Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat ja més de 1.200 milions d'euros als contribuents en les dues primeres setmanes de campanya de Renda

Campanya de Renda 2018

 • Fins ara han presentat la seva declaració 3.248.000 contribuents, 613.000 més que l'any passat en les mateixes dates, i d'ells 2.042.000 han rebut ja la seva devolució, un 32% més
 • Ja s'han presentat 168.000 declaració amb l'aplicació mòbil, un 49% més que en les mateixes dates de l'any passat, de manera que en tot just 15 dies de campanya s'ha cobert ja el 84% de les presentacions per aquesta mateixa via de tota la campanya anterior
 • S'han concertat 245.000 cites per al pla ‘Le Llamamos’, un 64% més, i s'han confeccionat fins ara 45.000 declaració per telèfon, un 80% més

17 d'abril de 2019.- L'Agència Tributària ha tornat, a data d'avui, 1.237 milions d'euros en dues setmanes de campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018 (IRPF 2018), la qual cosa suposa un 42% més que l'any passat en les mateixes dates.Són ja 2.042.000 els contribuents que han rebut fins ara la seva devolució, un 32% més que en igual data de l'exercici anterior.

Novament aquest any l'agilitació de les devolucions en el primer tram de la campanya està directament vinculada amb l'acceleració de les presentacions, que ve facilitada per l'anticipació dels serveis d'assistència, les millores en ‘RENDA WEB’ i el nou impuls donat a les dues vies de presentació no presencial alternatives, l'aplicació mòbil de l'Agència i el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaració..

En aquestes dues setmanes de campanya són 3.248.000 els contribuents que han presentat la seva declaració, 613.000 més (un 23% més) que l'any passat en les mateixes dates.Aquesta agilitació arriba tant a les declaració amb resultat per retornar (2.836.000, un 22% més), com a aquelles amb resultat a ingressar (338.000, un 29% més).

A la present campanya és previst que es presentin 20.350.000 declaració, 361.000 més que l'any anterior.D'aquest total, es preveu que 14.314.000 donin dret a devolució per un import estimat de 10.468 milions d'euros, un 4,5% més d'import, mentre que prop de 5.161.000 sortiran amb resultat a ingressar, per import de 10.160 milions.El termini de presentació finalitza l'1 de juliol, per a declaració tant a ingressar com a per retornar, si bé el termini en les declaració a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 26 de juny.L'atenció presencial en oficines comença el 14 de maig.

Fort augment de les presentacions amb l'‘app’

Especialment significatiu és l'increment que estan mostrant les presentacions de declaració a través de l'‘app’. Per aquesta via s'han presentat 168.000 declaració fins avui, la qual cosa suposa un 49% més que l'any passat, de manera que en tot just 15 dies s'ha assolit ja un 84% de totes les declaració presentades amb l'aplicació l'any passat.D'aquesta xifra total, 131.000 es corresponen amb presentacions ‘en un sol clic’ i la resta són contribuents que l'aplicació ha derivat al web de l'Agència per realitzar alguna modificació i han tornat a l'‘app’ per concloure la presentació.

Per a la present campanya, aquells usuaris que hagin mantingut instal·lada l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària i, per tant, ja estaven identificats prèviament en l'‘app’, podran accedir de manera més àgil als serveis personalitzats, cas de les dades fiscals i la mateixa proposta de declaració, ja que únicament necessitaran introduir la data relativa al seu NIF que li sol·liciti l'aplicació i, per tant, no hauran de localitzar la casella 475 de la declaració de l'any anterior, casella que sí que serà necessària per presentar la Renda amb número de referència a través del web.

Al seu torn, els usuaris que no tinguessin prèviament descarregada l'‘app’, tampoc no necessitaran localitzar la casella si compten amb la referència de l'any anterior, ja que aquesta referència servirà per obtenir la nova a la present campanya una vegada descarregada l'‘app’.

L'‘app’ també incorpora tota una sèrie de millores de disseny per continuar facilitant la seva usabilitat, igual com la possibilitat de modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de les tres campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Pla ‘Le Llamamos’

També és creixent la presentació de declaració confeccionades telefònicament per l'Agència Tributària a contribuents que han concertat cita prèvia per al pla ‘Le Llamamos’. Fins ara s'han presentat per aquesta via 45.000 declaració (un 80% més) i s'han concertat 245.000 cites perquè l'Agència els truqui.

En absorbir l'antic sistema de trucades entrants, el sistema permet una millor planificació del servei telefònic i, per tant, una agilitat més gran per a una eina d'assistència dissenyada com la gran alternativa telemàtica a l'assistència presencial perquè els contribuents menys habituats a les noves tecnologies, i que comptin amb perfil d'assistència telefònica, puguin presentar abans i, en el seu cas, obtenir abans també la seva devolució.

Cartera de valors

La present campanya compta també amb la incorporació de la cartera de valors en RENDA WEB.Aquesta eina, que ja han utilitzat 154.000 contribuents aquest any, permetrà visualitzar directament la composició de la cartera a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost (per a aquesta campanya, 2018) i les operacions de l'exercici, i també abocar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, facilitant la declaració de les plusvàlues i minusvalideses.

Al seu torn, les dades que sí que haurà de continuar incorporant el contribuent, concretament els preus històrics d'adquisició de les seves accions, permetran en propers anys que aquesta informació quedi ja gravada i el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses sigui a futur pràcticament automàtic.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 12.643 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros..
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a la proposta de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2018)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques


Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l'1 de juliol, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

Vías no presenciales (sense desplaçament a oficines), fins a l'1 de juliol (26 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

VIES DE PRESENTACIÓCasos en els quals es pot utilitzar aquesta via

Portal de Renda 2018

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS
APP (mòbils i tauletes) * Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)
Pla ‘Le Llamamos’ (prèvia cita)*
Per banca electrònica i telefònica A ingressar (sense domiciliar)
En caixers automàtics de certes entitats

(*) Limitat per perfils:Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries, vendes de fons d'inversió subjectes a retenció.
 
Vies presencials, del 14 de maig a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

VIES DE PRESENTACIÓCasos en els quals es pot utilitzar aquesta via
En les oficines de l'AEAT, CCAA i ens locals Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)
En les oficines de les entitats financeres col·laboradores Per retornar i ingressar (sense domiciliar)

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet:sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofereix informació i gestions sense horaris).
 • Telèfon Cita Prèvia ‘Le Llamamos’:
  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)
  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)
 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70
  (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

Annex:

 • IRPF 2018 (Dades a 17 d'abril)
 • declaracions presentades
 • Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)
 • Devolucions pagades número i import 2017/2018 (imports en milions d'euros)