Salta al contingut principal

L'Agència Tributària reforçarà el control de grans fortunes i farà 'pentinats' per revisar l'IVA en establiments amb venda al públic

Directrius del Pla Anual de Control Tributari

  • Noves eines informàtiques creades ad hoc reforçaran les inspeccions de grans patrimonis, facilitant l'anàlisi de planificacions fiscals agressives, l'ús de societats interposades, les manifestacions de poder adquisitiu no d'acord amb el que declara i la disponibilitat d'actius a l'exterior
  • Les personacions en sectors amb més risc de frau a l'IVA impulsaran la lluita contra l'economia submergida, que es complementarà amb un seguiment a posteriori de contribuents regularitzats per aconseguir un eixamplament de les bases tributàries de manera permanent en el temps
  • Es prestarà especial atenció al control d'entitats que operen internacionalment en l'àmbit de l'economia digital, en relació amb la possible existència d'accions tendents a excloure a Espanya del pagament dels impostos directes deguts

 

26  de  gener de 2017.- L'Agència Tributària  impulsarà el control dels grans patrimonis de persones físiques a partir de noves eines informàtiques creades expressament per millorar el coneixement i la selecció de riscos en relació amb aquelles grans fortunes. Aquestes actuacions, juntament amb un reforç de la lluita contra l'economia submergida, especialment en l'àmbit de l'IVA, i la regularització de pràctiques elusives en l'àmbit de la fiscalitat internacional seran àrees d'especial rellevància per a l'Agència Tributària en el seu Pla de Control Tributari 2017, directrius generals de les quals es publiquen demà en el Butlletí Oficial de l'Estat.


El control dels patrimonis de persones físiques requereix l'ús de sofisticades eines d'anàlisi per investigar i comprendre complexos entramats financers i societaris. Amb les eines preexistents, en els últims cinc anys, a títol d'exemple, l'Agència Tributària ha liquidat deute tributari per un import superior als 400 milions d'euros a persones físiques amb patrimonis de més de 10 milions d'euros.


L'Agència preveu donar ara un salt qualitatiu en el control patrimonial, a partir de noves eines informàtiques ad hoc que facilitin l'anàlisi de risc i les inspeccions sobre aquests grans patrimonis, analitzant les alteracions patrimonials i transvasaments de rendes efectuades a partir de tècniques agressives de planificació fiscal, l'ús de societats interposades per canalitzar retribucions personals, les manifestacions de capacitat econòmica inconsistents amb les bases imposables declarades en l'IRPF i la disponibilitat d'actius a l'exterior.


A més, el 2017 es desenvoluparan actuacions de control a partir de la informació obtinguda en el marc de l'Acord FATCA sobre residents espanyols titulars de comptes als Estats Units i, a finals d'any, a través del model CRS, se sumarà la informació de comptes procedent de 54 jurisdiccions fiscals, existint el mateix compromís a partir de 2018 per part d'unes altres 47 jurisdiccions.

 


Investigació patrimonial recolzada en el 720 i el 750


Aquesta informació anirà nodrint les bases de dades de l'Agència, reforçant la ja notable millora dels processos d'anàlisi patrimonial, detecció de riscos fiscals i eixamplament de bases imposables que està suposant la informació obtinguda a través de la Declaració Tributària Especial – model 750 – i la Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger – model 720 –.


En particular, es prestarà especial atenció a l'explotació d'informació sobre transaccions amb territoris de baixa tributació, comunicacions espontànies procedents de tercers estats, estructures opaques amb component internacional i localitzacions fictícies de residències fiscals a l'estranger, sumat tot això a l'anàlisi patrimonial derivat dels models 720 i 750, i de la resta d'informació de contrast disponible relativa a contribuents que presentin indicis d'ocultació.

 


L'IVA i la lluita contra l'economia submergida


Paral·lelament, s'intensificaran les personacions en les seus on es realitza l'activitat econòmica dels obligats tributaris, amb l'objectiu d'acreditar i regularitzar situacions d'infradeclaració d'ingressos.
En particular, l'Agència Tributària incidirà el 2017 en actuacions sobre sectors en els que s'apreciï majors nivells de risc d'incompliment a l'IVA, potenciant la presència de l'Administració tributària en relació amb activitats caracteritzades per la venda al consumidor final.


A més, es preveu l'extensió d'actuacions a tots aquells sectors en els que s'apreciï una especial percepció d'elevats nivells d'economia submergida i es vigilaran els comportaments tributaris posteriors a les comprovacions, als efectes d'aconseguir un eixamplament de les bases tributàries de manera permanent en el temps.


D'altra banda, es potenciarà l'anàlisi de la capacitat adquisitiva real dels contribuents, combinant el contrast de la informació declarada sobre béns i drets amb informació sobre gestió de comptes corrents i inconsistències amb la seva titularitat formal, beneficiaris de targetes de crèdit emeses tant a Espanya com a l'estranger i ús d'efectiu, a la vegada que es mantenen les actuacions per verificar el compliment de la limitació de pagaments en efectiu.
Al mateix temps, l'Agència reforçarà l'anàlisi del programa comercial que possibilita l'ocultació de vendes, en el marc de l'estratègia que ve mantenint de desenvolupament d'actuacions selectives coordinades a l'àmbit nacional per combatre el frau vinculat a la utilització d'aquest programa.

 


Elusió fiscal de multinacionals


En l'àmbit de la fiscalitat internacional, durant 2017 l'Agència Tributària treballarà en el desenvolupament de models d'anàlisi de risc que permetin anticipar i optimitzar l'ús de la informació que es començarà a rebre aquest any sobre ‘tax rulings’ i el 2018 sobre els informes ‘País per País’, per a la qual cosa resultarà especialment rellevant l'experiència acumulada per l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional des de la seva creació el 2013. Tot això suposarà un notable increment de la informació disponible per l'AEAT respecte de la tributació de les multinacionals que operen en territori espanyol.


Durant 2017, l'Agència centrarà la seva actuació en la correcció de pràctiques elusives de les multinacionals d'acord amb les àrees de risc BEPS (Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis) de l'OCDE. En particular, s'analitzaran les estructures de planificació fiscal agressiva, estructures híbrides (amb diferent tractament fiscal a Espanya i en un país tercer), generació artificial de despeses financeres, utilització abusiva de les polítiques de preus de transferència (intragrup), atribució de beneficis a establiments permanents a Espanya d'entitats no residents i tributació d'operacions realitzades amb residents en paradisos fiscals.


Addicionalment, es prestarà especial atenció al control d'entitats que operen internacionalment en l'àmbit de l'economia digital, en relació amb la possible existència d'accions tendents a excloure a la nostra jurisdicció del pagament dels impostos directes deguts.

 


El frau en l'economia digital


Juntament amb les actuacions que ja es venen efectuant d'explotació d'informació disponible a Internet i de control de fabricants i prestadors de serveis en línia, es potenciarà la col·laboració amb les Administracions tributàries d'uns altres països per a la comprovació dels beneficis obtinguts pels agents econòmics que utilitzen Internet com a mitjà per publicitar béns i serveis, atès que els principals afiliadors de publicitat són grans empreses transnacionals amb seu fora de les nostres fronteres.


A més, es prestarà especial atenció al control de les operacions d'importació associades a transaccions de comerç electrònic i a l'anàlisi dels nous mitjans de pagament que cada vegada amb major força s'estan implantant – criptomonedas, plataformes mediadores de pagament, pagaments des de dispositius mòbils etc.–, ja que poden facilitar l'opacitat de les operacions.


D'altra banda, l'àrea d'Inspecció realitzarà actuacions immediates de verificació de la informació aportada per les empreses en el marc de la Proposta per al reforçament de les bones pràctiques de transparència fiscal empresarial de les empreses adherides al Codi de Bones Pràctiques Tributàries, acordada el desembre passat. Les actuacions estaran especialment dirigides a garantir que les decisions estratègiques de les multinacionals no resultin contràries a l'esperit i finalitat del projecte BEPS. D'aquesta manera, les possibilitats de control s'aproximen en el temps a la realització de les operacions o la presentació de la declaració.


A tot l'anterior se sumaran altres controls que tradicionalment es venen considerant prioritaris per l'AEAT, vinculats a riscos fiscals com ara la divisió artificial d'activitat i ocultació de titularitats sota figures societàries sense activitat econòmica real; els signes externs de riquesa analitzades mitjançant accions combinades de les àrees d'Inspecció i Vigilància Duanera; la utilització de testaferros i empreses fantasma, o el control de les trames de frau a l'IVA, en les importacions de productes d'Àsia i en el sector dels hidrocarburs.


En l'àrea del control duaner s'insistirà en àmbits com la lluita contra la fabricació clandestina de cigarrets, el desviament il·legal de full de tabac amb destinació a consumidors finals i el control dels enviaments entre particulars efectuats per via postal o a través d'empreses de missatgeria. En matèria de blanqueig de capitals, s'impulsarà el desenvolupament d'eines que facilitin la investigació sobre grans organitzacions criminals.

 


Control de grans deutors


En l'Àrea de Recaptació, i amb l'objectiu d'anticipar la reacció davant el frau en els casos de risc de cobrament, s'insistirà en la realització de mesures cautelars, derivacions de responsabilitat i investigacions patrimonials que posin de manifest insolvències fictícies o conductes tendents a eludir el pagament dels deutes mitjançant l'ocultació patrimonial, o que poguessin constituir, fins i tot, possibles insolvències punibles.


Entre altres mesures, serà prioritari el seguiment continuat de deutors amb elevats imports deguts, mitjançant una exhaustiva i permanent investigació patrimonial, així com un control sistemàtic dels seus deutes pendents amb la finalitat d'estar en plena disposició per efectuar el cobrament de les mateixes. També es farà un seguiment d'insolvències aparents, impulsant les accions penals que, si escau, corresponguin, i es procedirà a la revisió de la situació de deutors prèviament declarats fallits, comprovant si la seva situació patrimonial permet la realització del cobrament prèviament frustrat per insolvència.


Igualment, s'intensificaran les actuacions de control en matèria concursal per impedir conductes defraudatòries tendents a eludir el pagament dels deutes tributaris i es reforçaran les actuacions per al cobrament de deutes vinculades a delicte contra la Hisenda Pública i contraban. De la mateixa forma, es realitzarà un control permanent per seguir reduint el deute pendent, en particular el deute en fase d'embargament.