Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària situa el foment del compliment voluntari en el centre de la seva activitat de control

Directrius del Pla Anual de Control Tributari

  • La prevenció del frau mitjançant assistents virtuals, una nova estratègia davant els contribuents que inicien activitats econòmiques i millores en l'assistència al contribuent són les mesures que pretenen impulsar el compliment voluntari de les obligacions fiscals
  • El control dels patrimonis rellevants es veurà reforçat amb la nova Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants
  • El control de la facturació irregular constitueix una prioritat, línia d'actuació que es veurà reforçada amb l'anunciada prohibició del programari de doble ús
  • L'explotació de la informació internacional (CRS, ‘Informi país per país’) permetrà induir el compliment voluntari i elevar el nombre d'actuacions
  • Els riscos derivats del Brexit, la repressió del contraban i el tràfic de drogues, amb especial atenció a la zona de l'Estret, i l'agilitació de la gestió recaptatòria dels deutes són altres àmbits prioritaris

17 de gener de 2019.- La promoció del compliment voluntari del contribuent serà, al llarg d'aquest any i els següents, un element central de l'activitat de control que desenvolupa l'Agència Tributària, a partir del desenvolupament d'una nova planificació estratègica i una reordenació ja iniciada dels seus recursos humans amb el doble objectiu d'afavorir aquest compliment voluntari i d'intensificar les actuacions de lluita contra el frau, incloent l'àmbit territorial més gran possible.

Una peça bàsica en aquest enfocament reforçat del control cap a la millora del compliment i l'eixamplament de bases imposables futures passarà per exercir un major i millor control i anàlisi dels motius de les regularitzacions inspectores als diferents expedients.Això vindrà acompanyat de la implantació definitiva en 2019 d'una eina de gestió de riscos tributaris, que sistematitza tots els existents en l'AEAT, crea col·lectius de riscos i permet un millor seguiment del resultat de les actuacions de control que l'Agència duu a terme.

Així el posa de manifest el Pla de Control Tributari 2019, les directrius generals del qual es publiquen avui al Butlletí Oficial de l'Estat, que incideixen molt especialment en la rellevància que en el present exercici tindrà la combinació de l'ús intensiu de la tecnologia d'anàlisi de dades tipus ‘Big Data’ i l'explotació de les més recents fonts d'informació (SII, CRS, Fatca, ‘Informi País per País’ -CBC- i, a partir de 2019, també la informació sobre mecanismes de planificació fiscal agressiva, o ‘DAC 6’) per endinsar-se en el control reforçat en àmbits tals com els grans patrimonis, les multinacionals, l'economia submergida i el frau en els àmbits recaptatori i duaner.

Els assistents virtuals, ja provats amb èxit en l'IVA i en el Subministrament Immediat d'Informació (SII), es potenciaran i estendran les declaració censals, dins d'una estratègia ‘Right from the start’, orientada a facilitar el compliment voluntari de les seves obligacions tributàries pels contribuents que inicien activitats econòmiques.

Amb el mateix propòsit d'impulsar el compliment voluntari s'introduiran millores a la campanya de Renda (Renda WEB) per facilitar la declaració de les carteres de valors, es consolidarà l'app posada en funcionament el 2018 i es potenciaran els avisos als contribuents sobre les rendes que han de declarar.En l'IVA s'analitzarà la cessió de dades fiscals (informació dels seus clients i proveïdors) als contribuents no inclosos en el SII per facilitar-los la presentació de les declaració.

La utilització dels avenços tecnològics en l'anàlisi de riscos per optimitzar les noves fonts d'informació internacional, tals com la informació sobre comptes financers a l'exterior o l'‘Informe País per País’ que han de presentar els grups multinacionals, reforçarà la prevenció i permetrà incrementar el nombre d'actuacions de control de les persones i entitats amb béns i drets a l'exterior o amb activitat internacional.

Creació de la Unitat de Control de Patrimonis Rellevants

Molt especialment es potenciaran les actuacions de control sobre els contribuents amb patrimonis significatius amb la creació de la Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants.

Aquesta unitat té l'objectiu de coordinar i impulsar a tot el territori l'obtenció i ordenació d'informació per al control, la col·laboració en el desenvolupament de noves eines informàtiques i la proposta, impuls i seguiment de noves línies de selecció d'obligats tributaris que compten amb un patrimoni rellevant i mostren determinats perfils de risc fiscal.En les actuacions es prestarà especial atenció als béns i drets situats a l'exterior i els entramats financers i societaris. 

El control de la facturació irregular, unit a l'anunciada prohibició del programari de doble ús que permet l'administració de dobles comptabilitats, incidirà sobre les activitats amb consumidors finals amb més risc de frau, en especial en l'IVA.

Amb caràcter general, la planificació de les actuacions de control s'orienta no només a regularitzar els incompliments detectats sinó també a induir un millor comportament futur dels contribuents comprovats i els seus entorns i, en general, dels sectors econòmics en els quals la presència inspectora sigui significativa.De la mateixa manera, es realitzarà un especial seguiment dels motius de regularització com a font d'informació essencial per a la planificació de noves actuacions de control.

La repressió del contraban i el tràfic de drogues es veurà reforçada amb l'entrada en vigor de la normativa de contraban encaminada a limitar l'ús de les embarcacions semirígides d'alta velocitat habitualment utilitzades pels narcotraficants.

Ús abusiu de societats i control general en Societats

Com en anys anteriors, s'analitzarà la interposició de persones jurídiques per tal de reduir improcedentemente la tributació, sense perjudici d'anàlisis concretes que permetin detectar altres inconsistències com la indeguda deducció de despeses personals.

A més, com a complement a les actuacions de control de grans empreses, es realitzaran actuacions conjuntes de les àrees de Gestió i d'Inspecció sobre les petites societats comercials o industrials, fins ara amb un baix nivell de prioritat en el control de l'impost, amb l'objectiu de millorar el seu comportament tributari.

En especial, s'actuarà respecte de les empreses els volums d'activitat, de beneficis, del qual de vendes o de cobraments resultin incoherents amb els normals del seu sector.

Addicionalment, es realitzaran actuacions de control sobre els grups fiscals, incloent aquells que presenten xifres de negocis consolidades reduïdes, estan integrats per un nombre petit d'entitats i no efectuen operacions intra-grup.

Nous models de negoci

Es realitzarà un estudi inicial de les tecnologies Fintech per evitar que el seu desplegament alteri el grau de coneixement que l'Agència Tributària manté sobre el desenvolupament d'activitats econòmiques, mentre s'analitzen les seves possibilitats per millorar el servei als contribuents.

A més, es continuaran realitzant actuacions sobre els nous models de distribució i noves activitats, com la “triangulació d'enviaments”, en la qual les vendes realitzades per una empresa són lliurades per d'altres, i “botigues de botigues” instal·lades en pàgines web.

Així mateix, seran objecte d'atenció les activitats logístiques lligades amb el comerç electrònic.De la mateixa manera, continuarà l'anàlisi i estudi dels nous mitjans de pagament per avançar en el seu control. 

En relació amb els riscos fiscals observats en les operacions realitzades amb criptomonedas, durant l'any 2019 es continuaran les actuacions iniciades el 2018, a partir de la informació obtinguda dels mitjancers que intervenen en les esmentades operacions.

També s'efectuarà l'anàlisi i explotació de la informació de tercers sobre la tinença i operacions amb monedes virtuals realitzades per contribuents residents en Espanya, en aplicació de la nova normativa, que està previst que s'aprovi el 2019.

Altres actuacions en l'àmbit dels tributs interns

Amb caràcter general, es reforçaran els controls d'accés al cens i l'actualització de la informació censal en desenvolupament de l'estratègia ‘Right from the start’. També continuaran els controls sobre activitats econòmiques en l'IRPF, els rendiments de capital immobiliari amb explotació de la nova declaració informativa sobre arrendaments turístics, les retencions i la utilització abusiva del règim de les entitats sense fins lucratius.

Es continuarà amb el procés d'optimització de la informació proporcionada pel SII facilitant l'aproximació de les actuacions de control a la realització de les operacions.De la mateixa manera, continuaran sent prioritàries les actuacions de control vinculades a l'existència de trames d'IVA, amb un control reforçat del Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI) i els sectors i activitats de risc.

En l'àmbit dels Impostos Especials s'efectuaran controls per verificar la correcta aplicació de la normativa, la formació del cens, la procedència de les devolucions i les condicions i requisits a complir a efectes de la vigència de les autoritzacions dels establiments subjectes als Impostos Especials de Fabricació, i controls específics del moviment i existències de productes en fàbriques, dipòsits fiscals i magatzems fiscals.

Altres actuacions en l'àmbit duaner

Davant de la possibilitat que no s'assoleixi un acord sobre el Brexit, es realitzaran les adaptacions necessàries en els sistemes informàtics per garantir la normal tramitació duanera després de la sortida del Regne Unit i s'intensificarà la informació als operadors.

D'altra banda, es continuarà amb la millora del sistema de predeclaració duaneres, els procediments de revaluació d'autoritzacions duaneres i les mateixes autoritzacions duaneres.A més, s'efectuaran actuacions de comprovació de mercaderies als recintes duaners i dels moviments d'efectiu realitzats per viatgers, així com controls a posteriori per verificar l'origen, classificació aranzelària i valor en duana declarats amb motiu de la importació de mercaderies.

Així mateix, es duran a terme actuacions en els casos en els quals es detecti l'ocultació total o parcial de la cadena de transmissió comercial des de la importació fins a la venda al consumidor final i actuacions de comprovació i investigació combinades en el cas de les importacions de productes de consum, tèxtils i altres amb origen asiàtic.

Lluita contra el contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals

Es realitzaran actuacions de prevenció i repressió del contraban, el narcotràfic i el blanqueig de capitals procedent dels esmentats il·lícits, actuant de manera integral contra les estructures logístiques i financeres de les organitzacions criminals.

Davant el tràfic de drogues, les àrees de control prioritari seran tant el trànsit de cocaïna, com la producció de marihuana en plantacions clandestines dins del territori nacional.S'incrementarà la coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat.

A més, s'intensificaran les actuacions encaminades a perseguir noves tendències en el trànsit il·lícit per via marítima com el denominat "drop-off” (dispositius de localització col·locats a les drogues) i s'impulsarà un projecte iniciat el 2018 per implicar tots els operadors, públics i privats, de l'àmbit portuari.

Pel que es refereix al comerç il·lícit de tabac, s'incrementarà el control de la cadena de subministrament a causa de l'entrada en vigor de la normativa harmonitzada sobre traçabilitat.A més, es potenciaran les eines d'anàlisi de riscos en ports i l'ús dels mitjans d'inspecció no intrusiva per evitar el frau en el transport en contenidors.

A més, s'implementarà una nova estratègia duanera d'intel·ligència marítima i es potenciaran les actuacions d'anàlisi de riscos i d'investigació relatives a trànsits il·lícits que afectin a la seguretat global o dels ciutadans i al medi ambient.

Com a complement de les prioritats anteriors, en l'àmbit la investigació per blanqueig de capitals, s'intensificaran els controls de moviment d'efectiu en aeroports, ports i carreteres espanyoles i es reforçarà l'intercanvi d'informació, la cooperació internacional i la formació davant la utilització pel crim organitzat de la internet profunda (‘deep’ i ‘dark web’) per al trànsit i comerç de béns il·lícits, així com l'ocupació de criptomonedas com mitjans de pagament.

Control en l'àmbit de recaptació

Es desenvoluparan actuacions per evitar l'elusió del pagament dels deutes mitjançant tècniques d'ocultació del patrimoni creant aparences d'insolvència, en ocasions mitjançant testaferros, la interposició d'entitats o l'ocultació dels béns o drets a l'exterior.

A més, s'introduiran millores en l'avaluació del risc recaptatori, s'intensificaran les actuacions d'investigació dirigides a identificar tercers responsables dels deutes, l'adopció de mesures cautelars quan existeixin indicis racionals que el deutor o tercers vagin a obstaculitzar o impedir l'acció de cobrament i la utilització de totes les possibilitats que la normativa estableix per a exaccionar els deutes per responsabilitat civil i les penes de multa el cobrament de les quals s'encomani a l'Agència Tributària, així com els deutes vinculats a delicte.

Finalment, amb la integració del procediment de subhasta al Portal del Butlletí Oficial de l'Estat es gestionarà de manera uniforme l'adjudicació de béns i drets subhastats, i aconseguirà optimitzar-se la utilització dels recursos, amb el consegüent estalvi de costos.

Assistent virtual d'IVA

El 2019, l'AEAT preveu també reforçar la prevenció dels incompliments tributaris des de l'òptica de la informació i assistència amb una estratègia integral de reducció de càrregues administratives i projectes específics, com la creació de l'assistent virtual d'IVA (‘AVIVA’), prevista per a octubre d'aquest any, o l'actualització de continguts de l'assistent del Subministrament Immediat d'Informació (SII), que podria venir acompanyat de la posada a disposició, per a no acollits al SII, d'informació d'operacions declarades pels obligats al sistema.

De la mateixa manera, es preveu, ja per a la pròxima Campanya de Renda, incorporar a Renda Web una versió renovada del programa ‘cartera de valors’ que contemplarà el preemplenament de dades per part de l'AEAT, facilitant la declaració de compravenda d'accions per part del contribuent.També es contempla la creació d'un nou assistent virtual i un nou formulari que faci més fàcil l'emplenament de les declaració censals.