Saltar al contingut principal

Els contribuents poden presentar des d'avui la seva declaració de IRPF per internet amb el programa PADRE

Campanya de Renda 2012

 

  • L'Agència Tributària ha tornat ja 878 milions d'euros, un 18% més que en el mateix període de campanya de l'any  passat, a 1.255.000 declarants de l'Impost sobre la Renda
  • Més de 2.160.000 contribuents han confirmat el seu esborrany, 330.000 més que en les primeres tres setmanes de la campanya de Renda 2011
  • Aquest any es preveuen 19,5 milions de declaració, de les quals 14,9 milions seran per retornar, per import de 10.665 milions d'euros

24 d'abril de 2013.- L'Agència Tributària ha tornat ja més de 878 milions d'euros després de tres setmanes de campanya telemàtica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2012 (IRPF 2012), un 18,6% més que en el mateix període de l'any passat.Fins ahir, el nombre de devolucions abonades havia crescut un 21,9%, fins a superar la xifra de 1.255.000.La campanya rep des d'avui un nou impuls amb la possibilitat de presentar declaració per internet per a tots aquells contribuents que decideixin optar per aquesta via davant la de l'esborrany, o no puguin fer ús del mateix pel seu perfil de rendes.

D'aquesta forma, als més de 2.160.000 esborranys ja confirmats, el que en suposa 330.000 més que en les primeres tres setmanes de l'any passat, es començaran a sumar a partir d'ara les declaració per internet de contribuents que, per exemple, desenvolupa una activitat professional, o bé compten amb arrendaments o guanys patrimonials sense retenció, entre altres supòsits que no permeten presentar l'esborrany de l'IRPF.

Per a aquests contribuents, a l'actual campanya s'ha avançat la possibilitat de presentar declaració per internet a través del programa d'ajuda PARE, que es troba disponible des del passat 10 d'abril.Amb aquest suport, i aprofitant les dades fiscals que facilita l'Agència Tributària, a través de la pàgina web sede.agenciatributaria.gob.es els contribuents poden ja confeccionar i presentar la seva declaració de la Renda, una cosa per a la qual, fins ara, havien d'esperar fins al mes de maig.Avançant la seva declaració per internet, podran rebre les primeres devolucions vinculades amb una declaració a partir del 6 de maig, deu dies abans que l'any passat.

Està previst que la present campanya compti amb 19.525.000 declaració, de les quals 14.935.000 donaran dret a devolució, per un import total de 10.665 milions d'euros, i 4.100.000 declaració sortiran amb resultat a ingressar, per import de 6.525 milions d'euros.

Impuls a la campanya telemàtica

L'acceleració d'esborranys confirmats i devolucions abonades fins ara, gràcies a la utilització de la via telemàtica per a la presentació, ve acompanyada també per l'ampliació del col·lectiu d'usuaris de l'esborrany a més d'1,5 milions de contribuents que, a causa de les característiques dels seus rendiments, fins ara no tenien l'oportunitat d'utilitzar-lo.

Entre aquests nous beneficiaris potencials de l'esborrany es troben els contribuents amb pèrdues derivades de fons d'inversió, els perceptors de subvencions no destinades a activitats econòmiques i els contribuents amb un màxim de vuit immobles no arrendats (sense comptar l'habitatge habitual, un traster i dues places de garatge).La confirmació de l'esborrany de Renda per internet accelera la devolució i evita al contribuent els desplaçaments a les plataformes habilitades per l'Agència Tributària i les entitats col·laboradores.

Aquesta acceleració de la presentació d'esborranys per internet, que s'aprecia també en les declaració a ingressar, amb un creixement superior al 24% respecte als mateixos dies de campanya de l'any passat, ve acompanyada d'un nou increment a les sol·licituds de nombres de referència per a l'obtenció ràpida de l'esborrany i les dades fiscals a través del sistema REN0.A data de 23 d'abril, ja s'han tramitat més de 5,7 milions de sol·licituds d'aquest servei, que permet realitzar les gestions sense necessitat de comptar amb certificat electrònic i sense esperar a la recepció dels esborranys i dades fiscals per correu.La passada campanya 12,6 milions de ciutadans van utilitzar el servei, pràcticament duplicant les xifres de l'any anterior, i aquest any s'espera arribar als 15 milions de sol·licituds.

Accedint per internet al servei REN0 es pot obtenir l'esborrany de forma immediata:se sol·licitarà el NIF i primer cognom del contribuent, la casella 620 de la Renda 2011 i un número de mòbil al qual s'enviarà un SMS amb el número de referència per a la consulta, revisió, en el seu cas modificació i confirmació de l'esborrany, que implica, ja la presentació de la declaració.Als no declarants a l'exercici anterior i als nous declarants, en lloc de la casella 620 se'ls sol·licitarà el codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.

El servei d'atenció personalitzada en oficines es començarà a prestar a partir del 13 de maig, encara que des del dia 6 de maig ja serà possible presentar les declaració en oficines de l'Agència, instal·lacions disposades per les CCAA i entitats col·laboradores.L'últim dia de campanya de la Renda 2012 serà l'1 de juliol.

Qui no està obligat a declarar

- Es manté la mateixa regulació que l'any anterior quant als obligats a presentar la declaració de l'IRPF.En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.

El límit per no declarar es redueix a 11.200 euros si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (tret d'excepcions), i també quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no eximeixes, quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments: 

  • Dividends, interessos i plusvàlues sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.
  • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

- Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Com i quan modificar l'esborrany de Renda

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de Renda, ja que, en el moment de la seva confecció, l'Agència podria no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

- Immobles i les seves referències cadastrals
- Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2012)
- Aportacions a plans de pensions
- Aportacions de quotes sindicals
- Percepcions per subvencions
- Deducció per maternitat
- Deducció per inversió en habitatge habitual
- Deducció per lloguer d'habitatge habitual
- Deducció per aportacions al compte habitatge
- Deduccions autonòmiques

Amb l'objectiu de facilitar l'autoservei al contribuent, s'han incorporat a la pàgina web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es) un total de 14 vídeos explicatius que mostren com modificar l'esborrany de Renda en els supòsits més habituals.

Quan el contribuent desitgi modificar l'esborrany pot fer-ho:

- per internet:sede.agenciatributaria.gob.es

- per telèfon:901 200 345 (dilluns a divendres, de 9 a 21 hores).

- a les oficines de l'Agència Tributària o CCAA
  (prèvia cita, que pot sol·licitar-se per internet, o als telèfons 901 12 12 24 i 901 22 33 44)

- en entitats col·laboradores

Confirmació de l'esborrany

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l'1  de juliol, últim dia de la campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  5 de novembre).

Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

Per internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (VRU), servei automàtic

901 12 12 24 (les 24 hores)

Per retornar

Per SMS, al 217223

Renta(espacio)número de justificant de borrador(espacio)NIF

(Si és declaració conjunta s'afegeix un (espacio)NIF del cònjuge

Per retornar

Per telèfon (operador)

901 200 345 (L-V, de 9 a 21 hores)

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

Per banca electrònica i telefònica

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En caixers   automàtics de certes entitats

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

Vies presencials, del 6 de maig a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En les oficines de l'AEAT o CCAA

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

Declaració de Patrimoni

A la present campanya es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que expliquin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempt també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons la CCAA.Tots els contribuents a qui correspongui declarar Patrimoni ho hauran de fer exclusivament per internet, mitjançant el nombre de referència de l'esborrany o dades fiscals, o bé utilitzant el DNI-i o certificat electrònic.

El termini per a la presentació s'estén fins a l'1 de juliol (fins al 26 de juny per als pagaments amb domiciliació, encara que en aquests casos es podrà presentar fins a l'1 de juliol amb el número de referència de l'esborrany, sempre que s'hagi obtingut prèviament el justificant de pagament que aporta el banc).

Principals serveis d'assistència i informació

- Internet. sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofereix informació i gestions sense horaris).

- Telèfon Assistència:901 200 345
  (per gestionar l'esborrany;de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).

- Telèfon Renda Informació:901 33 55 33
   (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).

Evolució de la campanya per delegacions

(Dades IRPF 2011:1 de maig de 2012.Dades IRPF 2012:23 d'abril de 2013)

DEVOLUCIONS PAGADES

 

DELEGACIONES

Dev.pagades IRPF 2011

Dev.pagades IRPF 2012

VARIACIÓ  2011/2012 (%)

Número

Import

Número

Import

Número

Import

ALMERIA

14.962

9,357

19.643

11,770

31,29%

25,79%

CADIZ

34.812

28,701

43.050

34,836

23,66%

21,38%

CORDOBA

16.551

10,658

21.626

13,295

30,66%

24,74%

GRANADA

18.693

13,400

22.921

15,848

22,62%

18,26%

HUELVA

13.129

9,050

16.195

10,836

23,35%

19,73%

JAEN

12.279

7,562

15.547

9,252

26,61%

22,35%

MALAGA

36.318

27,155

43.866

32,192

20,78%

18,55%

SEVILLA

55.727

40,504

62.884

44,101

12,84%

8,88%

JEREZ

10.625

7,630

12.355

8,514

16,28%

11,59%

CEUTA

2.068

1,503

2.619

1,892

26,64%

25,87%

MELILLA

1.926

1,487

2.125

1,632

10,33%

9,76%

ANDALUCIA

217.090

157,008

262.831

184,169

21,07%

17,30%

HUESCA

3.380

2,190

4.531

2,853

34,05%

30,26%

TERUEL

1.558

0,991

2.268

1,338

45,57%

34,92%

ZARAGOZA

22.781

16,078

29.605

20,103

29,95%

25,04%

ARAGON

27.719

19,260

36.404

24,294

31,33%

26,14%

OVIEDO

19.697

14,828

24.725

19,263

25,53%

29,91%

GIJON

8.885

6,530

12.076

8,713

35,91%

33,44%

ASTURIAS

28.582

21,358

36.801

27,976

28,76%

30,99%

ILLES BALEARS

19.502

13,521

22.091

14,521

13,28%

7,40%

ILLES BALEARS

19.502

13,521

22.091

14,521

13,28%

7,40%

LAS PALMAS

28.345

17,737

33.504

21,190

18,20%

19,47%

STA CREU DE TENERIFE

24.988

15,815

28.362

17,735

13,50%

12,14%

CANARIAS

53.333

33,552

61.866

38,925

16,00%

16,02%

CANTABRIA

14.013

10,135

17.862

12,730

27,47%

25,60%

CANTABRIA

14.013

10,135

17.862

12,730

27,47%

25,60%

ALBACETE

7.002

4,761

8.364

5,473

19,45%

14,94%

CIUDAD REAL

10.587

7,560

13.243

8,973

25,09%

18,69%

CUENCA

2.701

1,731

3.369

2,133

24,73%

23,24%

GUADALAJARA

7.065

5,752

8.523

6,590

20,64%

14,57%

TOLEDO

16.277

11,824

19.214

13,607

18,04%

15,08%

C.-LA MANCHA

43.632

31,628

52.713

36,776

20,81%

16,28%

AVILA  

2.420

1,473

3.769

2,277

55,74%

54,51%

BURGOS

6.580

4,890

9.052

6,302

37,57%

28,89%

LLEÓ

9.900

6,525

14.151

9,318

42,94%

42,80%

PALENCIA

3.335

2,147

4.491

2,695

34,66%

25,54%

SALAMANCA

7.810

4,978

10.622

6,483

36,01%

30,23%

SEGOVIA

2.779

1,841

2.984

1,889

7,38%

2,60%

SORIA

1.331

0,833

1.993

1,136

49,74%

36,35%

VALLADOLID

15.384

11,407

18.876

13,573

22,70%

18,99%

ZAMORA

2.743

1,663

4.004

2,330

45,97%

40,16%

C. I LEON

52.282

35,757

69.942

46,002

33,78%

28,65%

BARCELONA

125.070

95,416

162.123

121,354

29,63%

27,18%

GIRONA

10.594

7,045

15.062

9,632

42,17%

36,73%

LLEIDA

5.886

3,743

8.364

5,108

42,10%

36,48%

TARRAGONA

14.441

10,461

19.639

14,097

35,99%

34,76%

CATALUÑA

155.991

116,665

205.188

150,192

31,54%

28,74%

BADAJOZ

14.955

8,715

17.875

10,096

19,53%

15,85%

CACERES

7.900

4,534

9.582

5,307

21,29%

17,04%

EXTREMADURA

22.855

13,250

27.457

15,404

20,14%

16,26%

A CORUÑA

23.969

15,669

29.145

19,105

21,59%

21,93%

LUGO

4.871

2,570

6.400

3,334

31,39%

29,71%

OURENSE

5.039

2,670

6.276

3,398

24,55%

27,27%

PONTEVEDRA

9.328

5,765

12.285

7,566

31,70%

31,25%

VIGO

8.294

5,592

10.548

7,040

27,18%

25,91%

GALICIA

51.501

32,266

64.654

40,444

25,54%

25,34%

MADRID

206.617

167,007

238.403

186,447

15,38%

11,64%

MADRID

206.617

167,007

238.403

186,447

15,38%

11,64%

MURCIA

21.294

14,446

28.579

18,587

34,21%

28,67%

CARTAGENA

9.086

6,717

12.373

8,816

36,18%

31,26%

MURCIA

30.380

21,163

40.952

27,404

34,80%

29,49%

NAVARRA

62

0,037

61

0,026

-1,61%

-28,85%

NAVARRA

62

0,037

61

0,026

-1,61%

-28,85%

ALAVA

29

0,016

38

0,016

31,03%

1,25%

GUIPUZCOA

48

0,015

36

0,015

-25,00%

-0,34%

VIZCAYA

59

0,025

74

0,039

25,42%

53,00%

PAIS BASC

136

0,056

148

0,069

8,82%

24,07%

LA RIOJA

5.714

3,927

7.368

4,977

28,95%

26,72%

LA RIOJA

5.714

3,927

7.368

4,977

28,95%

26,72%

ALICANTE

33.963

21,421

37.809

22,910

11,32%

6,95%

CASTELLON

10.043

6,151

11.900

7,139

18,49%

16,08%

VALENCIA

56.239

36,383

61.172

38,231

8,77%

5,08%

C. VALENCIANA

100.245

63,954

110.881

68,281

10,61%

6,77%

TOTAL NACIONAL

1.029.654

740,543

1.255.622

878,636

21,95%

18,65%

Imports en milions d'euros.

 

 

ESBORRANYS CONFIRMATS

 
       

DELEGACIONES

Esborranys confirmats IRPF 2011

Esborranys confirmats

IRPF 2012

VARIACIÓ  2011/2012 (%)

ALMERIA

25.830

32.997

27,75%

CADIZ

59.666

70.450

18,07%

CORDOBA

27.934

34.473

23,41%

GRANADA

33.025

38.054

15,23%

HUELVA

22.215

26.889

21,04%

JAEN

20.054

24.371

21,53%

MALAGA

62.750

73.945

17,84%

SEVILLA

96.258

107.500

11,68%

JEREZ

16.790

19.252

14,66%

CEUTA

3.698

4.693

26,91%

MELILLA

3.274

3.752

14,60%

ANDALUCIA

371.494

436.376

17,47%

HUESCA

5.845

7.620

30,37%

TERUEL

2.929

4.062

38,68%

ZARAGOZA

42.252

52.748

24,84%

ARAGON

51.026

64.430

26,27%

OVIEDO

34.936

42.722

22,29%

GIJON

15.461

20.244

30,94%

ASTURIAS

50.397

62.966

24,94%

ILLES BALEARS

35.876

40.188

12,02%

ILLES BALEARS

35.876

40.188

12,02%

LAS PALMAS

51.661

60.432

16,98%

STA CREU DE TENERIFE

44.035

50.041

13,64%

CANARIAS

95.696

110.473

15,44%

CANTABRIA

25.061

30.616

22,17%

CANTABRIA

25.061

30.616

22,17%

ALBACETE

12.834

15.085

17,54%

CIUDAD REAL

17.842

21.522

20,63%

CUENCA

4.831

5.657

17,10%

GUADALAJARA

13.997

15.732

12,40%

TOLEDO

28.448

32.643

14,75%

CASTILLA-LA MANCHA

77.952

90.639

16,28%

AVILA  

4.661

6.414

37,61%

BURGOS

12.893

16.931

31,32%

LLEÓ

17.961

24.724

37,65%

PALENCIA

6.123

7.929

29,50%

SALAMANCA

13.448

17.247

28,25%

SEGOVIA

4.954

5.552

12,07%

SORIA

2.431

3.593

47,80%

VALLADOLID

27.905

32.552

16,65%

ZAMORA

4.638

6.507

40,30%

CASTELLA I LEON

95.014

121.449

27,82%

BARCELONA

226.817

280.509

23,67%

GIRONA

18.988

25.678

35,23%

LLEIDA

10.170

13.699

34,70%

TARRAGONA

26.119

33.405

27,90%

CATALUÑA

282.094

353.291

25,24%

BADAJOZ

24.212

28.336

17,03%

CACERES

13.770

16.046

16,53%

EXTREMADURA

37.982

44.382

16,85%

A CORUÑA

41.115

48.885

18,90%

LUGO

8.162

10.502

28,67%

OURENSE

8.498

10.549

24,14%

PONTEVEDRA

15.599

19.642

25,92%

VIGO

14.843

18.082

21,82%

GALICIA

88.217

107.660

22,04%

MADRID

373.243

425.549

14,01%

MADRID

373.243

425.549

14,01%

MURCIA

38.697

49.460

27,81%

CARTAGENA

16.115

20.911

29,76%

MURCIA

54.812

70.371

28,39%

NAVARRA

120

109

-9,17%

NAVARRA

120

109

-9,17%

ALAVA

54

66

22,22%

GUIPUZCOA

82

66

-19,51%

VIZCAYA

127

127

0,00%

PAIS BASC

263

259

-1,52%

LA RIOJA

10.582

13.048

23,30%

LA RIOJA

10.582

13.048

23,30%

ALICANTE

57.702

62.655

8,58%

CASTELLON

17.486

20.621

17,93%

VALENCIA

100.015

107.925

7,91%

C. VALENCIANA

175.203

191.201

9,13%

TOTAL NACIONAL

1.825.032

2.163.007

18,52%