Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària amplia l'atenció telefònica i els serveis de l''app' per facilitar la presentació de la declaració de la Renda

Arrenca la Campanya de Renda el 2018

 • El període de presentació arrenca avui per a totes les vies que no són presencials i en 48 hores es rebran les primeres devolucions

 • A la campanya hi ha prevista la presentació de 20.350.000 declaració, de les quals 14.315.000 seran per retornar, per import de 10.468 milions d'euros, un 4,5% més

 • Tota la confecció telefònica de declaració es concentrarà en el pla ‘Le Llamamos’, que estarà capacitat per realitzar 500.000 trucades al contribuent

 • Els contribuents amb l'‘app’ instal·lada podran accedir a les seves dades fiscals i presentar la declaració sense necessitat de localitzar la casella 475 de la declaració de l'any passat

 • La nova eina de cartera de valors permetrà visualitzar directament en ‘RENDA WEB’ la composició de la cartera i les operacions de l'any, i abocar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, facilitant la declaració de les plusvàlues i minusvalideses

2 d'abril de 2019.- L'Agència Tributària obre avui el termini per confirmar o modificar i presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018 (IRPF 2018), que arrenca amb una ampliació i millora dels dos serveis complementaris per a la presentació telemàtica de la declaració, l'aplicació mòbil de l'Agència i el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaració mitjançant trucades al contribuent amb cita concertada.Ambdues vies, juntament amb la ja tradicional utilització de la pàgina web de la AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es), permeten agilitar la presentació de la declaració i, en el seu cas, les corresponents devolucions, que s'iniciaran en tot just 48 hores, el proper 4 d'abril.

De nou en aquesta campanya els contribuents han explicat amb caràcter anticipat, des del passat 15 de març, amb els principals serveis d'assistència, cas de la descàrrega i visualització de les dades fiscals, l'obtenció del número de referència i els enviaments postals a determinat col·lectiu de contribuents.

Gràcies a aquesta anticipació, dues setmanes abans del començament de la campanya més de 1.490.000 contribuents han accedit ja a les seves dades fiscals i més de 1.538.000 han obtingut el número de referència per a la gestió i presentació de la seva declaració, de manera que han tingut l'oportunitat de preparar-se amb més temps per poder presentar, si el desitgen, la declaració des del primer dia a través de ‘RENDA WEB’, l'eina universal per a la gestió de totes les declaració amb independència del canal de confecció i presentació (‘app’, telèfon, pàgina web de l'Agència i, a partir del 14 de maig quan comença l'atenció presencial, també oficines).

A la present campanya és previst que es presentin 20.350.000 declaració, 361.000 més que l'any anterior.D'aquest total, es preveu que 14.314.000 donin dret a devolució per un import estimat de 10.468 milions d'euros, un 4,5% més d'import, mentre que prop de 5.161.000 sortiran amb resultat a ingressar, per import de 10.160 milions.El termini de presentació finalitza l'1 de juliol, per a declaració tant a ingressar com a per retornar, si bé el termini en les declaració a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 26 de juny.

Ampliació de serveis en l'‘app’

Per a la present campanya, aquells usuaris que hagin mantingut instal·lada l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària i, per tant, ja estaven identificats prèviament en l'‘app’, podran accedir de manera més àgil als serveis personalitzats, cas de les dades fiscals i la mateixa proposta de declaració, ja que únicament necessitaran introduir la data relativa al seu NIF que li sol·liciti l'aplicació i, per tant, no hauran de localitzar la casella 475 de la declaració de l'any anterior, casella que sí que serà necessària per presentar la Renda amb número de referència a través del web.

Al seu torn, els usuaris que no tinguessin prèviament descarregada l'‘app’, tampoc no necessitaran localitzar la casella si compten amb la referència de l'any anterior, ja que aquesta referència servirà per obtenir la nova a la present campanya una vegada descarregada l'‘app’.

L'‘app’ també incorpora tota una sèrie de millores de disseny per continuar facilitant la seva usabilitat, igual com la possibilitat de modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de les tres campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Quant al funcionament general de l'‘app’, és la mateixa de l'any passat.Aquells contribuents amb declaració més senzilles podran presentar la seva Renda ‘en un sol clic’, o, si requereixen completar alguna dada, seran redirigits automàticament a RENDA WEB, però la resta de declarants compten igualment amb aquesta potent eina d'assistència que els facilita l'obtenció del número de referència, el PIN, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d'interès com el moment de l'emissió de la devolució.

L'APP es pot utilitzar a fins a cinc dispositius diferents (mòbils i tauletes) i admet fins a 20 perfils d'usuari, cada un amb el seu número de referència, el que permet la confecció i presentació de declaració de familiars i pròxims, així com el càlcul de l'opció més favorable entre declaració individuals i conjuntes.Es pot recordar que per accedir als serveis personalitzats, cas de la presentació de declaració, per raons de seguretat es requerirà que el terminal compti amb un sistema de bloqueig de pantalla activat.

Extensió del pla ‘Le Llamamos’

Una altra novetat rellevant de la campanya que avui comença és la concentració de tota la confecció de declaració per via telefònica en el pla ‘Le Llamamos’ que, el seu tercer any de vigència, es potenciarà per absorbir el tradicional sistema de trucades entrants (l'any passat coexistien trucades entrants a l'Agència i sortints al contribuent) i incrementar la seva capacitat global per assolir potencialment les 500.000 trucades durant la campanya.

El pla ‘Le Llamamos’ es configura com una alternativa telemàtica a l'assistència presencial perquè els contribuents menys habituats a les noves tecnologies i que comptin amb perfil d'assistència telefònica puguin presentar abans i, en el seu cas, obtenir abans també la seva devolució.

En absorbir l'antic sistema de trucades entrants, el sistema permet una millor planificació del servei telefònic i, per tant, una agilitat més gran per al contribuent.El contribuent demana cita des de l'1 d'abril per internet o telèfon per al pla ‘Le Llamamos’, a la seva elecció en trams de 15 minuts entre les 9 i les 20.30 hores, i simplement haurà de tenir a disposició la informació necessària per realitzar la declaració en el moment en què s'hagi acordat la trucada de l'Agència.

Cartera de Valors en RENDA WEB

La present campanya comptarà amb noves millores també en la usabilitat de RENDA WEB, com la incorporació d'un localitzador de caselles de la mateixa declaració per facilitar la navegació interna.Tanmateix, la principal novetat és la incorporació en RENDA WEB de la cartera de valors.Aquesta eina existia ja en anys anteriors, però simplement com un mòdul de càlcul extern que requeria la incorporació, per part del contribuent, de totes les dades necessàries per a la determinació de les rendes a incloure en la declaració.La nova eina suposa un salt qualitatiu en facilitats per al contribuent.

La nova eina de cartera de valors permetrà visualitzar directament en ‘RENDA WEB’ la composició de la cartera a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost (per a aquesta campanya, 2018) i les operacions de l'exercici, i també abocar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, facilitant la declaració de les plusvàlues i minusvalideses.

Al seu torn, les dades que sí que haurà de continuar incorporant el contribuent, concretament els preus històrics d'adquisició de les seves accions, permetran en propers anys que aquesta informació quedi ja gravada i el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses sigui a futur pràcticament automàtic.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 12.643 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a la proposta de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals

 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2018)

 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions

 • Aportacions a plans de pensions

 • Quotes sindicals

 • Percepcions per subvencions

 • Deduccions familiars i per maternitat

 • Deducció per inversió en habitatge habitual

 • Deduccions autonòmiques

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per dues vies:

 • Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta a la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, haurà de proporcionar el DNI, la seva data de validesa, el nombre de mòbil i un correu electrònic.

 • A les oficines de l'Agència, aportant el DNI, un correu electrònic i un número de telèfon mòbil, prèvia sol·licitud de cita prèvia i sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar-ho des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una contrasenya de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 475 de la Renda 2017 i la data de validesa del mateix NIF.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2017 amb valor zero, en lloc de la casella 475 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

En els enviaments per correu de dades fiscals es remetrà la casella 475, en lloc del mateix número de referència, atesa la possibilitat d'obtenir diferents números de referència en funció de les necessitats del contribuent.

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l'1 de juliol, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del 2 d'abril a l'1 de juliol (26 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

  VIES DE PRESENTACIÓ

  Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

  Portal de Renda 2018

  sede.agenciatributaria.gob.es

  TOTS

  APP (mòbils i tauletes) *

  Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

  Pla ‘Le Llamamos’ (prèvia cita)*

  Per banca electrònica i telefònica

  A ingressar

  (sense domiciliar)

  En caixers automàtics de certes entitats

  (*) Limitat per perfils:Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries i vendes de fons d'inversió subjectes a retenció.

 • Vies presencials, del 14 de maig a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

  VIES DE PRESENTACIÓ

  Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

  En les oficines de l'AEAT, CCAA i ens locals

  Per retornar i ingressar

  (domiciliant el pagament)

  En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

  A ingressar

  (sense domiciliar)

Declaració de Patrimoni

A la present campanya es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que expliquin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.La declaració es presenta per via electrònica a través d'internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempt també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CCAA.Tots els contribuents a qui correspongui declarar Patrimoni ho hauran de fer exclusivament per internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença avui i s'estén fins a l'1 de juliol (fins al 26 de juny per a pagaments amb domiciliació).En el supòsit de declaració a ingressar sense domiciliació és necessari realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant deute en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtenir el número de justificant de pagament que aporta la mateixa entitat (Número de Referència Complet, NRC).

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet:sede.agenciatributaria.gob.es

  (ofereix informació i gestions sense horaris).

 • Telèfon Cita Prèvia ‘Le Llamamos’:

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)