Saltar al contingut principal

La recaptació de l'Agència Tributària per la lluita contra el frau creix un 10,1% el 2012 fins als 11.517 milions

- Els ingressos directes per actuacions de control sumen 8.821 milions, un 16,9% més que en 2011 i un 32,8% sobre el previst

- La Delegació de Grans Contribuents concentra un terç de la recaptació directa per control i del deute liquidat en inspecció

- S'han realitzat 14.300 actuacions presencials d'inspecció per combatre l'economia submergida

- S'han adoptat gairebé 3.000 mesures cautelars per garantir el cobrament de deutes, un 33% més que a l'exercici anterior


Els resultats de la prevenció i lluita contra el frau han millorat el 2012, any en què la recaptació total procedent de la lluita contra el frau ha crescut un 10,1% fins als 11.517 milions d'euros.Es tracta de quantitats efectivament incorporades a les arques públiques, contribuint així a la consecució dels objectius d'ingressos de l'Estat per a 2012.

Dins d'aquesta xifra global, els principals ingressos vinculats amb l'actuacions de control del frau tributari i duaner (és a dir, excloent les declaració extemporànies sense requeriment previ i els ingressos per delicte fiscal) creixen un 12,6% fins als 10.401 milions d'euros, el que suposa millorar en un 27% l'objectiu establert.

Al seu torn, aquesta recaptació es desglossa en ingressos procedents d'actuacions de control i minoració de devolucions.Quant als primers, creixen un 16,9% fins a assolir els 8.821 milions d'euros.Pràcticament un terç d'aquesta recaptació, el 32,3%, es concentra en la Delegació Central de Grans Contribuents.L'any anterior, aquesta delegació de l'Agència, que investiga a les grans empreses i patrimonis, va absorbir el 28,8% dels ingressos procedents d'actuacions de control.

Els ingressos de l'Agència Tributària per lluita contra el frau també procedeixen de les minoracions de devolucions, de declaració extemporànies (fora de termini voluntari) sense requeriment previ i dels expedients de delicte fiscal.En concret, els ingressos per devolucions minorades cauen un 6,8% fins als 1.579 milions d'euros, en un context de caiguda de les sol·licituds de devolució per part dels contribuents.La recaptació obtinguda per extemporànies sense requeriment previ assoleix els 1.076 milions d'euros, un 7,5% més que el 2011, mentre que els ingressos per delicte fiscal, procedents d'encomandes de recaptació dels jutjats sumen 40 milions d'euros.

El total de declaració extemporànies presentades pels contribuents el 2012, amb i sense requeriment previ, ascendeix a 1.011.155, un 2,3% menys que l'any anterior.La recaptació per aquestes regularitzacions va augmentar un 32%, fins als 1.593 milions d'euros, una quantia similar a la d'anys precedents (1.544 milions d'euros el 2010).

 470.000 actuacions homogènies d'inspecció

Al costat d'aquesta millora dels resultats recaptatoris de la lluita contra el frau, el 2012 s'han reforçat les actuacions inspectores.Així, l'any passat l'Agència Tributària va impulsar gairebé 470.000 actuacions inspectores homogènies sobre tributs interns, un 5,9% més que el 2011.Aquest increment resulta especialment intens en l'àmbit del control de professionals, on les actuacions creixen un 22% i l'anàlisi de signes externs de riquesa ha permès liquidar actes d'inspecció per un import superior als 10 milions d'euros.

Alhora, el 2012 el deute liquidat en inspecció ha crescut un 3,8% fins als 5.732 milions d'euros.De nou en aquest àmbit es confirma la importància de la tasca desenvolupada per la Delegació Central de Grans Contribuents, que concentra més del 37% dels imports liquidats.En el conjunt de l'any, l'Agència Tributària va inspeccionar 24.772 contribuents i va liquidar deute per import de 5.732 milions d'euros, de la qual cosa resulta un deute mitjà liquidat de més de 231.000 euros per contribuent, davant els 227.700 de 2011.

L'Agència Tributària també ha decidit reforçar el control que realitza amb caràcter més extensiu.El nombre d'actuacions creix un 16,7%, destacant especialment el control més gran efectuat sobre les declaració d'IVA i Societats, on les actuacions creixen un 30% sobre 2011.

El reforç del control del frau s'ha traslladat també a l'àmbit recaptatori.Així, l'Agència Tributària ha aconseguit millorar la seva capacitat per ingressar deutes prèviament liquidats.El 2012, les actuacions de recaptació en fase executiva amb ingrés s'han traduït en 6.183 milions d'euros, un 18,4% més que el 2011.

Paral·lelament, s'han adoptat 2.973 mesures cautelars per garantir el cobrament de deutes, un 33% més que l'any anterior, i s'han incrementat un 42% les derivacions de responsabilitat, assolint les 7.378 actuacions.

Noves fonts d'informació

Al llarg de 2012, i d'acord amb el previst en les Directrius del Pla de Control Tributari, l'Agència Tributària també ha emfatitzat sensiblement les actuacions inspectores relacionades amb noves fonts d'informació.Així, com ja es va avançar el setembre passat en presentar el balanç de resultats fins al juliol, l'Agència ha remès més de 400 requeriments d'informació sobre entrades de divises a països que han deixat de tenir la consideració de paradisos fiscals.

Un altre vector clau per a l'obtenció d'informació és l'explotació de les dades sobre consum elèctric, l'anàlisi del qual ha portat a iniciar 4.700 actuacions d'investigació sobre immobles de lloguer.En algunes àrees geogràfiques l'Agència Tributària ha comprovat que un 75% d'aquests arrendaments no es declaraven.Al seu torn, s'han realitzat 985 visites presencials per detectar habitatges que es declaren com a residència habitual i que podrien ser realment segones residències.En aquesta segona línia d'investigació s'ha detectat risc fiscal en el 70% dels casos analitzats.

Igualment, l'anàlisi de la informació sobre cobraments amb targetes de crèdit o dèbit n'ha portat a l'inici d'actuacions sobre més de 780 contribuents no donats d'alta en una activitat econòmica, o bé amb un volum de facturació per aquest mig de cobrament excessiu en relació amb les vendes declarades.Dins d'aquest perfil de contribuents s'ha detectat la presentació de declaració extemporànies per un valor superior als 685.000 euros.

Pla especial contra l'economia submergida

El panorama econòmic també ha portat a la decisió de dissenyar un pla especial contra l'economia submergida.En virtut del mateix, des de la primavera passada l'Agència Tributària ve desenvolupant un programa d'actuacions presencials en sectors o àrees d'especial rellevància socioeconòmica.Davant un objectiu inicial de 12.000 visites, a tancament de 2012 s'havien realitzat més de 14.300 i s'han detectat situacions de risc fiscal en més del 37% dels casos analitzats.

Al costat d'aquestes actuacions desplegades pels òrgans d'inspecció, que pretenen descoratjar la utilització de pràctiques d'elusió i fomentar la conscienciació tributària ciutadana, els òrgans de recaptació han reforçat també les personacions vinculades a la lluita contra el frau en fase recaptatòria, tancant el 2012 amb 2.200 visites per a la realització d'embargaments, captació d'informació i detecció d'insolvències presumptes, davant les 1.600 desenvolupades l'any anterior.