Saltar al contingut principal

Més del 90% de les empreses que s'han d'incorporar al SII comuniquen ja a l'AEAT la informació en temps real de les seves transaccions comercials

Balanç de la posada en marxa del Subministrament Immediat d'Informació

  • Ja s'han incorporat al sistema més de 700 milions de registres de factures de gairebé 50.000 empreses que representen tres quartes parts de la facturació total dels contribuents d'IVA a Espanya
  • En el cas de les empreses no exemptes i que, per tant, liquiden IVA, el 97% de les entitats obligades ja s'ha incorporat al SII i, en elles, el grau de coincidència entre les factures que han rebut i les seves declaració d'IVA és del 84%
  • Els acollits al SII ja poden revisar al web de l'Agència si les seves factures coincideixen amb el declarat per clients i proveïdors, i abans de final d'any també podran revisar si els falta per informar sobre operacions de les que sí que han informat aquests clients i proveïdors

20 d'octubre de 2017.- Gairebé 50.000 empreses d'un total de 54.000 contribuents que conformen el cens del Subministrament Immediat d'Informació d'IVA (SII) s'han incorporat al sistema, de manera que més del 90% dels obligats al SII informen ja l'Agència Tributària en temps pràcticament real de les seves transaccions comercials amb proveïdors i clients.

A començaments d'octubre, eren ja més de 700 milions les factures expedides i rebudes sobre les quals s'havia remès informació a través del SII per part d'un col·lectiu de grans empreses, grups societaris a efectes d'IVA i entitats inscrites en el règim de devolució mensual de l'impost (‘Redoni'm’) que representa el 75% de la facturació total dels contribuents d'IVA a Espanya, a només cinc punts percentuals de l'objectiu del 80%, que s'assolirà quan s'incorpori la totalitat de contribuents pertanyents al cens.L'import global de les factures incorporades al SII supera els 630.000 milions d'euros.

A aquest cens d'obligats, format per alguna cosa més de 54.000 contribuents, s'arriba després de la renúncia al Redeme i al règim especial de grups d'IVA de menys de 10.000 contribuents que podran tornar a beneficiar-se dels avantatges d'ambdós règims especials si en el futur decideixen incorporar-se al SII, aprofitant així també els mateixos avantatges d'aquest sistema que permet agilitar devolucions, facilita el compliment voluntari dels contribuents, redueix càrregues indirectes, ofereix un termini més gran per a les liquidacions de l'impost i dona accés, en el seu cas, a un procés de comprovació més ràpid i selectiu.

Alta qualitat de la informació

En el conjunt de contribuents obligats al SII es troben entitats exemptes que, com a tals, no tenen obligació de presentar liquidacions d'IVA.Exceptuats aquests contribuents i atenent, per tant, únicament a la part del cens del SII que liquida IVA, el grau de compliment supera el 97% i, d'aquestes empreses, en un 84% dels casos no hi ha cap discrepància entre les factures rebudes que han subministrat a través del SII i les seves pròpies declaració d'IVA, que dona mostres de l'alta fiabilitat de la informació incorporada al sistema.

Com a conseqüència de la posada en marxa del SII s'han accelerat ja les devolucions d'IVA als contribuents acollits que no han presentat incidències.Al seu torn, s'ha remès una carta informativa als contribuents del cens que no han incorporat la informació requerida a través del SII, o ho han fet de manera molt insuficient.Aquestes actuacions de moment no suposen l'inici de cap procediment sancionador, en espera que es concreti la modificació reglamentària que recollirà el procediment aplicable als incompliments del SII.


Pròximes actuacions
 
En aquests moments, els contribuents inclosos en el SII ja poden revisar al web de l'Agència si les seves factures coincideixen amb el declarat per clients i proveïdors, i abans de final d'any també podran revisar si els falta per informar sobre operacions de les que sí que han informat aquests clients i proveïdors.

Més endavant l'AEAT integrarà la informació declarada pel contribuent i la rebuda dels seus proveïdors i clients, i desenvoluparà una eina per incorporar aquesta informació en la mateixa declaració d'IVA.

Avantatges del sistema

  • Es facilita el compliment voluntari:a la seu electrònica de la AEAT el contribuent disposa d'un llibre registre “declarat” i un altre de “contrastat” amb la informació procedent de tercers inclosos en el SII. Aquesta informació permet reduir errors en el compliment de les obligacions formals i en l'elaboració de les mateixes declaracions.
  • Reducció de càrregues indirectes:es redueixen les obligacions formals, en suprimir-se l'obligació de presentació de les declaració informatives corresponents als models 347 (informació de tercers), 340 (operacions en llibres registre) i 390 (resum anual d'IVA).
  • Més termini per a les liquidacions d'IVA:s'amplia en deu dies el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.
  • Millora en la gestió d'IVA:la incorporació al SII permet a les empreses reforçar els seus processos interns de comptabilitat i facturació.
  • Comprovació més selectiva i ràpida:en obtenir la informació de les operacions pràcticament en temps real, l'Agència Tributària pot anticipar la comprovació, agilitant, per tant, el control i les devolucions de l'impost.Està agilitació serà més accentuada quan el client i el proveïdor pertanyin al col·lectiu d'aquest sistema, ja que la informació de les operacions entre ambdós neix ja creuada.