Saltar al contingut principal

Més de 4.480.000 contribuents han rebut ja la devolució per import de 3.031 milions d'euros, un 14% més

Campanya de Renda 2018

 • En l'equador de la campanya, més de 7.037.000 contribuents han presentat la seva declaració, 574.000 més que l'any passat
 • Les presentacions amb ‘app’ sumen 216.000, superant ja en 17.000 les realitzades a tota la campanya passada
 • Fins ara s'han concertat 431.000 cites per al pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaració, un 72% més que l'any passat a igualtat de dates
 • L'assistència en oficines per a la confecció de la declaració comença avui i es mantindrà fins a l'1 de juliol, últim dia de campanya

14 de maig de 2019.- L'Agència Tributària ha tornat ja 3.031 milions d'euros rere mes i mig de campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018 (IRPF 2018), un 14% més que l'any passat en les mateixes dates, a un total de 4.481.000 contribuents.D'aquesta forma, en el dia d'avui, quan l'Agència Tributària inicia l'atenció en oficines per als contribuents que requereixen assistència presencial, el nombre de declarants de IRPF que ja han rebut la devolució és un 10,6% superior al de la passada campanya a igualtat de dates.

Aquesta agilitació en els pagaments s'ha produït gràcies a un paral·lel acceleració de les presentacions.En un context d'anticipació de serveis d'assistència, millores en ‘RENDA WEB’ com la cartera de valors, i un nou impuls donat a les dues vies de presentació no presencial alternatives al web de l'Agència (l'aplicació mòbil i el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaració), en l'equador de la campanya 7.037.000 contribuents ja han presentat la seva declaració, 574.000 més (un 8,9% més) que l'any passat en les mateixes dates.Aquesta acceleració de les presentacions arriba tant a les declaració amb resultat per retornar (5.772.000, +8,7%), com a aquelles amb resultat a ingressar (1.058.000, +9%).

A la present campanya és previst que es presentin 20.350.000 declaració, 361.000 més que l'any anterior.D'aquest total, es preveu que 14.314.000 donin dret a devolució per un import estimat de 10.468 milions d'euros, un 4,5% més d'import, mentre que prop de 5.161.000 sortiran amb resultat a ingressar, per import de 10.160 milions.El termini de presentació finalitza l'1 de juliol, per a declaració tant a ingressar com a per retornar, si bé el termini en les declaració a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 26 de juny.

Impuls a les vies no presencials alternatives

Una part rellevant de l'increment registrat fins ara en les presentacions es deu a la utilització creixent tant de l'‘app’ com del pla ‘Le Llamamos’. Quant a l'aplicació mòbil, per aquesta via s'han presentat més de 216.000 declaració fins avui, la qual cosa suposa que a meitat de campanya s'està superant ja en 17.000 la xifra de les declaració presentades per aquesta via a tota la campanya passada.D'aquest total, més de 168.000 són presentacions ‘en un sol clic’ i la resta es corresponen amb casos de contribuents que l'aplicació ha derivat al web de l'AEAT per realitzar alguna modificació i han tornat a l'‘app’ per concloure la presentació.

Al seu torn, també augmenten les declaració que han estat confeccionades telefònicament per l'Agència Tributària a contribuents que han concertat cita prèvia per al pla ‘Le Llamamos’. Fins ara s'han presentat per via telefònica més de 111.000 declaració (un 50% més que l'any passat a igualtat de dates) i s'han concertat 431.000 cites perquè l'Agència truqui al contribuent.

En absorbir l'antic sistema de trucades entrants, el pla ‘Le Llamamos’ permet una millor planificació del servei telefònic i, per tant, una agilitat més gran per a una eina d'assistència dissenyada com la gran alternativa telemàtica a l'assistència presencial, de manera que els contribuents menys habituats a les noves tecnologies, i que comptin amb perfil d'assistència telefònica, puguin presentar abans i, en el seu cas, obtenir abans també la seva devolució.

Comença l'atenció en oficines

La presentació de declaració per vies no presencials, bé a través del web de l'AEAT, bé amb l'‘app’ o amb el pla ‘Le Llamamos’, accelera la devolució i evita al contribuent els desplaçaments a les plataformes d'assistència presencial.

Al costat d'aquests tres canals, des d'avui l'Agència posa a disposició del contribuent les seves oficines, recordant que, igual com en anys anteriors, l'oferta de cita prèvia per a l'assistència presencial es va obrint progressivament, de manera que es recomana als contribuents una utilització també gradual del servei.

Alhora, i amb la finalitat de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt de contribuents, l'agència recorda els ciutadans que poden modificar el dia i hora assignats per a la seva cita, o comunicar, en el seu cas, que han decidit no fer ús d'aquesta cita.En anys passats, més del 25% de les cites concertades amb més d'una setmana d'antelació el contribuent finalment no es presentava.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 12.643 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

  Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a la proposta de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals

 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2018)

 • Arrendaments d'immobles

 • Transmissions

 • Aportacions a plans de pensions

 • Quotes sindicals

 • Percepcions per subvencions

 • Deduccions familiars i per maternitat

 • Deducció per inversió en habitatge habitual

 • Deduccions autonòmiques

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l'1 de juliol, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins a l'1 de juliol (26 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

  VIES DE PRESENTACIÓ

  Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

  Portal de Renda 2018

  sede.agenciatributaria.gob.es

  TOTS

  APP (mòbils i tauletes) *

  Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

  Pla ‘Le Llamamos’ (prèvia cita)*

  Per banca electrònica i telefònica

  A ingressar

  (sense domiciliar)

  En caixers automàtics de certes entitats

  (*) Limitat per perfils:Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries i vendes de fons d'inversió subjectes a retenció.

 • Vies presencials, fins a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

  VIES DE PRESENTACIÓ

  Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

  En les oficines de l'AEAT, CCAA i ens locals

  Per retornar i ingressar

  (domiciliant el pagament)

  En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

  A ingressar

  (sense domiciliar)

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet:sede.agenciatributaria.gob.es

  (ofereix informació i gestions sense horaris).

 • Telèfon Cita Prèvia ‘Le Llamamos’:

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

IRPF 2018 (Dades a 14 de maig)

IRPF 2017

IRPF 2018

% 2018/2017

NAVEGACIÓ RENDEIX WEB

(núm. de contribuents)

8.380.643

9.317.972

11,18%

declaració presentades

6.462.504

7.037.097

8,89%

declaració a ingressar

970.426

1.058.613

9,09%

Import (milions de €)

860,680

991,705

15,22%

declaració amb sol·licitud de devolució

5.308.570

5.772.049

8,73%

Import (milions de €)

3.869,441

4.338,046

12,11%

Devolucions Pagades

4.050.851

4.481.519

10,63%

Import (milions de €)

2.653,250

3.031,716

14,26%

Nota:La suma de les declaració a ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaració presentades perquè falten per incloure les declaració negatives i les declaració amb renúncia a la devolució.

declaració presentades

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Total declaració presentades

IRPF 2017

Total declaració presentades

IRPF 2018

Variación %

Presentades 2018/2017

ALMERÍA

113.942

129.457

13,62%

CÁDIZ

151.839

167.418

10,26%

CÓRDOBA

104.304

116.261

11,46%

GRANADA

117.746

132.145

12,23%

HUELVA

89.878

98.778

9,90%

JAÉN

85.205

91.563

7,46%

MÁLAGA

203.664

232.194

14,01%

SEVILLA

294.418

319.667

8,58%

JEREZ

43.993

51.000

15,93%

CEUTA

10.553

11.883

12,60%

MELILLA

10.615

12.120

14,18%

ANDALUCÍA

1.226.157

1.362.486

11,12%

HUESCA

27.459

29.580

7,72%

TERUEL

15.307

16.504

7,82%

ZARAGOZA

162.609

177.698

9,28%

ARAGÓN

205.375

223.782

8,96%

OVIEDO

115.914

124.668

7,55%

GIJÓN

57.685

63.097

9,38%

ASTURIAS

173.599

187.765

8,16%

ILLES BALEARS

126.367

140.290

11,02%

ILLES BALEARS

126.367

140.290

11,02%

LAS PALMAS

162.781

184.778

13,51%

STA.CREU DE TENERIFE

134.162

149.849

11,69%

CANARIAS

296.943

334.627

12,69%

CANTABRIA

87.336

93.213

6,73%

CANTABRIA

87.336

93.213

6,73%

ALBACETE

53.979

56.195

4,11%

CIUDAD REAL

71.906

75.424

4,89%

CUENCA

24.624

24.374

-1,02%

GUADALAJARA

44.725

47.098

5,31%

TOLEDO

101.104

108.702

7,52%

CASTILLA-LA MANCHA

296.338

311.793

5,22%

ÁVILA  

22.471

23.343

3,88%

BURGOS

62.050

64.639

4,17%

LEÓN

74.496

78.586

5,49%

PALENCIA

25.990

28.321

8,97%

SALAMANCA

51.903

54.763

5,51%

SEGOVIA

22.491

24.504

8,95%

SORIA

13.520

14.222

5,19%

VALLADOLID

96.246

103.507

7,54%

ZAMORA

23.046

23.835

3,42%

CASTILLA Y LEÓN

392.213

415.720

5,99%

BARCELONA

824.922

894.941

8,49%

GIRONA

88.619

96.368

8,74%

LLEIDA

52.188

57.828

10,81%

TARRAGONA

110.046

119.778

8,84%

CATALUÑA

1.075.775

1.168.915

8,66%

BADAJOZ

79.024

90.129

14,05%

CÁCERES

52.216

57.090

9,33%

EXTREMADURA

131.240

147.219

12,18%

A CORUÑA

150.142

163.511

8,90%

LUGO

37.174

39.767

6,98%

OURENSE

37.319

40.501

8,53%

PONTEVEDRA

68.284

75.750

10,93%

VIGO

54.028

58.575

8,42%

GALICIA

346.947

378.104

8,98%

MADRID

1.188.498

1.287.889

8,36%

MADRID

1.188.498

1.287.889

8,36%

MURCIA

161.915

177.153

9,41%

CARTAGENA

57.063

61.598

7,95%

MURCIA

218.978

238.751

9,03%

NAVARRA

560

687

22,68%

NAVARRA

560

687

22,68%

ÀLABA

281

306

8,90%

GUIPÚSCOA

311

343

10,29%

VIZCAYA

538

675

25,46%

PAÍS VASCO

1.130

1.324

17,17%

LA RIOJA

47.673

49.681

4,21%

LA RIOJA

47.673

49.681

4,21%

ALICANTE

211.605

230.556

8,96%

CASTELLÓN

79.633

83.706

5,11%

VALENCIA

356.137

380.589

6,87%

C. VALENCIANA

647.375

694.851

7,33%

TOTAL NACIONAL

6.462.504

7.037.097

8,89%

Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2018

Pagades (núm.)

IRPF 2017

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2018

Import pagat

IRPF 2018

% Pag./Sol.

ALMERÍA

111.728

89.740

80,32%

60,617

44,194

72,91%

CÁDIZ

141.396

112.496

79,56%

113,016

83,001

73,44%

CÓRDOBA

95.605

72.387

75,71%

61,883

43,625

70,50%

GRANADA

106.851

79.577

74,47%

75,745

51,579

68,10%

HUELVA

86.071

69.354

80,58%

49,170

36,086

73,39%

JAÉN

76.547

57.181

74,70%

45,504

32,058

70,45%

MÁLAGA

189.882

145.715

76,74%

139,736

97,553

69,81%

SEVILLA

267.893

210.156

78,45%

197,939

141,071

71,27%

JEREZ

43.631

35.958

82,41%

31,622

23,965

75,79%

CEUTA

10.325

7.878

76,30%

7,957

5,408

67,96%

MELILLA

10.549

7.768

73,64%

8,248

5,482

66,46%

ANDALUCÍA

1.140.478

888.210

77,88%

791,436

564,021

71,27%

HUESCA

23.442

17.929

76,48%

15,389

10,706

69,57%

TERUEL

12.854

9.785

76,12%

7,959

5,540

69,62%

ZARAGOZA

138.130

107.257

77,65%

99,474

70,655

71,03%

ARAGÓN

174.426

134.971

77,38%

122,822

86,901

70,75%

OVIEDO

102.231

83.090

81,28%

84,952

63,729

75,02%

GIJÓN

50.369

40.308

80,03%

40,234

29,321

72,88%

ASTURIAS

152.600

123.398

80,86%

125,186

93,051

74,33%

ILLES BALEARS

105.598

77.246

73,15%

80,091

52,751

65,86%

ILLES BALEARS

105.598

77.246

73,15%

80,091

52,751

65,86%

LAS PALMAS

160.194

124.037

77,43%

114,182

79,040

69,22%

TENERIFE

128.765

101.284

78,66%

90,232

63,598

70,48%

CANARIAS

288.959

225.321

77,98%

204,414

142,637

69,78%

CANTABRIA

77.867

59.067

75,86%

60,937

41,590

68,25%

CANTABRIA

77.867

59.067

75,86%

60,937

41,590

68,25%

ALBACETE

46.867

35.774

76,33%

33,748

23,083

68,40%

CIUDAD REAL

63.455

49.463

77,95%

44,557

31,869

71,52%

CUENCA

20.333

15.363

75,56%

13,700

9,198

67,14%

GUADALAJARA

39.256

30.964

78,88%

31,351

22,540

71,90%

TOLEDO

91.927

71.838

78,15%

66,748

47,823

71,65%

C.-LA MANCHA

261.838

203.402

77,68%

190,103

134,513

70,76%

ÁVILA  

19.610

15.373

78,39%

12,934

9,150

70,74%

BURGOS

52.748

40.473

76,73%

42,069

29,077

69,12%

LEÓN

65.531

51.836

79,10%

47,228

34,182

72,38%

PALENCIA

23.466

18.672

79,57%

16,334

11,903

72,87%

SALAMANCA

45.286

36.032

79,57%

31,380

22,553

71,87%

SEGOVIA

20.666

16.099

77,90%

14,188

10,106

71,23%

SORIA

11.791

9.187

77,92%

7,755

5,445

70,21%

VALLADOLID

87.272

71.331

81,73%

67,058

49,889

74,40%

ZAMORA

20.022

15.624

78,03%

12,804

9,199

71,84%

C. I LLEÓ

346.392

274.627

79,28%

251,752

181,503

72,10%

BARCELONA

665.672

502.586

75,50%

568,994

386,459

67,92%

GIRONA

73.241

52.491

71,67%

56,879

36,810

64,72%

LLEIDA

45.387

33.745

74,35%

30,762

20,791

67,59%

TARRAGONA

92.557

68.596

74,11%

74,238

49,154

66,21%

CATALUÑA

876.857

657.418

74,97%

730,873

493,215

67,48%

BADAJOZ

74.140

57.528

77,59%

41,030

29,815

72,67%

CÁCERES

45.777

35.881

78,38%

25,323

18,449

72,85%

EXTREMADURA

119.917

93.409

77,89%

66,353

48,264

72,74%

A CORUÑA

133.029

105.060

78,98%

94,747

67,548

71,29%

LUGO

32.288

24.907

77,14%

20,147

13,748

68,24%

OURENSE

31.471

24.525

77,93%

18,841

13,130

69,69%

PONTEVEDRA

62.392

48.492

77,72%

42,983

30,049

69,91%

VIGO

48.102

38.277

79,57%

35,884

25,558

71,22%

GALICIA

307.282

241.261

78,51%

212,602

150,034

70,57%

MADRID

1.103.791

879.242

79,66%

942,066

660,447

70,11%

MADRID

1.103.791

879.242

79,66%

942,070

660,447

70,11%

MURCIA

149.425

112.632

75,38%

103,223

68,785

66,64%

CARTAGENA

51.844

39.624

76,43%

37,307

25,909

69,45%

MURCIA

201.269

152.256

75,65%

140,530

94,694

67,38%

NAVARRA

567

299

52,73%

0,297

0,113

38,07%

NAVARRA

567

299

52,73%

0,297

0,113

38,07%

ÀLABA

255

156

61,18%

0,147

0,063

43,01%

GUIPÚSCOA

279

179

64,16%

0,137

0,065

47,44%

VIZCAYA

542

342

63,10%

0,276

0,126

45,62%

PAÍS VASCO

1.076

677

62,92%

0,561

0,254

45,38%

LA RIOJA

40.960

29.912

73,03%

29,043

18,831

64,84%

LA RIOJA

40.960

29.912

73,03%

29,043

18,831

64,84%

ALICANTE

189.792

147.917

77,94%

121,641

86,078

70,76%

CASTELLÓN

68.675

51.869

75,53%

46,173

31,145

67,45%

VALENCIA

313.705

241.017

76,83%

221,162

151,673

68,58%

C.VALENCIANA

572.172

440.803

77,04%

388,977

268,896

69,13%

TOTAL NACIONAL

5.772.049

4.481.519

77,64%

4.338,046

3.031,716

69,89%

Devolucions pagades número i import 2017/2018 (imports en milions d'euros)

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2017

Pagades (núm.)

IRPF 2018

% Var.2018/ 2017

Import Pagat

IRPF 2017

Import pagat

IRPF 2018

% Var.2018/ 2017

ALMERÍA

78.441

89.740

14,40%

36,310

44,194

21,71%

CÁDIZ

103.863

112.496

8,31%

77,237

83,001

7,46%

CÓRDOBA

64.382

72.387

12,43%

37,433

43,625

16,54%

GRANADA

70.471

79.577

12,92%

44,663

51,579

15,49%

HUELVA

61.684

69.354

12,43%

31,459

36,086

14,71%

JAÉN

52.308

57.181

9,32%

28,379

32,058

12,96%

MÁLAGA

126.231

145.715

15,44%

82,434

97,553

18,34%

SEVILLA

187.573

210.156

12,04%

123,797

141,071

13,95%

JEREZ

30.996

35.958

16,01%

20,420

23,965

17,36%

CEUTA

6.899

7.878

14,19%

4,696

5,408

15,16%

MELILLA

6.643

7.768

16,94%

4,452

5,482

23,12%

ANDALUCÍA

789.491

888.210

12,50%

491,280

564,021

14,81%

HUESCA

16.306

17.929

9,95%

9,214

10,706

16,19%

TERUEL

8.831

9.785

10,80%

4,817

5,540

15,01%

ZARAGOZA

97.382

107.257

10,14%

62,346

70,655

13,33%

ARAGÓN

122.519

134.971

10,16%

76,377

86,901

13,78%

OVIEDO

75.104

83.090

10,63%

56,488

63,729

12,82%

GIJÓN

36.010

40.308

11,94%

25,634

29,321

14,39%

ASTURIAS

111.114

123.398

11,06%

82,122

93,051

13,31%

ILLES BALEARS

68.731

77.246

12,39%

44,645

52,751

18,16%

ILLES BALEARS

68.731

77.246

12,39%

44,645

52,751

18,16%

LAS PALMAS

106.630

124.037

16,32%

66,628

79,040

18,63%

TENERIFE

87.615

101.284

15,60%

53,799

63,598

18,21%

CANARIAS

194.245

225.321

16,00%

120,427

142,637

18,44%

CANTABRIA

54.395

59.067

8,59%

37,397

41,590

11,21%

CANTABRIA

54.395

59.067

8,59%

37,397

41,590

11,21%

ALBACETE

33.749

35.774

6,00%

21,013

23,083

9,85%

CIUDAD REAL

46.675

49.463

5,97%

29,174

31,869

9,24%

CUENCA

14.996

15.363

2,45%

8,567

9,198

7,37%

GUADALAJARA

29.018

30.964

6,71%

20,421

22,540

10,38%

TOLEDO

65.503

71.838

9,67%

42,182

47,823

13,37%

C.-LA MANCHA

189.941

203.402

7,09%

121,356

134,513

10,84%

ÁVILA  

14.435

15.373

6,50%

8,180

9,150

11,85%

BURGOS

38.030

40.473

6,42%

26,413

29,077

10,09%

LEÓN

48.618

51.836

6,62%

31,632

34,182

8,06%

PALENCIA

16.879

18.672

10,62%

10,696

11,903

11,28%

SALAMANCA

33.709

36.032

6,89%

20,708

22,553

8,91%

SEGOVIA

14.340

16.099

12,27%

8,552

10,106

18,18%

SORIA

8.670

9.187

5,96%

4,931

5,445

10,42%

VALLADOLID

64.650

71.331

10,33%

44,454

49,889

12,23%

ZAMORA

14.657

15.624

6,60%

8,311

9,199

10,69%

C. I LLEÓ

253.988

274.627

8,13%

163,876

181,503

10,76%

BARCELONA

469.298

502.586

7,09%

340,280

386,459

13,57%

GIRONA

48.597

52.491

8,01%

31,940

36,810

15,25%

LLEIDA

30.664

33.745

10,05%

17,377

20,791

19,65%

TARRAGONA

62.678

68.596

9,44%

42,229

49,154

16,40%

CATALUÑA

611.237

657.418

7,56%

431,826

493,215

14,22%

BADAJOZ

47.600

57.528

20,86%

23,997

29,815

24,24%

CÁCERES

31.368

35.881

14,39%

15,416

18,449

19,67%

EXTREMADURA

78.968

93.409

18,29%

39,413

48,264

22,46%

A CORUÑA

93.564

105.060

12,29%

57,485

67,548

17,51%

LUGO

22.838

24.907

9,06%

11,775

13,748

16,76%

OURENSE

21.755

24.525

12,73%

10,802

13,130

21,55%

PONTEVEDRA

41.706

48.492

16,27%

25,077

30,049

19,82%

VIGO

34.253

38.277

11,75%

22,112

25,558

15,59%

GALICIA

214.116

241.261

12,68%

127,251

150,034

17,90%

MADRID

791.122

879.242

11,14%

577,017

660,447

14,46%

MADRID

791.122

879.242

11,14%

577,017

660,447

14,46%

MURCIA

102.784

112.632

9,58%

60,430

68,785

13,83%

CARTAGENA

37.358

39.624

6,07%

23,803

25,909

8,85%

MURCIA

140.142

152.256

8,64%

84,233

94,694

12,42%

NAVARRA

285

299

4,91%

0,092

0,113

22,64%

NAVARRA

285

299

4,91%

0,092

0,113

22,64%

ÀLABA

140

156

11,43%

0,044

0,063

42,95%

GUIPÚSCOA

166

179

7,83%

0,065

0,065

0,81%

VIZCAYA

278

342

23,02%

0,116

0,126

8,78%

PAÍS VASCO

584

677

15,92%

0,225

0,254

13,21%

LA RIOJA

26.456

29.912

13,06%

16,086

18,831

17,06%

LA RIOJA

26.456

29.912

13,06%

16,086

18,831

17,06%

ALICANTE

132.088

147.917

11,98%

75,854

86,078

13,48%

CASTELLÓN

48.531

51.869

6,88%

27,895

31,145

11,65%

VALENCIA

222.898

241.017

8,13%

135,875

151,673

11,63%

C.VALENCIANA

403.517

440.803

9,24%

239,625

268,896

12,22%

TOTAL NACIONAL

4.050.851

4.481.519

10,63%

2.653,250

3.031,716

14,26%