Saltar al contingut principal

Arrenca la Campanya de Renda amb la previsió de tornar 10.686 milions a 14.565.000 contribuents

Campanya de Renda 2019

 • El període de presentació comença demà per a les presentacions per internet i el divendres 3 d'abril, a les 48 hores de l'inici, es rebran ja les primeres devolucions.A la campanya hi ha prevista la presentació de 21.030.000 de declaració, de les quals 14.565.000 seran per retornar, gairebé el 70% del total, per import de 10.686 milions d'euros.S'inclouen noves millores en l'aplicació mòbil de l'Agència per continuar reforçant la seva accessibilitat, usabilitat i experiència d'usuari
 • El sistema d'identificació se simplifica, de manera que es guiarà el contribuent, segons les seves preferències i necessitats, resultant més còmode l'accés als serveis de la campanya
 • Es preveu concentrar tota la confecció telefònica de declaració en el pla ‘Le Llamamos’, que engegarà el 7 de maig, amb sol·licitud a partir del 5 de maig

31 de març de 2020.- L'Agència Tributària obre demà el termini per confirmar o modificar i presentar per internet la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019 (IRPF 2019).Està previst que es presentin 21.030.000 declaració, un 1,6% més que l'any anterior.D'aquest total, es preveu que 14.565.000 donin dret a devolució, gairebé el 70% del total i un 0,5% més que l'any anterior, per un import estimat de 10.686 milions d'euros.

En el context actual d'emergència sanitària, i tenint en compte que el 88% dels contribuents presenten les seves declaració per internet, s'ha considerat especialment important mantenir les dates d'inici de campanya previstes, de manera que els contribuents puguin anar rebent com més aviat millor les seves devolucions.Arrencant la campanya l'1 d'abril, les devolucions s'iniciaran en tot just 48 hores, el proper 3 d'abril.

Tot això sense que suposi un perjudici per als contribuents amb declaració a ingressar (prop de 5.515.000, un 3,1% més, per import de 12.798 milions), que igual com tots els anys no realitzaran els primers pagaments fins al final de la campanya.El termini de presentació finalitza el 30 de juny per a declaració tant a ingressar com a per retornar, si bé el termini en les declaració a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 25 de juny.

La campanya d'aquest any compta amb noves millores en l'aplicació mòbil de l'Agència per continuar reforçant la seva accessibilitat, usabilitat i experiència d'usuari.També en aquesta campanya se simplifica el sistema d'identificació, de manera que es guiarà el contribuent, segons les seves preferències i necessitats, resultant més còmode l'accés als serveis de la campanya.

Aquestes millores, juntament amb la ja tradicional utilització de la pàgina web de la AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es), contribueixen a agilitar per via telemàtica la presentació de la declaració i, per tant, també les devolucions.

De nou en aquesta campanya els contribuents han comptat amb caràcter anticipat, des del passat 23 de març, amb els principals serveis d'assistència, cas de la descàrrega i visualització de les dades fiscals.

Gràcies a aquesta anticipació, més de 610.000 contribuents han accedit ja a les seves dades fiscals i més de 811.000 han obtingut el número de referència per a la gestió i presentació de la seva declaració, de manera que han tingut l'oportunitat de preparar-se amb temps per poder presentar, si el desitgen, la declaració des del primer dia a través de ‘RENDA WEB’, l'eina universal per a la gestió de totes les declaració amb independència del canal de confecció i presentació (vies telemàtiques i, a partir del 13 de maig quan comença l'atenció presencial, també oficines).

Nou sistema guiat d'identificació

La Campanya de Renda que ara arrenca compta amb un nou sistema d'identificació assistida.Davant l'anterior selector d'identificació, en el qual el contribuent havia d'elegir entre les diferents opcions, el nou sistema va guiant el contribuent amb preguntes senzilles en funció de les seves preferències.

També en el moment d'accés als diferents serveis de la Campanya de Renda, se sol·licitarà als contribuents la ratificació (o modificació) del seu domicili fiscal actual, evitant dubtes que sorgien en ocasions als contribuents en haver d'incloure el domicili ja dins de la declaració, quan la resta de la informació a incorporar feia, lògicament, referència a la situació en l'any de meritació de l'impost, l'anterior al de la presentació.

En els casos en què resulti necessària una modificació, el sistema permetrà un accés directe a les característiques de l'immoble en la pàgina web del Cadastre, davant l'accés genèric a la pàgina que existia fins ara.

Millores en l'‘app’

Per a la present campanya, i més enllà del nou sistema guiat d'identificació, que s'aplica tant per als accessos a través del web de l'Agència, com a través de l'‘app’, l'aplicació mòbil compta amb algunes millores per continuar reforçant la seva accessibilitat, usabilitat i experiència d'usuari.D'altra banda, i com tots els anys, a més de presentar la declaració, l'‘app’ permet modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Entre les millores incorporades es troba una renovació de la interfície gràfica a pràcticament totes les pantalles, cas de les referides a la tramitació de l'esborrany, les dades fiscals o els avisos personals i de novetats.La nova versió de l'app també permetrà un aprofitament més gran de les utilitats que ofereixen els sistemes operatius dels terminals mòbils, com els serveis d'accessibilitat (canvi de font i mida de lletra, sortida de text a veu, etc), o les opcions per compartir documents –el ‘PDF’ de la declaració, en aquest cas– (copiat, impressió, retramesa, etc).

De la mateixa manera, la nova versió permet continuar accedint als continguts més recents si es perd la connexió a internet i contemplarà, per als usuaris que estiguin registrats en ‘Clau PIN’, amb el suport dels servidors de l'AEAT, la possibilitat de canviar de dispositiu mòbil mantenint els usuaris i avisos que es trobaven disponibles a l'anterior dispositiu, entre altres millores.

Quant al funcionament general de l'‘app’, és la mateixa de l'any passat.Aquells contribuents amb declaració més senzilles podran presentar la seva Renda ‘en un sol clic’, o, si requereixen completar alguna dada, seran redirigits automàticament a RENDA WEB, però la resta de declarants compten igualment amb aquesta potent eina d'assistència que els facilita l'obtenció i renovació del número de referència, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d'interès, com el moment de l'emissió de la devolució.

L'APP es pot utilitzar a fins a quatre dispositius diferents (mòbils i tauletes) i admet fins a 20 usuaris identificats, cada un amb el seu nombre de referència, el que permet la confecció i presentació de declaració de familiars i pròxims, així com el càlcul de l'opció més favorable entre declaració individuals i conjuntes.Es pot recordar que, per accedir als serveis personalitzats, cas de la presentació de declaració, per raons de seguretat es requerirà que el terminal compti amb un sistema de bloqueig de pantalla activat.

Atenció telefònica

En relació amb l'atenció telefònica, el pla ‘Le Llamamos’ seguirà sent una alternativa telemàtica a l'assistència presencial per als contribuents menys habituats a les noves tecnologies que expliquin amb el perfil d'assistència telefònica definit per l'Agència.

Per oferir el millor servei possible, atesa la situació d'emergència sanitària actual, excepcionalment aquest any es retardarà la seva posada en funcionament, de manera que les primeres declaració per via telefònica es realitzaran a partir del 7 de maig.El curs de petició prèvia, per internet i telèfon, s'obrirà dos dies abans, el 5 de maig, i es mantindrà la resta de la campanya.

Precisament les circumstàncies actuals han portat a la decisió de no mantenir aquest any la possibilitat que el contribuent sol·liciti un dia i franja horària concreta per rebre la trucada de l'Agència, sinó que sol·licitarà ser atès telefònicament per a la confecció de la seva declaració, i l'AEAT li trucarà quan sigui possible, tornant a intentar la trucada en successives ocasions o dies següents, si el contribuent no està disponible.

En aquest sentit, i en favor de la mateixa agilitat del servei, resulta molt convenient que des del moment en què sol·licita ser atès mitjançant el ‘Le Llamamos’, el contribuent tingui disponible la informació i documentació necessària per realitzar la declaració en el moment en què li truqui l'Agència.

Domicilis i despeses

La present campanya, d'altra banda, comptarà amb algunes millores en la usabilitat de RENDA WEB, com l'establiment d'un sistema de captura de dades d'immobles més fàcil i intuïtiu, de manera que només es mostraran les caselles específiques de cada cas, en funció de l'ús que en cada moment s'hagi donat a cada immoble.

A més, per al cas de llogaters, se sol·licita un desglossament de despeses més gran i se'ls ofereix la possibilitat d'identificar voluntàriament el NIF del proveïdor de cada bé o servei que ha generat la despesa, la qual cosa permet agilitar, en el seu cas, la tramitació de la devolució.A més, la inclusió detallada d'una sèrie de dades permetrà que el mateix sistema calculi la despesa deduïble en concepte d'amortització a què té dret el contribuent pels immobles llogats, la qual cosa permetrà també determinar-ho automàticament en els propers anys.

D'altra banda, l'eina ‘cartera de valors’ permet, com ja succeïa l'any passat, visualitzar directament en ‘RENDA WEB’ la composició de la cartera a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost (per a aquesta campanya, 2019) i les operacions de l'exercici, i també abocar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, facilitant la declaració de les plusvàlues i minusvalideses.

Al seu torn, les dades que sí que haurà de continuar incorporant el contribuent, concretament els preus històrics d'adquisició de les seves accions, permetran en propers anys que aquesta informació quedi ja gravada i el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses sigui a futur pràcticament automàtic.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2019)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta a la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, haurà de proporcionar el DNI, la seva data de validesa i el número de mòbil.En els dies i hores d'obertura al públic, també és possible efectuar el registre previ a les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de cita prèvia i sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar-ho des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF, la data de validesa del DNI i una contrasenya de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2018 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2018 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 25 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), de l'1 d'abril al 30 de juny (25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):
  VIES DE PRESENTACIÓCasos en els quals es pot utilitzar aquesta via

  Portal de Renda 2019

  sede.agenciatributaria.gob.es

  TOTS

  APP (mòbils i tauletes) *

  Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

  Pla ‘Le Llamamos’ (sol·licitud des del 5 de maig)*

  (*) Limitat per perfils:Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries i vendes de fons d'inversió subjectes a retenció.

 • Vies presencials, del 13 de maig al 30 de juny (25 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):
  VIES DE PRESENTACIÓCasos en els quals es pot utilitzar aquesta via

  En les oficines de l'AEAT, CCAA i ens locals

  Per retornar i ingressar

  (domiciliant el pagament)

  En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

  A ingressar

  (sense domiciliar)

Declaració de Patrimoni

A la present campanya es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que expliquin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.La declaració es presenta per via electrònica a través d'internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempt també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CCAA.Tots els contribuents a qui correspongui declarar Patrimoni ho hauran de fer exclusivament per internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença demà i s'estén fins al 30 de juny (fins al 25 de juny per a pagaments amb domiciliació).En el supòsit de declaració a ingressar sense domiciliació és necessari realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant deute en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtenir el número de justificant de pagament que aporta la mateixa entitat (Número de Referència Complet, NRC).

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet:sede.agenciatributaria.gob.es i ‘app’

  (ofereix informació i gestions sense horaris).

 • Telèfon sol·licitud ‘Le Llamamos’ (a partir del 5 de maig):

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)