Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària va liquidar més de 600 milions d'euros el 2019 a grans patrimonis, un 75% més

Balanç anual de resultats de control tributari

  • S'han realitzat 29.600 actuacions de control sobre grans empreses, patrimonis i economia submergida
  • Les inspeccions a contribuents sobre qui s'ha rebut informació de comptes a l'exterior han portat a liquidar 293 milions d'euros el 2019
  • Més de 2.900 actuacions inspectores amb descobriment de vendes ocultes han permès regularitzar quotes per import de 674 milions
  • Les campanyes d'avisos en dades fiscals sobre lloguers han incrementat ja en 228.000 el nombre de declarants i han generat un eixamplament de bases imposables de més de 2.600 milions d'euros en aquests anys
  • El 2019, l'Agència Tributària ha obtingut 15.715 milions d'euros d'ingressos com a resultat global de la seva tasca de control i ha realitzat minoracions de bases imposables negatives, de deduccions en quota pendents d'aplicar i de quotes a compensar, amb un efecte en termes d'increment de quotes tributàries de gairebé 7.200 milions d'euros, més del doble que l'any anterior 

2 de juliol de 2020.- L'Agència Tributària ha incrementat sensiblement el resultat de les seves actuacions de control sobre els grans patrimonis de persones físiques el 2019, de tal manera que l'any passat va aconseguir liquidar deute per un import de 608 milions d'euros, un 75% més que a l'exercici anterior, elevant també (+78%) el nombre d'expedients finalitzats (880), de manera que en dos anys s'acumula ja un increment del 156% als expedients tancats sobre aquest col·lectiu de grans fortunes.

L'evolució del compliment voluntari del col·lectiu de contribuents amb més fortunes també mostra un potent efecte induït de les actuacions de control, ja que el 2019 les seves bases imposables en IRPF han crescut un 16% interanual i les seves quotes un 13%.

Creixen les actuacions inspectores

Aquests resultats formen part d'un nou model de mesurament de l'activitat de comprovació que efectua l'Agència, un model que, des de fa dos anys, supera la tradicional divisió entre control intensiu i extensiu per situar l'anàlisi en l'àmbit de la tipologia de les actuacions, donant així prioritat a la selecció de riscos fiscals i a la utilització d'un procediment o altre (intensiu o extensiu) per criteris d'eficiència.

El seu segon any en vigor, per tant, aquest nou model de mesurament permet ja realitzar comparacions interanuals per a cada un dels nous epígrafs d'actuacions.En conjunt, l'Agència va realitzar més de 1.664.000 actuacions de control sobre tributs interns el 2019, la qual cosa suposa un 5,6% més que l'any anterior, de les quals més de 1.613.000 (+5,3%) són actuacions de comprovació i més de 51.000 són actuacions d'investigació i de caràcter auxiliar (14,6% més).

D'aquesta xifra global de comprovacions, 29.631 actuacions nominals (+7,3%) es van dirigir a grans empreses, patrimonis de persones físiques, abusos societaris i economia submergida, consumint aquest tipus d'actuacions un elevat nombre de recursos, caracteritzats, a més, per la seva alta qualificació.

En concret, l'Agència va realitzar 20.144 actuacions sobre grans empreses, multinacionals i grups fiscals (un 8,6% més), 2.447 comprovacions en matèria d'anàlisi patrimonial i societària (+1,2%) i 5.241 en relació amb l'ocultació d'activitat i l'abús de formes societàries (4,7% més).

La xifra de 29.631 comprovacions es completa amb 1.799 actuacions (un 9% més) que han suposat un aflorament de vendes ocultes en el marc del control d'activitats econòmiques.Aquestes 1.799 actuacions se sumen a les que també han suposat aflorament de vendes, però que es troben ja incloses en els anteriors epígrafs d'anàlisi patrimonial i societària, i d'ocultació d'activitat i abús de formes societàries.

En termes recaptatoris globals, i com a conseqüència de la seva tasca en la prevenció i la lluita contra el frau, el 2019 l'Agència ha obtingut 15.715 milions d'euros, un 4,1% més que l'any anterior.

L'Agència Tributària també va realitzar minoracions de bases imposables negatives, de deduccions en quota pendents d'aplicar i de quotes a compensar, amb un efecte en termes d'increment de quotes tributàries de gairebé 7.200 milions d'euros, un 118% més que l'any anterior i un 95% més que a la mitjana dels tres anys anteriors.D'aquest total de gairebé 7.200 milions, un 73% es correspon amb actuacions de la Delegació Central de Grans Contribuents.

Es tracta d'actuacions molt rellevants que, si bé no computen en els resultats de control, en no suposar ingrés ni minoració de devolucions, resulten d'una gran transcendència per eixamplar bases imposables futures i elevar la recaptació.Precisament, el present any, i d'acord amb les directrius del Pla Anual de Control Tributari, aquest vessant del control tributari es veurà impulsat mitjançant la posada en marxa d'un pla especial que sumarà a les actuacions habituals un èmfasi més gran en la revisió de les bases imposables negatives pendents d'aplicar per les empreses en exercicis futurs.

Catàleg de 570 proveïdors de grans fortunes

Paral·lelament a l'increment de liquidacions sobre grans fortunes implementat pels diferents àmbits territorials del control inspector de l'Agència, el seu primer any complet de funcionament, la nova Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants està desenvolupant una sèrie de projectes per continuar reforçant i actualitzant els sistemes de control sobre el col·lectiu.

Exemple d'això és la creació d'un catàleg de més de 570 proveïdors de béns i serveis de luxe que la Unitat ha considerat que poden associar-se a contribuents amb molt alta capacitat econòmica (clubs privats;gestors d'inversió de grans patrimonis;joieries, galeries d'art i cases de subhastes;centres de lleure, etc).

A partir de l'anàlisi d'aquests proveïdors, la Unitat obté informació que està resultant molt útil per detectar els destinataris directes d'aquests béns i serveis de luxe i, una vegada detectats, aflorar irregularitats fiscals de grans fortunes i també patrimonis directament ocults darrere de societats instrumentals, a efectes tant de regularitzar els incompliments com d'assegurar el cobrament dels deutes per part de l'Àrea de Recaptació.

El control a partir d'informació de comptes a l'exterior

En els últims anys, les diferents administracions tributàries han vist reforçada la seva capacitat d'acció sobre les rendes no declarades a partir de les successives directives europees d'intercanvi automàtic d'informació (‘DAC’), els mecanismes estandarditzats a nivell OCDE i altres acords.

Després de la necessària tasca de depuració i consolidació de la informació, l'Agència Tributària pot començar a oferir resultats quantitatius de la consegüent tasca de control.

En aquest sentit, el control inspector sobre contribuents dels quals s'ha rebut informació sobre comptes financers a l'exterior a través de la directiva europea ‘DAC2’, l'estàndard CRS de la OCDE i l'acord ‘Fatca’ amb els EUA ha permès liquidar en tres anys més de 435 milions d'euros a 1.200 contribuents, dels quals 293 milions s'han concentrat el 2019.

De manera complementària, l'any passat s'han impulsat els controls extensius sobre rendes comunicades a través d'una directiva europea anterior, la denominada ‘DAC1’, informació que l'Agència venia utilitzant fins ara especialment per fomentar el compliment en període voluntari de declaració de IRPF a través dels ‘avisos’ en dades fiscals.

En aquesta altra fase, la de la comprovació gestora, les actuacions realitzades han generat liquidacions de l'Agència i declaració extemporànies dels contribuents per un import conjunt de més de 55 milions d'euros a través de més de 26.000 expedients.

Targetes ‘offshore’

D'altra banda, la informació recollida per l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau sobre utilització de targetes emeses a l'exterior (‘targetes offshore’) ha permès a les diferents dependències territorials de l'Agència liquidar deute per import de 58 milions d'euros el 2019 i un total de 79 milions des de 2018.A més, l'any passat s'han donat d'alta expedients que afecten a 57 contribuents amb targetes ‘offshore’ i que oferiran resultats addicionals en el futur.

També dins de les actuacions més rellevants un any més es troben les que es van realitzar en l'àmbit de la fiscalitat internacional, i molt especialment aquelles que van explicar amb el suport de l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional.El 2019, l'ONFI va participar en 76 comprovacions inspectores finalitzades, que van donar lloc a ajustaments en base imposable estimats en 1.840 milions d'euros. 

Al seu torn, l'ONFI ha participat en la gestió de 25 Acords Previs de Valoració (APA) amb resultat estimatori que suposen garantir a futur bases imposables per un import de més de 2.100 milions d'euros.

Lluita contra l'economia submergida

L'Agència, alhora, ha seguit mantenint una intensa activitat de control per aflorar l'activitat econòmica oculta.El 2019, va realitzar 2.927 actuacions inspectores sota diferents programes de comprovació (les ja esmentades 1.799 en l'àmbit del control d'activitats econòmiques i la resta en altres programes) en les quals va descobrir vendes ocultes, regularitzant quotes per un import de 674 milions d'euros.

En aquesta lluita contra l'economia submergida continuen jugant un paper essencial les Unitats d'Auditoria Informàtica (UAI), que el 2019 van participar en 2.181 entrades i registres (13,9% més), amb bolcs informàtics que faciliten el descobriment de rendes ocultes, permeten millorar l'obtenció de proves i redueixen la durada de les comprovacions.Les actuacions d'aquestes característiques van donar com a resultat el 2019 la regularització de quotes i sancions per import de 302 milions d'euros a través de 5.466 actes d'inspecció a contribuents que prèviament han estat objecte d'intervencions amb les UAI.

Aquesta activitat afecta a actuacions atomitzades per tot el territori nacional, incloent entre elles les que es realitzen al si de les grans macrooperacions coordinades amb entrades i registres que es venen desenvolupant per al descobriment d'activitat econòmica oculta i la detecció de programari d'ocultació de vendes en sectors concrets d'activitat.

Com a conseqüència d'aquestes macrooperacions desenvolupades en els últims anys, el 2019 l'Agència va liquidar quotes tributàries per import de 76 milions d'euros, elevant el balanç global d'aquest tipus d'actuacions fins als 267 milions d'euros liquidats a través de més de 1.200 expedients de l'Àrea d'Inspecció.

Totes aquestes actuacions de comprovació inspectora en l'àmbit de la lluita contra l'economia submergida es complementen amb el pla de visites.El 2019 l'Agència va realitzar més de 30.700 actuacions presencials (‘pentinats’) destinades al control in situ en sectors i àmbits de risc fiscal.Entre aquestes actuacions es troben les més de 1.100 visites complementàries de les macrooperacions sectorials d'entrada i registre, un 22,8% més que l'any anterior.

Tanmateix, el programa amb més nombre de visites, més de la meitat del total, continua sent el Pla de Visites IVA (més de 15.500 expedients, xifra similar a la de l'any anterior), que ha donat com a resultat positiu una millora de més del 60%, fins als 104 milions d'euros, en els ingressos per IVA de les empreses afectades per les visites en el període comprès entre l'inici del pla de 2019 i final d'any, en comparació amb el mateix període de 2016 (l'any previ al primer ‘Pla IVA’).

Aquestes anàlisis permeten apreciar l'efecte induït d'aquestes actuacions des d'una perspectiva més global, ja que aquests contribuents venen coneixent des d'aleshores l'interès de l'Agència per reforçar aquest àmbit del control tributari.

Aflorament de lloguers submergits

Un altre capítol d'especial rellevància al terreny de la lluita contra l'activitat no declarada és el control de lloguers submergits, on continua destacant l'efecte induït que està suposant l'enviament d'avisos de dades fiscals a presumptes llogaters durant les últimes campanyes de l'Impost sobre la Renda.

En quatre anys, aquests avisos han generat un increment de més de 228.000 declarants (el 40% de l'increment total de declarants de rendiments immobiliaris en el període), amb una base imposable més gran declarada de més de 2.600 milions d'euros (que explicaria el 47% de l'augment total dels rendiments immobiliaris del període). 

Resultats de l'Àrea de Recaptació

Dins de l'àrea de Recaptació, s'han continuat impulsant les actuacions més qualificades per aconseguir el cobrament efectiu dels deutes tributaris.En aquest sentit, es van realitzar 23.552 derivacions de responsabilitat, més del doble que l'any anterior.Paral·lelament, l'import dels deutes de deutors principals exigits a tercers s'ha duplicat també, fins a assolir els 2.280 milions d'euros.

Al seu torn, el 2019 es van tramitar 611 expedients (un 74% més) de prohibició de disposar d'immobles de societats les participacions del qual o accions han estat majoritàriament embargades per pertànyer a un deutor, i es van realitzar 1.614 requeriments d'informació o embargament a autoritats estrangeres per al cobrament de deutes, un 78% més que el 2018.

D'altra banda, durant l'any passat també es van desenvolupar les habituals tasques de control d'impostos especials i mediambientals, control duaner i en matèria de contraban, narcotràfic, blanqueig i altres delictes econòmics.Alhora, s'ha mantingut l'activitat habitual de col·laboració amb la justícia i amb altres administracions en l'àmbit nacional i internacional, i s'ha impulsat la prevenció del frau mitjançant les eines d'informació i assistència i els fòrums cooperatius en què participa l'Agència Tributària.