Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària posa en marxa un pla especial de control de bases imposables negatives pendents de compensar per les empreses

Directrius del Pla Anual de Control Tributari

  • Un nou sistema automatitzat d'anàlisi de riscos en l'àmbit de la fiscalitat internacional permetrà una millor avaluació de riscos a través de l'elaboració d'indicadors, índexs i models, així com la identificació de pautes de comportament d'alt risc fiscal

  • Continuarà potenciant-se el control dels grans patrimonis, així com una estratègia coordinada, contínua i intensa de lluita contra l'economia submergida

  • S'impulsarà un control primerenc sobre noves entitats que puguin estar sent controlades per contribuents amb conductes reprotxables en el passat, a efectes de prevenir possibles incompliments tributaris futurs 

28 de gener de 2020.- L'Agència Tributària posarà en marxa el 2020 un pla especial de comprovació de contribuents que en les seves declaració de l'Impost sobre Societats venen consignant reiteradament bases imposables negatives pendents de compensar en el futur.Així el posa de manifest el Pla de Control Tributari 2020, les directrius generals del qual es publiquen avui al Butlletí Oficial de l'Estat, que subratlla la necessitat de verificar amb intensitat la correcció d'aquests saldos en vista del seu increment al llarg dels anys i del risc que això implica de minoració indeguda de tributació en exercicis futurs.

El pla inclou la tradicional comprovació de bases imposables negatives ja aplicades, però molt especialment la revisió d'aquelles que estan pendents de compensació en anys següents.L'objectiu és verificar l'existència, exactitud i origen dels saldos negatius, tenint en compte que aquests saldos poden en el futur ser compensats per les empreses que els van generar o per altres que continuïn la seva activitat.

Grans empreses i patrimonis

Mentre es realitzen les habituals tasques de control sobre les multinacionals, grans empreses i grups fiscals, amb especial atenció als nous models de negoci altament digitalitzats, el 2020 es durà a terme la posada en pràctica d'un nou sistema automatitzat d'anàlisi de riscos en l'àmbit de la fiscalitat internacional basat en tot el conjunt d'informació disponible sobre operacions vinculades (intragrupo) amb què actualment compta l'Agència com a conseqüència del projecte BEPS (Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis) de la OCDE –intercanvis automàtics de certes rendes i la informació derivada de l'Informe País per País.

L'eina permetrà una millor anàlisi de riscos a través de l'elaboració d'indicadors, índexs i models, així com la identificació de pautes de comportament d'alt risc fiscal l'examen del qual s'haurà de beneficiar també de la informació que rebi l'Agència sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal potencialment agressiva, o ‘DAC 6’.

En relació amb el control dels grans patrimonis, es tornarà a ampliar el nombre de contribuents proposats per a inspecció, enfocant novament la selecció a supòsits que presentin importants trets d'opacitat o deslocalització, i comptant amb la coordinació de la Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis Rellevants, que també realitzarà actuacions d'investigació directa, així com la proposta, impuls i seguiment de noves línies de selecció de contribuents.

Ocultació d'activitat

Continuarà potenciant-se el 2020 una estratègia coordinada, contínua i intensa de lluita contra l'ocultació d'ingressos, amb personacions avalades per empleats de l'àrea d'auditoria informàtica de l'AEAT a les seus on es realitza l'activitat econòmica i línies d'actuació contra els sistemes informàtics que permeten ocultar les vendes reals.De la mateixa manera, es farà atenció específica al possible accés a la informació creuada disponible a les plataformes de venda per internet de béns i serveis, en relació amb el proveïdor inicial dels mateixos.

Al seu torn, el contrast entre les dades declarades pels contribuents i la informació rebuda en l'AEAT a través del sistema de Subministrament Immediat d'Informació, ha portat a la definició d'una línia específica de control en relació amb supòsits d'elusió del recàrrec d'equivalència en l'IVA.L'Agència verificarà que els detallistes estiguin correctament censats en el règim de recàrrec d'equivalència i exigirà als seus proveïdors l'ingrés del recàrrec si no l'han repercutit.

També en l'àmbit de la lluita contra l'economia submergida, el 2020 s'incorporaran nous col·lectius amb activitat econòmica, empresarial o professional, com receptors de les cartes informatives amb comparatives de ràtios d'activitat pròpies i de cada sector.

Aquestes actuacions es faran en el context de la interlocució permanent amb les organitzacions representatives d'autònoms i pimes que marca el Pla Estratègic elaborat per l'Agència per explorar fórmules compartides que millorin l'aplicació del sistema tributari, el compliment voluntari i la lluita contra l'activitat no declarada que genera competència deslleial.

De la mateixa manera, el control de les trames de frau en l'IVA es veurà reforçat amb la posada en disposició el 2020 d'una nova eina dissenyada a nivell europeu per a la detecció primerenca de xarxes sospitoses.

Control de no declarants

D'altra banda, en el present any està prevista una potenciació del control dels contribuents no declarants, tant referent al IRPF, anticipant els controls gràcies a les fonts d'informació interna i internacional, com en Societats i IVA gràcies a la depuració censal.

També s'intensificarà el control de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents que realitzen activitats en territori espanyol per les quals obtenen rendes que en molts casos han de tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents.Les rendes objecte de control no són únicament aquelles percebudes per la seva actuació professional a Espanya, sinó també altres d'estretament vinculades amb aquesta participació professional en el nostre país.

Lluita contra el narcotràfic i el contraban

En l'àmbit de la lluita contra el tràfic de drogues i altres d'il·lícits, destaca la creació d'una estructura d'Oficines d'Intel·ligència Marítima que permet disposar d'una visió més integral i eficient de l'activitat marítima.

També es reforçaran les accions operatives i la vigilància marítima en les àrees de més risc d'introducció de ‘narcolanchas’ després de l'increment d'infraccions i atestats per delicte de contraban que s'ha produït l'any passat a partir de la prohibició i limitació d'ús de les embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat.

D'altra banda, i al costat del control prioritari que es continuarà realitzant aquest any sobre el trànsit de cocaïna, haixix i tabac, es prestarà especial atenció al contraban de metamfetamines, atès l'increment d'aprehensions detectat l'any passat, i a la proliferació de plantacions clandestines de marihuana.

Control en fase recaptatòria

La gestió recaptatòria, d'acord amb l'establert en el Pla Anual de Control, s'enfocarà amb una perspectiva de futur que tindrà en les millores en l'avaluació del risc recaptatori una eina fonamental per definir les actuacions a realitzar buscant efectes no només directes, sinó també de compliment espontani dels contribuents en el futur.

Al seu torn, es realitzarà una especial vigilància patrimonial dels deutors condemnats per delicte fiscal o contraban amb la finalitat de detectar conductes de buidament patrimonial i possibles insolvències punibles, mentre es continuaran impulsant les actuacions d'investigació per realitzar derivacions de responsabilitat i es reforçaran les visites i personacions dels funcionaris de l'Àrea de Recaptació.

Assistència i prevenció

Juntament amb la tasca de control que necessàriament ha d'exercir l'Agència, i seguint la línia marcada pel Pla Estratègic de reforç d'actuacions dirigides a la millora del compliment tributari a través de l'assistència i la prevenció, el Pla Anual de Control incideix en una bateria de mesures en matèria de transparència de la informació, depuració i assistència censal al contribuent, prevenció i gestió recaptatòria i desenvolupament de nous codis de bones pràctiques.

En matèria d'assistència destaca la posada en marxa del projecte pilot d'Administracions d'assistència Digital Integral, les ADIs, que engegarà en el quart trimestre de 2020 centrant-se en l'ajuda al contribuent en matèria d'IVA i censos a partir de dos assistents i altres eines d'ajuda ‘on line’ d'ús obert.

Igualment, a les empreses incloses en el Subministrament Immediat d'Informació amb facturació anual inferior a sis milions d'euros i que compleixin certs requisits se'ls oferirà un esborrany d'IVA i al conjunt de les empreses se'ls oferiran determinades dades fiscals per facilitar la declaració de l'Impost sobre Societats.

També es preveu que els llibres registre de IRPF puguin ser compatibles amb els requerits en l'IVA a través d'un format informàtic únic, reduint les obligacions formals els contribuents, que podran portar uns únics llibres registre vàlids en ambdós impostos.

Quant a la prevenció, al costat del desenvolupament de l'estratègia ‘Right from the start’ orientada a facilitar el compliment voluntari de les seves obligacions tributàries pels contribuents que inicien activitats econòmiques, i a una ferma aposta per la depuració censal per a l'eficient utilització dels recursos de control, com a novetat el 2020 s'impulsarà un control primerenc que permeti detectar situacions de risc censal en nous contribuents, vigilant especialment aquelles entitats que puguin estar sent controlades de manera efectiva per contribuents amb conductes tributàries que van ser reprotxables en el passat, a efectes de prevenir possibles incompliments tributaris futurs.