Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ha abonat ja 1.041 milions d'euros després de les dues primeres setmanes de campanya de la Renda

Campanya de Renda 2016

 • Han presentat la seva declaració 2.436.000 contribuents, un 1,8% més que en el mateix període de l'any passat, dels quals 1.630.000 han rebut la seva devolució, un 11% més
 • El 100% de les declaració es poden realitzar amb ‘RENDA WEB’, que no requereix descàrrega de programes, dona accés a les dades fiscals més actualitzades i permet operar en diferents sessions des de qualsevol dispositiu
 • A la campanya d'aquest any hi ha prevista la presentació de  19.750.000 declaració, de les quals 14.775.000 seran per retornar, per import d'11.198 milions d'euros

 

21 d'abril de 2017.- L'Agència Tributària ha tornat ja, a data d'avui, més d'1.041millones d'euros, la qual cosa suposa un increment del 17,6% respecte a igual data de campanya de l'any passat.Després de dues setmanes de campanya de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2016 (IRPF 2016) són més de 1.630.000 els contribuents que han rebut ja la seva devolució, un 10,9% més que a l'anterior campanya.

L'agilitació en les devolucions durant les primeres setmanes de campanya que està permetent ‘RENDA WEB’, l'eina universal que ofereix l'Agència per a la gestió de totes les declaració, es pot apreciar també en comparar les devolucions pagades a la present campanya amb igual dia de la campanya de fa dos anys, en la qual els contribuents encara no comptaven amb RENDA WEB per fer la seva declaració.Així, s'han realitzat un 5,7% més de devolucions que llavors.

En aquests moments, són més de 4.458.000 els contribuents que ja han navegat per RENDA WEB i 2.436.000 els contribuents que han presentat la seva declaració, la qual cosa suposa un creixement de l'1,8%.Les declaració amb sol·licitud de devolució en sumen gairebé 2.165.000 (+0,33%), mentre que aquelles amb resultat a ingressar en totalitzen gairebé 216.000, amb un increment del 24%.

Està previst que a la present campanya es presentin 19.750.000 declaració, la qual cosa suposa un nou increment en el nombre de declarants de l'IRPF després del registrat en les últimes campanyes.Es preveu que donin dret a devolució un total de 14.775.000 declaració, per import d'11.198 milions d'euros, mentre que s'espera que 4.175.000 declaració surtin amb resultat a ingressar, per import de 8.537 milions d'euros.

Des del primer dia de campanya, el passat 5 d'abril, no només està oberta la possibilitat de presentar les declaració per internet i l'atenció telefònica, sinó també la presentació de declaració impreses a través de les entitats col·laboradores.

El termini de presentació finalitzarà el 30 de juny, tant per a les declaració a ingressar com per a aquelles amb resultat per retornar.No obstant això, en les declaració a ingressar, si s'opta per realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària el termini de presentació inclourà fins al 26 de juny.La campanya presencial començarà l'11 de maig, igual com l'assistència en oficines.

 

RENDEIX WEB, el servei universal de l'Agència

Amb RENDA WEB, tots els contribuents podran comptar amb una proposta de declaració, confeccionada a partir de les dades que disposa l'Agència Tributària.Com a plataforma única per a les declaració de Renda que gestiona l'Agència, facilita la confecció d'un esborrany, sigui quin sigui la seva destinació:una declaració a presentar per internet, un esborrany remès per correu postal o a confirmar per telèfon, i també una declaració confeccionada en oficines.No canvien les vies de recepció i presentació, sinó el producte amb què l'Agència elabora les propostes de declaració.

RENDA WEB permet actuar directament al servidor de l'Agència Tributària, sense descàrregues prèvies de programes, ni de fitxers de dades.Sempre que vulgui, el contribuent accedirà a les seves dades fiscals actualitzades i podrà reprendre una proposta de declaració sobre la qual hagués estat treballant prèviament, i obert noves sessions de treball en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu, incloent tauletes i telèfons mòbils.

Una vegada que el contribuent accedeix a la plataforma i s'identifica, es produeix el trasllat automàtic de dades.Si no necessita corregir-los, ni aportar informació addicional, des del quadre de resultats pot ja presentar la declaració, o imprimir-la per presentar-la en paper.

En cas de ser necessària la modificació o ampliació de dades, RENDEIX WEB guiarà al contribuent mitjançant un sistema d'avisos i baixada de dades conegudes, millorat aquest any per reforçar la usabilitat i flexibilitat de l'eina.

Com a novetat, el contribuent haurà de confirmar si vol o no incorporar cada dada pendent de trasllat, per evitar així que, per omissió, deixi sense traslladar dades.A tota hora, el contribuent que vulgui obtenir abans de la presentació una còpia amb els resultats, podrà fer-ho des de la pestanya ‘vist previ’ de RENDA WEB.

També com a novetat aquest any, i amb la finalitat de millorar la claredat de la informació reflectida, en el quadre resum de resultats figuraran com ‘arracades’ certes dades de les quals l'Agència no disposa d'informació per oferir un trasllat directe i que han de ser complimentades pel contribuent, com, per exemple, els referits a transmissions patrimonials, rendiments d'activitats professionals, vendes d'actius financers o mòduls agrícoles.

 

‘REN0’ i ‘Clau PIN’

A la present campanya, els contribuents tornen a comptar amb ‘REN0’ i ‘Clau PIN’ com serveis d'accés al nombre de referència per a la tramitació de l'esborrany i presentació de la declaració, l'obtenció de les dades fiscals i, en el seu cas, la consulta de l'estat de la devolució.El contribuent podrà elegir entre els dos sistemes d'identificació, o utilitzar ambdós, en ser plenament compatibles.Igualment, per a tots els tràmits de Renda es podran utilitzar tant el certificat electrònic com el DNI electrònic.

En el cas de REN0, aquest any la casella que es requerirà per a l'obtenció del número de referència és la 440 de la declaració de l'any anterior.El sistema permet sol·licitar un nou número de referència en qualsevol moment per accedir a la informació més actualitzat en RENDA WEB.Igualment, si el contribuent així ho decideix pot utilitzar el mateix número fins a l'inici de la campanya de Renda de l'any següent, facilitant així el seu ús per a serveis de Renda diferents dels vinculats amb la tramitació de la declaració.

A diferència del REN0, Clau PIN no requereix que el contribuent recordi la casella 440 de la declaració de l'any anterior i permet presentar telemàticament declaració a ingressar sense necessitat de domiciliació en compte.A més, Clau PIN es pot utilitzar per a altres tràmits aliens a la Campanya de Renda i per a serveis d'altres organismes, com la Seguretat Social o la Direcció General de Trànsit, i no és necessari recordar la clau d'accés, ja que als usuaris registrats se'ls en facilita una de nova en cada ocasió.

 

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), i també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 12.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

 

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència (REN0)?

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per dues vies:

 • A través d'internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta a la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, a més del DNI, el nombre de mòbil i el correu electrònic, el contribuent ha d'aportar els dígits del IBAN d'un compte bancari del qual sigui titular com a informació de contrast.
 • Presencialment a les oficines de l'Agència Tributària aportant el DNI, un correu electrònic i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de cita prèvia ni cap documentació, tret de l'exhibició del mateix document d'identificació.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit o a través de la icona ‘Clau PIN’ podrà sol·licitar-ho.Per a això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una contrasenya de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 se sol·licitarà el NIF i primer cognom del contribuent, la casella 440 de la Renda 2015 i un número de mòbil al qual s'enviarà un SMS amb el número de referència.Als no declarants a l'exercici anterior i als nous declarants, en lloc de la casella 440 se'ls sol·licitarà determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

A més de mitjançant la icona específica a la pàgina de l'Agència, i del certificat electrònic i Clau PIN, també es podrà sol·licitar el número de referència per telèfon, en el 901 12 12 24, o el 91 535 73 26.

 

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2016)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

 

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  6 de novembre).

 

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins al 30 de juny (26 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):
VIES DE PRESENTACIÓ Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

Per internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (operador) –limitat per perfil de rentas*

901 200 345 i 91 535 68 13 (L-V, de 9 a 21 hores)

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)
Per banca electrònica i telefònica Per retornar i ingressar (sense domiciliar)
En caixers  automàtics de certes entitats Per retornar i ingressar (sense domiciliar)

 (*) Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries i vendes de fons d'inversió subjectes a retenció.

 

 • Vies presencials, de l'11 de maig al 30 de juny (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):
VIES DE PRESENTACIÓ Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via
En les oficines de les entitats financeres col·laboradores Per retornar i ingressar (sense domiciliar)
En les oficines de l'AEAT o CCAA Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

 

 

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet:sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofereix informació i gestions sense horaris).
 • Telèfon Assistència:901 200 345 y 91 535 68 13
  (per gestionar l'esborrany;de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).
 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70
  (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres)
 • Telèfon Cita Prèvia:901 22 33 44 y 91 553 00 71

 

Nota:A la Nota de Premsa s'adjunten taules de:

 • IRPF 2016 (dades a 21 d'abril)
 • declaracions presentades
 • Devolucions sol·licitades i pagades (import en milions d'euros)
 • Devolucions pagades número i import 2015/2016 (imports en milions d'euros)