Saltar al contingut principal

Més de 4,2 milions de contribuents han presentat la seva declaració de la Renda abans de l'inici del servei d'atenció en oficines de la campanya

Campanya de Renda 2012

Més de 4,2 milions de contribuents han presentat la seva declaració de la Renda abans de l'inici del servei d'atenció en oficines de la campanya 

  • L'Agència Tributària ha tornat ja 1.321 milions d'euros, un 18,9% més que l'any passat, a més de 2 milions de declarants de IRPF 
  • 3,9 milions de contribuents han presentat la seva declaració per internet, un 34,4% més que la passada campanya en les mateixes dates 
  • L'assistència en oficines per a la confecció de la declaració comença avui i es mantindrà fins a l'1 de juliol, últim dia de campanya 
  • Aquest any es preveuen 19,5 milions de declaració, de les quals 14,9 milions seran per retornar, per import de 10.665 milions d'euros

13 de maig de 2013.- Des d'avui, l'Agència Tributària obre el termini d'atenció en oficines per facilitar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2012 (IRPF 2012) a aquells contribuents que requereixin assistència especialitzada.Fins ara han estat ja més de 4,2 milions de contribuents els que han presentat la seva declaració o han confirmat el seu esborrany de Renda, un 22,4% més que l'any passat en les mateixes dates.

El servei d'atenció amb cita prèvia es mantindrà fins a l'1 de juliol, últim dia de la campanya.La via de presentació per internet (sede.agenciatributaria.gob.es) segueix a disposició dels contribuents que prefereixin agilitar les seves gestions sense haver de desplaçar-se fins a les oficines de l'Agència o entitats col·laboradores.La utilització d'internet per a la presentació ja ha permès obtenir la seva devolució a més de 2 milions de contribuents, un 25,5% més que l'any passat, per un import de 1.321 milions d'euros, un 18,9% més.

Està previst que la present campanya compti amb 19.525.000 declaració, de les quals 14.935.000 donaran dret a devolució, per un import total de 10.665 milions d'euros, i 4.100.000 declaració sortiran amb resultat a ingressar, per import de 6.525 milions d'euros.

La presentació per internet creix un 34,4%

A data de 13 de maig, les presentacions per internet, 3,9 milions fins al moment, augmenten un 34,4% respecte a la mateixa data de l'any passat.En el cas dels esborranys ja confirmats per internet, més de 3,1 milions, el creixement és del 29,2%.S'hi sumen 858.555 declaració de l'IRPF presentades amb el programa PADRE i les dades fiscals que facilita l'Agència Tributària, de les quals 855.541 declaració han estat presentades per internet.

Aquests contribuents, que decideixen no optar per l'esborrany, o no poden fer ús del mateix pel seu perfil de rendes, també estan avançant la seva declaració i, en el seu cas, la devolució que els correspon.L'acceleració de les presentacions per internet es continua apreciant també en les declaració a ingressar, amb un creixement del 32,2% en número i del 46% en import respecte a les mateixes dates de l'any passat.

De la mateixa manera, es continua accelerant el procés de sol·licituds de números de referència per a l'obtenció ràpida de l'esborrany i les dades fiscals a través del sistema REN0.En el dia d'avui ja s'han tramitat més de 8,9 milions de sol·licituds d'aquest servei, que permet realitzar les gestions sense necessitat de comptar amb certificat electrònic i sense esperar a la recepció dels esborranys i dades fiscals per correu.

Accedint per internet al servei REN0 es pot obtenir l'esborrany de forma immediata:se sol·licitarà el NIF i primer cognom del contribuent, la casella 620 de la Renda 2011 i un número de mòbil al qual s'enviarà un SMS amb el número de referència per a la consulta, revisió, en el seu cas modificació i confirmació de l'esborrany, que implica, ja la presentació de la declaració.Als no declarants a l'exercici anterior i als nous declarants, en lloc de la casella 620 se'ls sol·licitarà el codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Aquells contribuents que no hagin fet ús del número de referència obtingut a través del sistema REN0 o de les alertes a mòbils, rebran el seu esborrany o dades fiscals per correu.

Comença el servei de cita prèvia

En tot cas, per a aquells ciutadans que no desitgin utilitzar la via telemàtica per entendre que requereixen una assistència més personalitzada, l'Agència Tributària posa a disposició les seves oficines presencials i serveis telefònics.Fins ara s'han concertat més d'1 milió de cites prèvies per a la confecció de declaració de Renda i s'han atès més de 2,7 milions de trucades a través dels diferents serveis que ofereix l'Agència.

Com altres anys, i malgrat la creixent utilització d'internet com a via per agilitar els tràmits de la Renda, en les primeres setmanes de campanya es pot produir una alta demanda en el servei de sol·licitud de cita prèvia.Es pot recordar que el calendari de cites prèvies es va obrint progressivament, de manera que es recomana als contribuents una utilització gradual del servei.

Al seu torn, i  per tal de mitigar en la mesura possible una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'Agència Tributària vol recordar als ciutadans que poden modificar l'hora i dia assignats per a la seva cita, o comunicar, en el seu cas a la mateixa Agència, que han decidit no fer ús de la mateixa.Actualment, en més del 25% de les cites concedides amb més d'una setmana d'antelació el contribuent finalment no es presenta. 

Qui no està obligat a declarar 

- Es manté la mateixa regulació que l'any anterior quant als obligats a presentar la declaració de l'IRPF.En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.

El límit per no declarar es redueix a 11.200 euros si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (tret d'excepcions), i també quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no eximeixes, quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments:

  • Dividends, interessos i plusvàlues sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.
  • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

 -       Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros. 

Com i quan modificar l'esborrany de Renda 

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de Renda, ja que, en el moment de la seva confecció, l'Agència podria no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents: 

- Immobles i les seves referències cadastrals
- Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2012)
- Aportacions a plans de pensions
- Aportacions de quotes sindicals
- Percepcions per subvencions
- Deducció per maternitat
- Deducció per inversió en habitatge habitual
- Deducció per lloguer d'habitatge habitual
- Deducció per aportacions al compte habitatge
- Deduccions autonòmiques

Amb l'objectiu de facilitar l'autoservei al contribuent, s'han incorporat a la pàgina web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es) un total de 14 vídeos explicatius que mostren com modificar l'esborrany de Renda en els supòsits més habituals.

Quan el contribuent desitgi modificar l'esborrany pot fer-ho:

- per internet:sede.agenciatributaria.gob.es

- per telèfon:901 200 345 (dilluns a divendres, de 9 a 21 hores).

- a les oficines de l'Agència Tributària o CCAA (prèvia cita, que pot sol·licitar-se per internet, o als telèfons 901 12 12 24 i 901 22 33 44)

- en entitats col·laboradores 

Confirmació de l'esborrany 

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l'1  de juliol, últim dia de la campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  5 de novembre). 

Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol): 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

Per internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (VRU), servei automàtic

901 12 12 24 (les 24 hores)

Per retornar

Per SMS, al 217223

Renta(espacio)número de justificant de borrador(espacio)NIF

(Si és declaració conjunta s'afegeix un (espacio)NIF del cònjuge

Per retornar

Per telèfon (operador)

901 200 345 (L-V, de 9 a 21 hores)

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

Per banca electrònica i telefònica

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En caixers   automàtics de certes entitats

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

 - Vies presencials, del 6 de maig a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En les oficines de l'AEAT o CCAA

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

 Principals serveis d'assistència i informació

 - Internet.sede.agenciatributaria.gob.es (ofereix informació i gestions sense horaris).

 - Telèfon Assistència:901 200 345 (per gestionar l'esborrany;de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).

 - Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).

IRPF 2012 (Dades a 13 de maig) 

Dades nacionals

IRPF 2011

IRPF 2012

2012/2011 (%)

 

(1) SOL·LICITUDS REN TRAMITADES

7.168.840

8.947.576

24,81%

(2) ESBORRANYS I DF VISUALITZATS

8.836.710

10.383.438

17,50%

(3) declaracióS PRESENTADES

3.445.835

4.218.330

22,42%

Esborranys confirmats

2.777.825

3.359.775

20,95%

Resta de declaració

668.010

858.555

28,52%

(4) declaracióS PER INTERNET

2.948.551

3.963.894

34,44%

Esborranys confirmats

2.403.459

3.105.353

29,20%

Resta de declaració

545.092

858.541

57,50%

(5) declaracióS A INGRESSAR

222.821

294.612

32,22%

Import (milions de €)

144,067

210,332

46,00%

(6) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES

3.171.793

3.835.213

20,92%

Import (milions de €)

2.529,633

2.960,199

17,02%

(7) DEVOLUCIONS PAGADES

1.641.550

2.060.395

25,52%

Import (milions de €)

1.111,125

1.321,192

18,91%

(8) CITES CONCERTADES

1.401.249

1.046.791

-25,30%

       

Notes:

     

(5) y (6) La suma de les declaració a ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaració presentades perquè falten per incloure les declaració negatives i les declaració amb renúncia a la devolució, que sumen 88.505.

(8) La dada de cites concertades es refereix a cites vives (no computen anul·lades i modificades)

Campanya per delegacions

Dades a 13 de maig de 2013

   

DELEGACIONES

declaració presentades IRPF 2012

ALMERIA

65.733

CADIZ

112.595

CORDOBA

67.616

GRANADA

78.832

HUELVA

48.612

JAEN

52.541

MALAGA

138.171

SEVILLA

201.841

JEREZ

31.858

CEUTA

7.729

MELILLA

6.875

ANDALUCIA

812.403

HUESCA

16.664

TERUEL

9.369

ZARAGOZA

106.506

ARAGON

132.539

OVIEDO

78.496

GIJON

38.683

ASTURIAS

117.179

ILLES BALEARS

84.151

ILLES BALEARS

84.151

LAS PALMAS

108.250

STA CREU DE TENERIFE

90.064

CANARIAS

198.314

CANTABRIA

59.341

CANTABRIA

59.341

ALBACETE

31.158

CIUDAD REAL

43.544

CUENCA

13.272

GUADALAJARA

29.653

TOLEDO

62.780

CASTILLA-LA MANCHA

180.407

AVILA  

13.785

BURGOS

36.776

LLEÓ

51.216

PALENCIA

16.023

SALAMANCA

33.922

SEGOVIA

12.529

SORIA

8.312

VALLADOLID

63.104

ZAMORA

14.104

CASTELLA I LEON

249.771

BARCELONA

562.027

GIRONA

60.432

LLEIDA

31.508

TARRAGONA

72.949

CATALUÑA

726.916

BADAJOZ

55.373

CACERES

32.748

EXTREMADURA

88.121

A CORUÑA

97.904

LUGO

24.397

OURENSE

22.802

PONTEVEDRA

42.532

VIGO

34.784

GALICIA

222.419

MADRID

760.157

MADRID

760.157

MURCIA

108.629

CARTAGENA

39.397

MURCIA

148.026

NAVARRA

249

NAVARRA

249

ALAVA

146

GUIPUZCOA

166

VIZCAYA

346

PAIS BASC

658

LA RIOJA

28.407

LA RIOJA

28.407

ALICANTE

131.192

CASTELLON

45.000

VALENCIA

233.080

C. VALENCIANA

409.272

TOTAL NACIONAL

4.218.330

Evolució de la campanya per delegacions

Les dades de devolucions pagades de les següents taules s'ofereixen, tant per a IRPF 2011 com per a IRPF 2012, a data de 13 de maig.

DEVOLUCIONS PAGADES

 

DELEGACIONES

Dev.pagades IRPF 2011

Dev.pagades IRPF 2012

VARIACIÓ  2011/2012 (%)

Número

Import

Número

Import

Número

Import

ALMERIA

23.700

13,740

33.413

17,855

40,98%

29,94%

CADIZ

50.683

38,798

62.558

45,896

23,43%

18,30%

CORDOBA

26.400

15,731

35.371

19,381

33,98%

23,20%

GRANADA

29.482

19,570

37.325

23,187

26,60%

18,48%

HUELVA

20.377

12,883

26.971

15,744

32,36%

22,20%

JAEN

18.932

10,733

25.387

13,385

34,10%

24,70%

MALAGA

55.288

38,487

69.048

45,722

24,89%

18,80%

SEVILLA

83.411

56,416

101.246

64,101

21,38%

13,62%

JEREZ

15.278

10,140

18.422

11,462

20,58%

13,04%

CEUTA

3.000

2,073

3.867

2,605

28,90%

25,70%

MELILLA

2.760

2,005

3.174

2,218

15,00%

10,63%

ANDALUCIA

329.311

220,576

416.782

261,556

26,56%

18,58%

HUESCA

5.784

3,475

8.019

4,558

38,64%

31,16%

TERUEL

2.944

1,721

4.356

2,249

47,96%

30,67%

ZARAGOZA

37.582

24,958

50.186

31,511

33,54%

26,26%

ARAGON

46.310

30,154

62.561

38,318

35,09%

27,07%

OVIEDO

31.362

22,415

39.844

28,879

27,05%

28,83%

GIJON

13.881

9,641

19.347

13,090

39,38%

35,77%

ASTURIAS

45.243

32,056

59.191

41,969

30,83%

30,92%

ILLES BALEARS

31.436

20,775

36.497

22,194

16,10%

6,83%

ILLES BALEARS

31.436

20,775

36.497

22,194

16,10%

6,83%

LAS PALMAS

44.378

26,478

53.247

31,156

19,99%

17,67%

STA CREU DE TENERIFE

38.311

22,818

44.615

25,356

16,45%

11,12%

CANARIAS

82.689

49,296

97.862

56,512

18,35%

14,64%

CANTABRIA

22.150

15,307

28.977

19,054

30,82%

24,48%

CANTABRIA

22.150

15,307

28.977

19,054

30,82%

24,48%

ALBACETE

11.634

7,324

14.394

8,435

23,72%

15,16%

CIUDAD REAL

16.967

11,228

22.362

13,590

31,80%

21,04%

CUENCA

4.510

2,705

6.089

3,472

35,01%

28,36%

GUADALAJARA

11.507

8,877

14.413

10,144

25,25%

14,28%

TOLEDO

26.037

17,864

32.342

20,787

24,22%

16,36%

C.-LA MANCHA

70.655

47,998

89.600

56,428

26,81%

17,56%

AVILA  

4.240

2,352

6.627

3,675

56,30%

56,27%

BURGOS

11.923

8,239

16.100

10,351

35,03%

25,64%

LLEÓ

17.260

10,670

24.264

14,787

40,58%

38,58%

PALENCIA

5.778

3,537

7.656

4,360

32,50%

23,27%

SALAMANCA

12.996

7,667

17.415

9,951

34,00%

29,79%

SEGOVIA

4.655

2,842

5.374

3,105

15,45%

9,26%

SORIA

2.405

1,405

3.744

1,936

55,68%

37,78%

VALLADOLID

25.164

17,459

31.265

20,674

24,24%

18,41%

ZAMORA

4.749

2,681

6.828

3,629

43,78%

35,36%

C. I LEON

89.170

56,852

119.273

72,468

33,76%

27,47%

BARCELONA

206.534

150,475

262.920

183,966

27,30%

22,26%

GIRONA

18.092

11,398

25.248

15,033

39,55%

31,90%

LLEIDA

9.958

5,958

14.163

8,011

42,23%

34,45%

TARRAGONA

23.969

16,340

32.062

21,143

33,76%

29,39%

CATALUÑA

258.553

184,171

334.393

228,152

29,33%

23,88%

BADAJOZ

24.163

12,884

29.816

14,913

23,40%

15,75%

CACERES

13.560

7,080

16.869

8,446

24,40%

19,29%

EXTREMADURA

37.723

19,964

46.685

23,359

23,76%

17,01%

A CORUÑA

38.299

23,531

47.722

28,635

24,60%

21,69%

LUGO

8.217

4,017

11.122

5,326

35,35%

32,60%

OURENSE

8.193

4,084

10.821

5,353

32,08%

31,05%

PONTEVEDRA

15.509

9,028

20.657

11,580

33,19%

28,26%

VIGO

13.539

8,599

17.297

10,736

27,76%

24,85%

GALICIA

83.757

49,259

107.619

61,629

28,49%

25,11%

MADRID

317.915

248,053

382.578

281,626

20,34%

13,53%

MADRID

317.915

248,053

382.578

281,626

20,34%

13,53%

MURCIA

36.192

22,298

50.348

28,942

39,11%

29,80%

CARTAGENA

14.803

9,925

20.195

12,613

36,43%

27,08%

MURCIA

50.995

32,223

70.543

41,555

38,33%

28,96%

NAVARRA

95

0,051

108

0,045

13,68%

-11,59%

NAVARRA

95

0,051

108

0,045

13,68%

-11,59%

ALAVA

50

0,020

68

0,023

36,00%

15,55%

GUIPUZCOA

71

0,025

49

0,020

-30,99%

-19,69%

VIZCAYA

99

0,041

146

0,066

47,47%

60,01%

PAIS BASC

220

0,086

263

0,109

19,55%

26,78%

LA RIOJA

9.743

6,354

13.315

8,221

36,66%

29,39%

LA RIOJA

9.743

6,354

13.315

8,221

36,66%

29,39%

ALICANTE

56.305

32,604

64.917

35,534

15,30%

8,98%

CASTELLON

17.257

9,873

21.255

11,503

23,17%

16,51%

VALENCIA

92.023

55,472

107.976

60,961

17,34%

9,90%

C. VALENCIANA

165.585

97,950

194.148

107,998

17,25%

10,26%

TOTAL NACIONAL

1.641.550

1.111,125

2.060.395

1.321,192

25,52%

18,91%

Imports en milions d'euros.