Saltar al contingut principal

Les multinacionals espanyoles paguen per l'Impost sobre Societats a nivell mundial el 17% del seu benefici

Explotació estadística de l'‘Informe CBC’ de 2017

  • L'anàlisi del segon CBC recull la informació subministrada per 112 multinacionals amb facturació anual superior a 750 milions i que tenen matriu espanyola
  • Es manté una gran dispersió de tipus efectius i la meitat del benefici es concentra en 57 multinacionals que, tanmateix, únicament aporten el 17,6% de l'impost pagat pel conjunt del col·lectiu
  • La informació afecta a gairebé 15.000 filials, d'elles més de 9.900 estrangeres, amb una facturació global de més de 806.000 milions d'euros, uns beneficis nets globals de 88.400 milions i un Impost sobre Societats pagat a nivell mundial de 15.000 milions

25 de febrer de 2021.- El pagament de l'Impost sobre Societats a tot el món va suposar 15.017 milions d'euros a les 112 multinacionals espanyoles que el 2017 comptaven amb una facturació anual de més de 750 milions d'euros.Aquesta quantia total d'impost pagat va representar el 17% del seu benefici global, que va assolir els 88.398 milions d'euros.Mesurat en termes de meritació, no de caixa, l'impost va assolir un total de 14.786 milions per a aquests grups, un 16,7% del benefici.

Les dades figuren en la segona edició de l'anàlisi anual que elabora l'Agència Tributària a partir de la informació subministrada per les empreses a través del model 231 de declaració d'informació ‘País per país’ (‘Country by country report’, CBC per les seves sigles en anglès), declaració que té per objecte recopilar dades agregades del col·lectiu per a l'intercanvi d'informació entre administracions tributàries que s'estableix en els acords ‘BEPS’ (‘Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis’) de la OCDE.L'estudi es troba publicat en la pàgina web de l'Agència, www.agenciatributaria.es.

L'anàlisi efectuada per l'Agència Tributària, ofereix de forma agregada la informació dels 112 grups de matriu espanyola més grans i les seves 14.996 filials, d'elles 9.939 estrangeres.Aquestes multinacionals conjuntament van sumar una facturació mundial de 806.441 milions d'euros el 2017.

Amb vocació de transparència, es pretén així aportar informació útil per als estudis i anàlisi del públic en general, i dels investigadors en particular, contribuint al debat internacional sobre la tributació dels grans grups societaris, sobre com distribuir-la entre els països en els que operen i sobre l'establiment d'un terra de tributació.

Distribució per trams de tipus efectiu

La segona edició d'aquesta estadística torna a mostrar una gran dispersió de tipus efectius sobre beneficis.D'acord amb les dades subministrades per les mateixes empreses en els seus CBC, les 57 empreses amb els tipus efectius de tributació més baixos únicament van representar el 17,6% de l'impost pagat pel conjunt del col·lectiu, malgrat concentrar el 50% del benefici.

L'anàlisi del CBC s'efectua també en termes d'impost meritat.Els impostos meritats i els pagats no coincideixen a causa que el criteri de còmput és diferent.

En meritació, l'impost serà la quota líquida de l'exercici fiscal 2017, formada per la suma dels pagaments fraccionats i la quota diferencial del mateix any fiscal 2017.En canvi, l'impost "pagat" és la combinació dels pagaments fraccionats de 2017 i la quota diferencial de 2016.Aquesta diferència fa que, per exemple, els crèdits fiscals aplicats que s'inclouen en un o un altre concepte (meritat i pagat), resultin diferents. 

Objectiu de l'anàlisi i diferències amb les estadístiques espanyoles

L'estudi sobre el CBC complementa la informació que ve publicant l'Agència sobre les dades declarades en Societats per les empreses individuals i els grups consolidats espanyols.

L'Agència Tributària ve publicant estadístiques basades en les dades declarades en l'Impost sobre Societats a Espanya, on s'ofereixen els tipus efectius a què tributen les empreses i grups al nostre país, calculant aquests tipus tant sobre les bases imposables de l'impost com sobre els resultats comptables declarats, incloent dins d'aquests últims les rendes obtingudes a l'exterior i susceptibles d'haver tributat en altres països.

Per tant, en el cas de les empreses globalitzades la informació presentada no era completa en no disposar-se encara d'informació sobre la seva tributació en la resta dels països.Amb aquesta anàlisi del CBC es completa la informació ja que es publiquen els impostos meritats i els que es consideren pagats pels grans grups espanyols a tot el món gràcies a la declaració ‘País per país’.

En tot cas, la informació referida al CBC no és comparable amb l'existent en les estadístiques publicades per l'AEAT sobre la tributació a Espanya, en existir grans diferències metodològiques.

La principal diferència rau en el concepte de ‘benefici’ que recull el CBC i el que figura en els Comptes Anuals Consolidats de Societats que publica l'Agència.En el CBC es fa referència a un benefici net;és a dir, una vegada descomptades les pèrdues de totes les filials d'un grup en una mateixa jurisdicció fiscal.

En canvi, en els Comptes Anuals es pren com a referència el benefici brut (no considera les pèrdues), que s'entén com una magnitud més precisa i propera a la filosofia d'un impost que només pretén gravar els resultats positius.

En prendre's en el CBC els beneficis nets, descomptant les pèrdues, els tipus impositius resultants són superiors als que s'obtindrien si el CBC inclogués el benefici brut. 

Què és el ‘CBC’?

El ‘Country by country’ (CBC), o informació ‘País per país’, és un model de declaració informativa que han de presentar, al seu domicili fiscal de residència, les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidada a nivell mundial superior a 750 milions d'euros.La informació, que ha d'afectar el conjunt d'entitats que formin part del grup fiscal, es presenta a Espanya a través del model 231 de declaració i li correspon la presentació a les multinacionals de matriu espanyola.

L'objectiu del CBC és recopilar dades agregades i anonimitzades d'aquest col·lectiu de grans multinacionals per a l'intercanvi d'informació establert a les accions 11 i 13 dels ‘Acords BEPS’, de manera que es proporcioni als Estats una perspectiva global de l'activitat intragrupo de les seves multinacionals més grans.

La informació remesa per les matrius de totes les seves filials a l'estranger per a l'exercici fiscal iniciat a partir de l'1 de gener de 2017 inclou el detall de les següents variables per cada una de les jurisdiccions (països) en les que operen:

  • Nombre d'entitats (filials) que formen part del grup
  • Xifra de negocis
  • Beneficis (pèrdues) abans d'impostos
  • Impost sobre societats (pagat i en meritació)
  • Capital i reserves
  • Nombre de treballadors
  • Actius tangibles (immobilitzat material)