Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària tindrà accés a la base de dades dels notaris sobre titularitats reals de societats per reforçar la lluita contra el frau

Conveni entre l'Agència Tributària i el Consell General del Notariat

  • La informació s'actualitzarà mensualment i serà de gran utilitat per a la lluita contra el frau fiscal generat a partir de la creació d'entramats societaris opacs
  • L'aparent falta de relació entre aquest tipus de societats facilita la creació de xarxes de facturació falsa o operatives tals com la col·locació il·lícita de rendes en entitats sense tributació efectiva, l'obtenció de devolucions improcedents o l'alçament de béns
  • Al seu torn, s'acorda l'accés de l'Agència a l'Índex Únic Informatitzat Notarial, que oferirà informació de gran rellevància per al control tributari, com la identificació de les persones que, davant de notari, atorguen i reben poders, així com les dates de nomenament i revocació d'aquests poders 

5 de febrer de 2020.- L'Agència Tributària i el Consell General del Notariat han subscrit un conveni en virtut del qual l'Agència podrà accedir a la informació continguda a la Base de Dades de Titularitat Real del Notariat, informació que serà de gran utilitat per a la lluita contra el frau fiscal en relació amb la creació d'entramats societaris opacs amb finalitats fraudulentes.

D'igual forma, l'Agència podrà comptar també amb un subministrament periòdic d'informació de determinades operacions o grups d'operacions contingudes a l'Índex Únic Informatitzat Notarial, així com amb un accés telemàtic directe i individualitzat a l'Índex Únic, i es regula igualment la possibilitat d'efectuar requeriments específics d'informació al Notariat.

L'acord entre ambdues parts suposa un reforçament de la col·laboració que l'Agència i el Notariat venien mantenint partint de convenis anteriors, així com una sensible millora en l'obtenció d'informació per a la lluita contra el frau, oferint, per tant, uns beneficis que redundaran en la societat en el seu conjunt.

La Base de Dades de Titularitat Real

L'accés sistemàtic de l'Agència a la informació dels notaris sobre titularitats reals de persones jurídiques permetrà reforçar el control dels entramats societaris d'entitats suposadament independents.

L'aparent falta de connexió entre aquest tipus de societats facilita als qui les controlen la creació de xarxes de facturació falsa o operatives fraudulentes com la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l'obtenció de devolucions improcedents o l'alçament de béns.

El conveni contempla, igualment, que ambdues parts acordaran la forma que l'Agència podrà obtenir, fins on assoleixi la informació de la base de dades, la seqüència d'entitats a través de les quals una persona física és el titular jurídic d'unes accions o participacions, així com el percentatge real de la seva participació (en funció dels successius percentatges de participacions indirectes).

El mecanisme de subministrament de la informació haurà de preveure tant consultes ‘ascendents’ (a partir d'una societat, conèixer els seus propietaris persones físiques), com a la inversa (consultes ‘descendents’).

La informació de la Base de Dades de Titularitat Real, que l'Agència considera d'elevada qualitat i utilitat per a la repressió del frau fiscal, estarà a la seva disposició en el termini de dos mesos i s'actualitzarà amb una periodicitat mensual.

Informació de l'Índex Únic Notarial

Paral·lelament, el conveni contempla el subministrament a l'Agència d'actes i operacions contingudes a l'Índex Únic Informatitzat Notarial, subministrament que es realitzarà per mitjans informàtics o telemàtics, amb una actualització quinzenal de la informació.

En aquest cas, resulta d'especial importància per a l'Agència la informació que obtindrà sobre actes i operacions en què participi una persona jurídica o un ‘trust’, atesa l'assiduïtat amb què es realitzen operacions societarias amb l'única finalitat de crear xarxes d'opacitat que permeten la realització d'activitats defraudatorias.L'anàlisi de la informació continguda a l'índex facilitarà a l'Agència l'estudi dels entramats societaris complexos a través de tecnologia ‘Big Data’.

A més, a través de l'Índex Únic, l'Agència comptarà amb un subministrament periòdic de les dades identificatives de poderdants (les persones que atorguen un poder a un tercer perquè actuï en nom seu), apoderats i administradors de societats, així com les dates de nomenament i revocació d'aquests poders. 

De la mateixa manera, l'accés a l'índex permetrà a l'Agència obtenir informació d'interès per al control tributari sobre operacions de finançament, immobiliàries, amb actius financers i amb altres valors mobiliaris, i també d'operacions en les quals els intervinents davant del notari s'hagin negat a identificar els mitjans de pagament utilitzats, o no els hagin acreditat completament, o bé els casos en què hagin incomplert l'obligació d'aportar al notari el Número d'Identificació Fiscal, o el document ‘S-1’ de moviments d'efectiu quan és pertinent.

Acord de facilitació de gestions per als notaris

D'altra banda, el Consell General del Notariat i l'Agència Tributària han firmat també un acord pel qual s'estableix un marc general de col·laboració sobre els termes i condicions en els quals els notaris poden realitzar actuacions davant de l'Agència per compte dels obligats tributaris que hagin intervingut en la seva notaria.

Així, es facilita als notaris la presentació de declaració de caràcter censal que permetran l'obtenció de NIF en determinats supòsits, així com la presentació de declaració en l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions quan els contribuents hagin de tributar a l'Estat.