Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària i representants dels assessors fiscals aproven els codis de bones pràctiques tributàries

Impuls de la relació cooperativa

  • Es creguin dos codis, un per a associacions i escoles de professionals tributaris, i un altre específic per als mateixos assessors, amb compromisos tant per la seva part com per la de l'Agència
  • Les associacions i escoles es comprometen a informar l'AEAT d'irregularitats que detectin els seus associats i que puguin afectar al funcionament normal del sistema tributari, o la competència al mercat
  • Els mitjancers fiscals que assumeixin el codi d'assessors hauran de prevenir i instar a corregir conductes de clients que puguin implicar riscos fiscals importants, tenint en compte estàndards de qualitat que fixaran les associacions i escoles
  • S'estudiarà la creació d'un logotip que identifiqui a les associacions i escoles, i també als mitjancers, que s'hagin adherit al codi
  • l'AEAT es compromet, entre altres accions, a agilitar el coneixement, per part dels mitjancers adherits, dels fets susceptibles d'una regularització

3 de juliol de 2019.- Els membres del Fòrum d'Associacions i Escoles de Professionals Tributaris van aprovar ahir els textos del Codi de Bones Pràctiques d'Associacions i Col·legis Professionals, i del de Professionals Tributaris.Els codis han comptat amb el vot favorable de set de les associacions i escoles representades, així com amb una abstenció i un vot en contra, a més d'amb el suport de la mateixa Agència.

Aquests instruments estableixen una sèrie de principis i compromisos per avançar en el desenvolupament del model de relació cooperativa entre l'Agència Tributària i els representants dels mitjancers fiscals, així com amb els mateixos professionals tributaris, i per fomentar la generalització de les bones pràctiques tributàries per part dels contribuents.

Els codis estan oberts a l'adhesió voluntària, tant dels representants dels professionals tributaris, mitjançant ratificació dels seus òrgans de decisió respectius, com dels mateixos mitjancers fiscals.

Presidit pel titular de la Direcció General de l'AEAT i amb participació tant de representants de l'Agència com de nou associacions i escoles de professionals tributaris, el Fòrum d'Associacions i Col·legis té entre els seus objectius el foment del compliment voluntari i la prevenció del risc fiscal.Aquest model es pretén impulsar ara dotant al fòrum d'una eina perquè les associacions i escoles d'una banda, i els mateixos mitjancers fiscals per un altre, assumeixin voluntàriament compromisos de transparència, responsabilitat i deontologia en el desenvolupament de les seves funcions.

Compromisos adquirits

D'acord amb els compromisos acordats, les associacions i escoles hauran de disposar d'un Codi Deontològic per a l'activitat d'assessoria fiscal d'adhesió voluntària per als seus associats, o instrument equivalent, que sigui accessible a través de la pàgina web de l'escola o associació corresponent.En tot cas, els mitjancers que subscriguin el codi de professionals han d'estar adherits al Codi Deontològic, o instrument equivalent, de l'associació o escola a la qual pertanyin.

Igualment, les associacions i escoles es comprometen a informar a l'Agència Tributària, respectant els límits del secret professional, d'aquelles irregularitats que detectin els seus associats i que puguin afectar al funcionament normal del sistema tributari o a la competència al mercat, oferint proves de les irregularitats quan se'n disposi.Els mateixos associats, els mitjancers fiscals, assumiran el mateix compromís d'informar de les irregularitats que coneguin, encara que en aquest cas reportaran les associacions i escoles.

Al seu torn, els mitjancers fiscals adherits hauran de prevenir i instar a corregir conductes de clientes encaminades a provocar riscos fiscals importants, advertint-los de la il·legalitat de les conductes enganyoses, fraudulentes o malicioses que detectin, i no col·laborant en la seva execució.

Tot això tenint en compte estàndards de qualitat que fixaran les mateixes associacions i escoles.Aquestes regles que establiran podran servir de guia als associats per oposar-se a conductes tals com l'administració de doble comptabilitat, la utilització de programari de doble ús o la realització de pagaments en efectiu per sobre del límit legal, així com operacions de deslocalització fiscal fictícies, i també per oposar-se a la utilització fraudulenta tant d'estructures de planificació fiscal agressiva, com dels processos concursals, entre altres supòsits.

Els mitjancers es comprometen també a no incloure en el seu disseny d'estratègies fiscals la utilització de societats instrumentals situades en paradisos fiscals i territoris no cooperants, per impedir o dificultar el coneixement, per part de l'Agència Tributària, dels responsables finals de les activitats i titulars últims dels béns i drets implicats.

Per a l'Agència Tributària, els compromisos són, entre altres, establir un canal específic de comunicació al seu web amb les associacions i escoles, la publicació de criteris d'aplicació general i l'impuls dels instruments legals existents per a la minoració de conflictes.

Així mateix, l'Agència es compromet a singularitzar i personalitzar l'atenció als mitjancers fiscals adherits al Codi de Bones Pràctiques de Professionals Tributaris, millorant les funcionalitats de l'aplicació de cita prèvia.

Igualment, en les condicions marcades en el codi, l'Agència es compromet a facilitar com més aviat millor als mitjancers adherits el coneixement dels fets susceptibles d'una regularització perquè puguin desplegar l'activitat probatòria en defensa dels seus interessos amb més antelació.

Publicitat de les adhesions

Sempre que obtingui el consentiment exprés, l'AEAT podrà informar en la seva pàgina web de les associacions i escoles, així com dels mitjancers fiscals adherits a cada un dels dos codis.

Addicionalment, s'estudiarà la creació d'un logotip que identifiqui a les associacions i escoles, i també als mitjancers, que s'hagin adherit a aquest sistema.

Una vegada ja aprovats els textos dels codis de bones pràctiques, l'AEAT i les associacions i escoles adherides s'encarregaran de definir el tractament a donar eventuals supòsits d'inobservança dels compromisos assolits.