Salta al contingut principal

L'Agència Tributària estableix 'RENDA WEB' com la seva eina universal per a la declaració de la Renda per Internet

Arrenca la Campanya telemàtica de Renda 2016

 • El període de presentació arrenca avui i en 48 hores es rebran les primeres devolucions d'IRPF
 • El 100% de les declaracions es podran realitzar amb ‘RENDA WEB’, que no requereix descàrrega de programes, dona accés a les dades fiscals més actualitzades i permet operar en diferents sessions des de qualsevol dispositiu
 • Per primera vegada es podran efectuar a través de la pròpia declaració les modificacions a favor seu que hagin de fer els contribuents sobre declaracions ja presentades
 • En la campanya d'aquest any està prevista la presentació de  19.750.000 declaracions, de les quals 14.775.000 seran per retornar, per un import d'11.198 milions d'euros

 

5  d' abril de 2017.- L'Agència Tributària obre avui el termini per confirmar, modificar i presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2016 (IRPF 2016). En la Campanya de Renda que ara arrenca ‘RENDA WEB’ passa a ser l'eina universal que ofereix l'Agència per a la gestió de totes les declaracions, atès que la seva utilització s'estén també als contribuents amb rendiments d'activitats econòmiques.

Així, RENDA WEB serà ja la plataforma única de l'Agència. Com ja succeïa l'any passat, tots els esborranys que tradicionalment s'envien per correu, així com les declaracions que es realitzan i presenten en les oficines de l'Agència durant el període de campanya presencial, es confeccionaran amb RENDA WEB, igual que les declaracions presentades pels contribuents per via telemàtica. Amb la incorporació dels contribuents amb activitats econòmiques s'amplia a la totalitat dels contribuents els beneficis d'una gestió més simple i flexible de les declaracions de Renda.

Està previst que en aquesta campanya es presentin 19.750.000 declaracions, fet que suposa un nou increment en el nombre de declarants d'IRPF després del registrat en les últimes campanyes. Està previst que donin dret a devolució un total de 14.775.000 declaracions, per un import d'11.198 milions d'euros, mentre que s'espera que 4.175.000 declaracions surtin amb resultat per ingressar, per un import de 8.537 milions d'euros.

La possibilitat de presentar les declaracions per Internet, així com l'atenció telefònica, comença avui i, com a novetat, també des d'avui mateix es poden presentar declaracions impreses a través de les entitats col·laboradores. Les devolucions s'iniciaran en gairebé 48 hores, el proper 7 d'abril.

El termini de presentació finalitzarà el 30 de juny, tant per a les declaracions per ingressar com per a aquelles amb resultat per retornar. No obstant això, en les declaracions per ingressar, si s'opta per realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària el termini de presentació comprendrà fins al 26 de juny. La campanya presencial començarà l'11 de maig, igual que l'assistència en oficines.

 

RENDA WEB, el servei universal de l'Agència

Amb RENDA WEB, tots els contribuents podran comptar amb una proposta de declaració, confeccionada a partir de les dades de què disposa l'Agència Tributària. Com plataforma única per a les declaracions de Renda que gestiona l'Agència, facilita la confecció d'un esborrany, sigui quina sigui la seva destinació: una declaració a presentar per Internet, un esborrany remès per correu postal o a confirmar per telèfon, i també una declaració confeccionada en oficines. No canvien les vies de recepció i presentació, sinó el producte amb el que l'Agència elabora les propostes de declaració.

RENDA WEB permet actuar directament en el servidor de l'Agència Tributària, sense descàrregues prèvies de programes, ni de fitxers de dades. Sempre que vulgui, el contribuent accedirà a les seves dades fiscals actualitzades i podrà reprendre una proposta de declaració sobre la qual hagués estat treballant prèviament, i obrir noves sessions de treball en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu, incloent tauletes i telèfons mòbils.

Una vegada que el contribuent accedeix a la plataforma i s'identifica, es produeix el trasllat automàtic de dades. Si no necessita corregir-los, ni aportar informació addicional, des del quadre de resultats pot ja presentar la declaració, o imprimir-la per presentar-la en paper.

En cas de ser necessària la modificació o ampliació de dades, RENDA WEB guiarà al contribuent mitjançant un sistema d'avisos i baixada de dades conegudes, millorat aquest any per reforçar la usabilitat i flexibilitat de l'eina. Com a novetat, el contribuent haurà de confirmar si vol o no incorporar cada dada pendent de trasllat, per evitar així que, per omissió, deixi sense traslladar dades.

 

Dades ‘pendents’

També com a novetat aquest any, i amb l'objectiu de millorar la claredat de la informació reflectida, en el quadre resum de resultats figuraran com ‘pendents’ certes dades dels quals l'Agència no disposa d'informació per oferir un trasllat directe i que han de ser emplenats pel contribuent, com, per exemple, els referits a transmissions patrimonials, rendiments d'activitats professionals, vendes d'actius financers o mòduls agrícoles.

Com en la campanya anterior, la plataforma informarà també al contribuent si, després d'una primera sessió oberta prèviament, compta amb informació nova, perquè decideixi si vol generar una nova proposta de declaració e, igualment, permetrà, a través del resum de la declaració, comparar en les unitats familiars quin és l'opció més avantatjosa (individual o conjunta).

Com l'any anterior, si el contribuent opta per imprimir la proposta de declaració per a la seva entrega en paper en oficines de l'Agència o entitats col·laboradores, i atès que la impressió es farà amb connexió a Internet, el contingut de la declaració quedarà registrat al moment en el servidor de l'Agència Tributària, per la qual cosa només serà necessari, per completar la presentació, entregar en l'entitat col·laboradora o oficina de l'Agència el document d'ingrés i devolució, en lloc de la declaració completa. En qualsevol moment, el contribuent que vulgui obtenir abans de la presentació una còpia amb els resultats, podrà fer-ho des de la pestanya ‘vista prèvia’ de RENDA WEB.

 

‘REN0’ i ‘Clau PIN’

En aquesta campanya, els contribuents tornen a comptar amb ‘REN0’ i ‘Clau PIN‘ com serveis d'accés al número de referència per a la tramitació de l'esborrany i presentació de la declaració, l'obtenció de les dades fiscals i, si escau, la consulta de l'estat de la devolució. El contribuent podrà triar entre els dos sistemes d'identificació, o utilitzar ambdós, en ser plenament compatibles. Igualment, per a tots els tràmits de Renda es podran utilitzar tant el certificat electrònic com el DNI electrònic.

En el cas de REN0, aquest any la casella que es requerirà per a l'obtenció del número de referència és la 440 de la declaració de l'any anterior. El sistema permet sol·licitar un nou número de referència en qualsevol moment per accedir a la informació més actualitzada en RENDA WEB. Igualment, si el contribuent així el decideix pot utilitzar el mateix número fins a l'inici de la campanya de Renda de l'any següent, facilitant així el seu ús per a serveis de Renda diferents dels vinculats amb la tramitació de la declaració.

A diferència del REN0, Clau PIN no requereix que el contribuent recordi la casella 440 de la declaració de l'any anterior i permet presentar telemàticament declaracions per ingressar sense necessitat de domiciliació en compte. A més, Clau PIN es pot utilitzar per a uns altres tràmits aliens a la Campanya de Renda i per a serveis d'uns altres organismes, com la Seguretat Social o la Direcció General de Trànsit, i no és necessari recordar la clau d'accés, atès que als usuaris registrats se'ls facilita una nova en cada ocasió.

 

Rectificar en la pròpia declaració

Aquest any RENDA WEB permetrà també que, per primera vegada, el procediment de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació es pugui dur a terme a través de la pròpia declaració de Renda 2016 i mitjançant la mateixa plataforma.

Fins ara, quan un contribuent volia rectificar en el seu favor la declaració presentada, per entendre que havia de resultar una devolució major a la inicialment reflectida, o un ingrés menor, havia de presentar, per Internet o físicament en les oficines, un escrit independent de la pròpia declaració inicial, en què assenyalava els motius de la rectificació que sol·licitava.

Aquesta opció es manté, però ara és possible també sol·licitar la rectificació en la pròpia declaració, tant durant com després de la campanya de Renda, amb la consegüent simplificació del procés i major facilitat per al contribuent, que podrà visualitzar des d'un primer moment el resultat de la seva sol·licitud de rectificació.

Per fer-ho, el contribuent haurà d'accedir a l'apartat ‘Renda 2016’ del web de l'Agència (sede.agenciatributaria.gob.es ), clicar en la icona ‘Més tràmits’ i entrar en l'opció de modificació de la declaració presentada. Una vegada dins la declaració, haurà de marcar la casella habilitada per a la sol·licitud de rectificació (casella 127) i realitzar les modificacions corresponents (incorporar una despesa deduïble, eliminar ingressos que hagués incorporat per error, etc).

Després de completar el procés i incorporar el contribuent, si el requereix, la documentació addicional que consideri necessària per justificar la modificació, es generarà un document de declaració rectificativa llest per a la seva presentació per Internet.

 

Pla pilot de trucades de sortida

També com a novetat aquest any, l'Agència Tributària establirà un pla pilot per a la confecció d'un número reduït de declaracions a partir de trucades que realitzarà la pròpia Agència a contribuents en supòsits en els que, en un determinat moment i certs perfils de declaracions més senzilles, no existeixin cites disponibles per a l'atenció presencial.

El contribuent, en sol·licitar la seva cita prèvia per Internet per a l'atenció presencial i, en el supòsit de no existir en aquell moment cites obertes disponibles per al dia sol·licitat, podrà trobar-se amb l'opció de ser contactat telefònicament per l'Agència per a la confecció de la seva declaració. En aquest cas, haurà d'aportar a través del web un telèfon de contacte i seleccionar un dia o tram horari en el que desitgi que l'Agència es posi en contacte amb ell.

 

Qui no està obligat a declarar?

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), i també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 12.000 euros anuals.

Ambdós límits segueixen essent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivades de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

 

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència (REN0)?

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que el necessiti el contribuent. El registre previ es podrà efectuar per dues vies:

 • A través d'Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, a més del DNI, el número de mòbil i el correu electrònic, el contribuent ha d'aportar els dígits de l'IBAN d'un compte bancari de la que sigui titular com informació de contrast.
 • Presencialment en les oficines de l'Agència Tributària aportant el DNI, un correu electrònic i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de cita prèvia ni documentació alguna, llevat de l'exhibició del propi document d'identificació.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, des de l'enllaç disponible en el propi tràmit o a través de la icona ‘Clau PIN’ podrà sol·licitar-ho. Per això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una contrasenya de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud. A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 se sol·licitarà el NIF i primer cognom del contribuent, la casella 440 de la Renda 2015 i un número de mòbil al que s'enviarà un SMS amb el nombre de referència. Als no declarants en l'exercici anterior i als nous declarants, en lloc de la casella 440 se'ls sol·licitarà determinats dígits del codi d'un compte bancari de la que sigui titular el contribuent. Amb l'objectiu de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

A més de mitjançant la icona específica en la pàgina de l'Agència, i del certificat electrònic i Clau PIN, també es podrà sol·licitar el número de referència per telèfon, en el 901 12 12 24, o el 91 535 73 26.

A més, a través del servei d'alertes a mòbils i en els enviaments per correu d'esborranys i dades fiscals es remetrà la casella 440, en lloc del propi número de referència, donada la possibilitat d'obtenir diferents números de referència en funció de les necessitats del contribuent.

 

Revisió de dades personals i econòmics

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en qualsevol cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2016)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en residència habitual
 • Deduccions autonòmiques

 

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o per ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  6 de novembre).

 

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del   5 d'abril al 30 de juny (26 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):
  VIES DE PRESENTACIÓ  Casos en què es pot utilitzar aquesta via

  Per Internet

  sede.agenciatributaria.gob.es

  TOTS
  Per telèfon (operador) – limitat per perfil de rendes *–
  901 200 345 i i 91 535 68 13 (DL.-DV., de 9 a 21 hores)
  A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)
   Per banca electrònica i telefònica Per retornar i ingressar
  (sense domiciliar)
   En caixers  automàtics de certes entitats Per retornar i ingressar
  (sense domiciliar)

  (*) Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries i vendes de fons d'inversió subjectes a retenció.

 • Vies presencials, de l'11 de maig al 30 de juny (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):
  VIES DE PRESENTACIÓ  Casos en què es pot utilitzar aquesta via
  En les oficines de les entitats financeres col·laboradores Per retornar i ingressar
  (sense domiciliar)
  En les oficines de l'AEAT o CA Per retornar i ingressar
  (domiciliant el pagament)


Declaració de patrimoni

En aquesta campanya es manté l'obligació de declarar l'impost sobre el patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les deduccions i bonificacions corresponents) i també per aquells sense quota a ingressar, però que comptin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempta també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CA. Tots els contribuents als que correspongui declarar Patrimoni hauran de fer-ho exclusivament per Internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença avui i s'estén fins al 30 de juny (fins al 26 de juny per als pagaments amb domiciliació). En el supòsit de declaracions per ingressar sense domiciliació, es podran presentar per Internet amb certificat electrònic, DNI electrònic, número de referència o Clau PIN. En aquest cas és necessari realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant càrrec en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtenir el nombre de justificant de pagament que aporta el banc (número de referència complet, NRC).


Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet: sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofereix informació i gestions sense horaris).
 • Telèfon Assistència: 901 200 345 i 91 535 68 13
  (per gestionar l'esborrany; de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).
 • Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33 i 91 554 87 70
  (per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres)
 • Telèfon Cita Prèvia: 901 22 33 44 i 91 553 00 71