilitat que hagin incomplert diligències d'embargament amb una transcendència recaptatòria rellevant. De la mateixa manera, s'intensificaran els embargaments de pagaments realitzats per tercers al deutor mitjançant targeta de crèdit.

El comerç ‘en línia ’com pla de futur

El Pla de Control de 2013 té en compte també les primeres actuacions dirigides de manera integral i ordenada al sector del comerç electrònic. Amb idea de preparar el terreny per a projectes més amplis i complexos en els anys següents, l'Agència Tributària començarà a catalogar les principals operatives de gestió de negoci associades a activitats realitzades exclusivament a través de la xarxa.

Es tracta de determinar patrons de risc fiscal que hagin de ser objecte de control i d'obtenir informació sobre l'activitat econòmica dels contribuents en la xarxa, contrastant les característiques dels serveis oferts a través de pàgines web amb el perfil tributari dels contribuents d'acord amb la informació disponible en les bases de dades de l'Agència. També s'investigaran diferents vies d'obtenció d'informació sobre els mitjans de pagament empleats en la xarxa.

Aquest any arrencarà també la comprovació de les activitats del joc ‘en línia ’, tant pel que fa a la tributació dels premis en IRPF i IVA com pel que fa a la tributació directa en general dels operadors del joc en el web.

Planificació agressiva i comprovació

En paral·lel a aquests focus d'activitat, l'Agència Tributària preveu reforçar els seus controls relacionats amb la planificació fiscal agressiva i la comprovació d'unes altres operacions, règims i sectors d'activitat específics. En aquell sentit, i entre altres camps d'actuació, es reforçarà la comprovació de la deduïbilitat de despeses financeres, particularment intragrup, es fomentarà la comprovació conjunta de grups familiars i societats en què participen per impedir transvasaments fraudulents de rendes entre uns i altres, i s'incrementaran un 25% les actuacions sobre professionals, per descobrir ingressos no declarats i despeses fictícies.

També serà objecte d'atenció prioritària el correcte càlcul i ingrés dels pagaments fraccionats de l'impost sobre societats determinat pel mètode de la base imposable de l’any actual (el que han d'utilitzar les grans empreses).

En el marc dels seus plans de control, l'Agència Tributària analitzarà si els contribuents que s'han acollit a processos de regularització voluntària de la seva situació tributària, ja siguin aquests ordinaris o extraordinaris, s'han ajustat a la finalitat prevista en la normativa reguladora d'aquests processos. Així mateix, la informació obtinguda en aquests processos serà cedida a les CA quan resulti d'interès per a la gestió dels tributs respecte dels que siguin competents.

Al mateix temps, l'Agència Tributària ha decidit incrementar la participació de Vigilància Duanera en les actuacions de lluita contra el frau fiscal. D'aquesta manera, la lluita contra el frau tributari podrà comptar en major mesura amb les tècniques d'investigació i operativa policial, així com les estratègies d'investigació patrimonial i localització d'actius pròpies de la lluita contra el blanqueig de capitals.