Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària impulsarà l'ús de les tècniques OCDE d'anàlisi del comportament del contribuent per al foment del compliment voluntari

Directrius del Pla Anual de Control Tributari

  • Començarà el disseny d'un assistent virtual en IRPF i s'ampliaran les caselles de la declaració sobre les quals s'informarà de possibles errors si són modificades
  • L'Agència impulsa amb pimes i autònoms solucions digitals a finançar amb els fons europeus per complir la prohibició legal del ‘programari’ d'ocultació de vendes
  • Ja és plenament operatiu el sistema automatitzat d'anàlisi de riscos en preus de transferència que reforçarà el control de la fiscalitat internacional
  • El pla de visites incidirà en ‘nius de societats’, incloent centres de ‘coworking’, i es reprendran les personacions en seus d'activitat econòmica
  • S'analitzaran Agrupacions d'Interès Econòmic que puguin ser mers ‘vehicles’ de beneficis fiscals

31 de gener de 2022.- L'Agència Tributària preveu desplegar a partir de 2022 una estratègia per estendre en l'organització l'ús de tècniques d'anàlisi del comportament del contribuent amb la finalitat de facilitar el seu compliment voluntari.En aquest sentit, segons queda recollit en les directrius generals del Pla de Control Tributari el 2022 publicades avui al Butlletí Oficial de l'Estat, l'Agència crearà un grup de treball encarregat de definir les pràctiques internes que ja incorporen aquestes tècniques, com millorar-les i identificar noves àrees i processos on poder aplicar-les, tenint en compte tant l'experiència pròpia en la matèria, com la d'altres administracions tributàries, tot això a partir de l'enfocament ‘behavioural insights’ de la OCDE per a l'acció pública.

El plantejament passa per sistematitzar la utilització d'aquestes tècniques per a la millora del compliment voluntari de les obligacions fiscals des de l'òptica de les comunicacions amb els contribuents i també de les aplicacions informàtiques de l'Agència.Es pretén així consolidar noves tècniques de treball, més eficients i menys costoses per al contribuent, afavorint que siguin les seves pròpies decisions voluntàries, adoptades amb la deguda informació, les que determinin la millora del compliment fiscal.

Sota el mateix enfocament de comprendre millor el comportament del contribuent per a, a continuació, fomentar la millora espontània del compliment fiscal, l'Agència Tributària avançarà en eines que ja ve utilitzant a aquests efectes.Així, es consolidarà el ‘machine learning’ (aprenentatge automatitzat) en Renda Web per reduir els errors previsibles dels contribuents en l'emplenament de la seva declaració, incrementant el nombre de caselles amb missatge informatiu.Igualment, es reprendrà l'emissió de ‘cartes avís’ a contribuents que, al llarg del temps, presentin determinats paràmetres que apuntin a un risc potencial d'incompliment.

També es reforçarà la informació oferta al contribuent a l'hora de confeccionar les mateixes declaracions tributàries.En l'Impost sobre Societats s'estendrà la posada a disposició dels contribuents d'avisos generats durant la presentació, mentre que en IRPF es continuarà incrementant la informació oferta en les dades fiscals i a l'esborrany de IVA (‘PRE303’) augmentarà el col·lectiu de contribuents a qui s'oferiran els llibres agregats, facilitant així la confecció de la declaració de l'impost.

Cap a un assistent virtual en Renda

La millora de l'assistència arribarà també mitjançant la consolidació i evolució de les Administracions d'assistència Digital Integral, les ADI, així com a partir d'un nou impuls als assistents virtuals, avançant en el disseny de l'‘Assistent censal’ per a les altes, baixes i modificacions d'informació censal del contribuent, però també iniciant en l'Impost sobre la Renda el rumb obert en els últims anys amb els assistents de IVA.

Així, les Directrius de 2022 marquen l'inici del disseny d'un assistent virtual de Renda, pensat tant per contestar les consultes formulades pels contribuents, com per obtenir informació de retorn sobre quins són els dubtes més habituals dels contribuents en aquesta matèria per retroalimentar la base de coneixements de la mateixa eina.Mentre es desenvolupa aquest assistent, s'aniran ampliant els continguts del denominat ‘Informador de Renda’ per anar donant resposta mitjançant continguts informatius estructurats a les qüestions més freqüents que plantegen els contribuents.

D'altra banda, en l'Àrea de Recaptació destaca la consolidació i evolució dels canals telefònics i electrònics com plataformes d'informació personalitzada i facilitadores del pagament sense necessitat de desplaçaments, minorant temps d'espera i terminis de resposta administrativa.

El control de la fiscalitat internacional

Dins ja de l'àmbit del control tributari, destaca un any més en les Directrius l'apartat dedicat al control de la fiscalitat internacional, i especialment l'‘estratègia 360è’ en matèria de preus de transferència (intragrupo) amb la finalitat d'interrelacionar els diferents procediments que puguin afectar les operacions vinculades d'un contribuent concret de manera que s'asseguri el seu complimiento tributari evitant controvèrsies.

En el centre d'aquesta estratègia es troba el nou sistema automatitzat d'anàlisi de riscos en preus de transferència dissenyada per la Delegació Central de Grans Contribuents, en col·laboració amb l'Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional, l'ONFI, i ja plenament operatiu el 2022, que aglutina tota la informació interna i internacional disponible en la matèria, i que s'actualitza periòdicament amb noves fonts.Aquest sistema permetrà identificar les pautes de comportament d'alt risc fiscal.

D'altra banda, i tenint en compte la jurisprudència comunitària que reforça l'aplicació de les mesures antiabús, la inspecció vetllarà per la correcta aplicació d'aquestes normes en relació amb l'aplicació de les exempcions en pagaments de dividends, interessos i cànons a no residents.

En relació amb la lluita contra els territoris i règims afavoridors de conductes evasives i elusives, les actuacions inspectores vetllaran per la correcta aplicació de les normes ‘antiparadís’ existents en la normativa, però s'hi afegeix a partir d'ara la informació rebuda l'any 2021 sobre el compliment del requisit d'activitat substancial previst en el desenvolupament del projecte BEPS.Es tracta d'un nou intercanvi impulsat pel Fòrum de pràctiques fiscals perjudicials de la OCDE mitjançant el qual territoris amb un Impost de Societats inexistent, o amb un tipus zero o molt baix, ofereixen als països de residència de les matrius o dels beneficiaris efectius finals informació sobre entitats establertes en aquests territoris que realitzen activitats fàcilment deslocalitzables.

Anàlisi complexa de patrimonis ocults

Juntament amb les habituals tasques d'anàlisi i investigació que realitza l'Oficina Nacional d'Investigació del frau, l'ONIF, així com el posterior control efectuat en les diferents àrees regionals sobre contribuents amb patrimonis rellevants en matèries com la simulació de residència fiscal a l'estranger, o la creació d'estructures d'ocultació de rendes i patrimonis, la Unitat de Control de Patrimonis Rellevants dedicarà part dels seus esforços aquest any a dos àmbits específics de treball.

D'una banda, ultimarà la segona fase de l'eina creada per a la detecció automatitzada de titulars reals de societats opaques tenidores d'immobles residencials d'alt nivell.Si en una primera fase els treballs es van dirigir cap a societats estrangeres, ara es completarà amb societats igualment opaques, però establertes a Espanya.D'altra banda, la Unitat implementarà les eines necessàries per a l'explotació massiva de la nova informació procedent del Consell General del Notariat.

Lluita contra l'economia submergida

Al terreny del control de l'economia submergida, es reforçarà la lluita contra l'ús de sistemes d'ocultació de vendes, d'acord amb la prohibició legal establerta en la Llei Antifrau.Segons el previst en el Component 27 del Pla de Recuperació i de cara al desenvolupament reglamentari de la llei, l'Agència Tributària està mantenint reunions amb les organitzacions de pimes i autònoms per analitzar alternatives tècniques que permetin, no només el compliment de la prohibició, sinó també donar solucions digitals integrals per al compliment de les obligacions de facturació i registrals i l'obtenció progressiva d'esborranys de declaració en la mesura que el sistema de facturació possibiliti també l'enviament automàtic de la informació a l'Agència, tot això en un context de disponibilitat de fons europeus per finançar la digitalització d'autònoms i pimes.

D'altra banda, després del reforç donat en la Llei Antifrau, s'impulsaran de nou les personacions a les seus on es realitzen activitats econòmiques per combatre les conductes insolidàries d'una part molt reduïda de contribuents que aprofiten la dificultat de contrastar dades sobre el volum real d'ingressos.

Igualment, es continuarà amb el tradicional ‘pla de visites’, amb el seu doble component de control i de foment de la millora del compliment voluntari, destacant aquest any aquelles dedicades a verificar qüestions de caràcter censal, entre les quals s'inclouran visites als denominats ‘nius de societats’, com poden trobar-se en centres de ‘coworking’ i llocs de simple recepció de correspondència.

Continuaran les comprovacions en aquells sectors o models de negoci en els quals s'apreciïn alts nivells d'economia submergida, i especialment d'àmbits en els quals s'utilitza l'efectiu com a únic mitjà de pagament acceptat, o en els quals es pugui utilitzar per sobre de la limitació legal de les transaccions en efectiu.Al seu torn, s'ampliarà el col·lectiu d'anàlisi de possibles contribuents no declarants de IVA i, en el context de la col·laboració amb la Inspecció de Treball, s'analitzaran sectors amb esquemes de subcontractacions freqüents per comprovar la correcta tributació en IVA i IRPF d'empreses que expliquen amb treballadors pretesament autònoms.

Comerç electrònic i economia digital

L'any 2022, l'Agència incidirà també en el control de les transaccions que es realitzen per comerç electrònic, així com en certs àmbits de la mateixa economia digital;és a dir, aquella que essencialment es desenvolupen a través d'internet.En relació amb les vendes online, es tornarà a incidir en la identificació fiscal de societats no domiciliades a Espanya, però que sí que han de tributar per IVA per les seves vendes a consumidors espanyols.

A aquests efectes també, i en col·laboració amb altres administracions tributàries de la Unió Europea, s'extremarà el control sobre les mateixes plataformes de comerç electrònic.Al seu torn, els fets imposables de l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals estan contribuint a determinar l'abast real de l'activitat d'aquestes plataformes multinacionals al mercat espanyol, permetent creuar dades amb les declaracions presentades.

En relació amb l'economia digital, s'impulsaran fórmules per obtenir informació econòmica i comercial que pugui ser explotada en posteriors comprovacions.L'Agència subratlla en les Directrius que l'increment de l'activitat desenvolupada a través d'internet implica la necessitat d'un control exhaustiu de la seva correcta tributació, evitant el frau i la competència deslleial.Així, el 2022 l'Agència Tributària preveu incrementar les actuacions en aquelles activitats digitals que puguin presentar més risc tributari.

Actuacions específiques en l'Impost sobre Societats

També continuarà la tasca de comprovació respecte de contribuents que han consignat reiteradament en les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d'aplicar en l'Impost sobre Societats.L'increment dels esmentats saldos i el risc que això implica de minoració indeguda de tributació en exercicis futurs fa necessari un control especial.

Un altre risc és l'aprofitament de beneficis fiscals de forma indeguda per part d'entitats mancades d'activitat, el principal motiu d'existència del qual és, precisament, aprofitar aquests beneficis.Les Directrius fan especial referència a la utilització d'estructures associatives com les Agrupacions d'Interès Econòmic.L'Agència incidirà en supòsits en els quals serveixen de mers ‘vehicles’ per traslladar beneficis fiscals a tercers inversors interessats en gaudir d'aquests avantatges, i aquesta anàlisi i comprovació no es limitarà al mateix ens interposat, sinó que assolirà també els partícips o socis.

Serà, igualment, una acció a impulsar la verificació del compliment dels requisits exigits a una Societat d'Inversió de Capital Variable per beneficiar-se d'un tipus de gravamen inferior al general.Habilitada per comprovar el compliment dels requisits necessaris, l'Agència Tributària analitzarà la situació a mesura que vagin acabant els terminis del període transitori donat a les Sicav per a, en el seu cas, transformar-se o traslladar la inversió a fons.

Control duaner i lluita contra el narcotràfic i el contraban

En l'àmbit duaner, juntament amb els habituals controls que es realitzen en aquest camp, les Directrius subratllen que en els supòsits de frau més greu, susceptible de generar accions d'índole penal, entren ja plenament en joc les competències de la nova Fiscalia Europea, òrgan que assumeix competències d'investigació en els delictes que afectin als recursos propis tradicionals de la UE com són els drets d'importació, la gestió del qual i control correspon a l'Àrea de Duanes i Impostos Especials de l'Agència.

També es considera d'interès l'anàlisi del flux d'importacions amb el Regne Unit després de la seva retirada de la Unió Europea, als efectes d'evitar un aprofitament indegut de les preferències aranzelàries existents per a determinats productes en altres territoris, però transiten pel Regne Unit abans d'arribar a la Unió.

En matèria de lluita contra el narcotràfic, continuaran les tasques de control derivades de la prohibició d'ús de les ‘narcolanchas’, que l'any passat va portar ja a la confiscació de més de 700 embarcacions.D'altra banda, continuarà sent el Camp de Gibraltar zona prioritària en les actuacions operatives contra el tràfic de drogues, si bé es prestarà especial atenció també a províncies limítrofes pel desplaçament d'activitats de les organitzacions criminals.

També, en suport a les oficines d'intel·ligència marítima del Servei de Vigilància Duanera, es desenvoluparan noves tecnologies per actualitzar les eines de vigilància i control marítim de gestió centralitzada com a impuls a l'operativitat aeronaval i a les tasques d'investigació.

Quant al contraban de tabac es preveu incidir en els controls en frontera i en les investigacions sobre les organitzacions a partir de la reactivació del Memoràndum d'Enteniment acordat amb Gibraltar, així com reforçar, en el marc del règim sancionador incorporat en la Llei Antifrau, el control sobre el tabac cru per evitar la seva desviació a la fabricació il·lícita.

Frau en fase recaptatòria

Mentre es mantenen prioritats permanents en l'àmbit de Recaptació, com la presa de mesures cautelars per evitar buidaments patrimonials, l'adopció de derivacions de responsabilitat per consolidar el cobrament efectiu dels deutes, o la vigilància dels deutors condemnats per delicte, s'abordaran també les modificacions organitzatives necessàries per a una plena dedicació de recursos humans de l'àrea a la investigació recaptatòria.

Al seu torn, el nou sistema de registre i seguiment dels ingressos gestionats a través de les entitats col·laboradores (el denominat ‘NRC online’) permet un coneixement d'aquesta informació de forma immediata que ara s'aprofitarà tant des del punt de vista de l'assistència i la informació al contribuent, com del control dels ingressos.