Salta al contingut principal

L'Agència Tributària publica l''Informe País per país' corresponent a 2019

Explotació estadística de l'"Informe CBC"

 • El 18% de les multinacionals espanyoles declaren pagar per l'impost sobre societats al món una mitjana del 2,6% del seu benefici
 • Les multinacionals espanyoles tenen a Espanya el 55% de la seva facturació global i gairebé dos terços dels seus actius materials, però situen a Espanya únicament el 43% del seu benefici i el 33% de l'impost que paguen
 • El conjunt de les 124 multinacionals amb facturació anual superior a 750 milions i matriu espanyola declaren un tipus efectiu global del 16,7% i del 13% per a Espanya, 8,5 punts per sota del que apliquen en jurisdiccions de fora de la UE
 • El 54% del benefici declarat es concentra en 74 grups que, tanmateix, només aporten el 30% de l'impost declarat com pagat pel conjunt del col·lectiu
 • La informació inclou a poc més de 14.700 filials, de les quals 9.800 estrangeres, amb una facturació global de 933.800 milions, beneficis nets globals de 89.700 milions i un impost sobre societats pagat a nivell mundial de 15.000 milions

20 d'abril de 2022.- L'Agència Tributària publica avui la quarta edició, referida a l'any 2019, de l'anàlisi que elabora a partir de la informació subministrada per les empreses a través del model 231 de declaració d'informació ‘País per país’ (‘Country by country report’ – ‘CBC’–), declaració que té per objecte recopilar dades agregades del col·lectiu per a l'intercanvi d'informació entre administracions tributàries que s'estableix en els acords ‘BEPS’ (‘Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis ’) de l'OCDE.

El col·lectiu total d'empreses que figuren en l'estadística del CBC 2019 està format per 124 multinacionals (MNCs) espanyoles, que van pagar a nivell global per l'impost sobre societats 14.965 milions d'euros. La quantia representa el 16,7% del seu benefici (89.701 milions d'euros). Si es mesura en termes de meritació, no de caixa, l'impost va assolir un total de 16.525 milions per a aquests grups, un 18,4% del benefici.

L'estudi, que es publica en la pàgina web de l'Agència (Estadística País per país 2019 ), ofereix informació dels majors grups de matriu espanyola i les seves 14.753 filials, d'elles 9.810 (el 66,5%) estrangeres. Aquestes multinacionals conjuntament van sumar, d'acord amb la informació declarada per elles en el CBC, una facturació mundial de 933.842 milions d'euros el 2019.

Dispersió de tipus efectius

En aquesta edició, l'estadística torna a mostrar una gran dispersió dels tipus efectius sobre beneficis. D'acord amb les dades subministrades per les pròpies empreses en seus CBC, les 74 empreses amb els tipus efectius de tributació més baixes únicament van representar el 30% de l'impost pagat positiu pel conjunt del col·lectiu, malgrat concentrar el 54% de la facturació i el benefici, i el 51% dels empleats.

En el cas concret dels 23 grups amb un tipus efectiu declarat més baix (inferior al 5%), aquesta diferència entre el pagament de l'impost i les magnituds operatives s'accentua, ja que representen el 2,6% de l'impost pagat per les 124 MNCs però compten amb un pes sensiblement major en termes de vendes (20,8%), benefici (17,2%), treballadors (22,2%) i capital (14,7%).

Aquests 23 grups, el 18,5% de les multinacionals espanyoles que el 2019 comptaven amb una facturació anual de més de 750 milions d'euros van declarar haver pagat aquell any a tot el món una mitjana del 2,6% del seu benefici global.

Les 23 MNCs van pagar en concepte d'impost sobre societats 386 milions sobre un benefici de 15.411 milions d'euros, d'acord amb el que declara elles en el CBC de 2019. Aquest col·lectiu amb menor imposició global compta amb un tipus efectiu 6,7 vegades inferior al global de les MNCs espanyoles, malgrat tenir una rendibilitat de l'actiu i del capital, i unes ràtios de facturació sobre actius i sobre el capital, superiors a les del conjunt de les grans multinacionals espanyoles.

Comparativa d'Espanya amb uns altres territoris

En l'estadística també es pot apreciar com, d'acord amb el que declara les empreses en el CBC, el tipus efectiu pagat a Espanya per les 124 MNCs es va situar el 13% el 2019, fet que suposa gairebé 8,5 punts menys que el que ha pagat pel mateix col·lectiu en països no membres de la UE (21,4%).

Al seu torn, les multinacionals espanyoles declaren en el CBC haver concentrat a Espanya el 2019 el 55% de la seva facturació global, davant el 29% aglutinat en països de fora de la Unió, compten en territori nacional amb una productivitat per empleat un 63,5% major que en països no UE i situen a Espanya el 64,5% dels seus actius totals. Davant això, el pes d'Espanya cau sensiblement en termes de benefici (42,9% del total) i d'impost pagat positiu (33,3%).

Impost ‘meritat’ i ‘pagat’

L'anàlisi de tributació s'efectua en termes d'impost ‘pagat’ i ‘meritat’, que no són coincidents atès que el criteri de còmput és diferent. En meritació, l'impost s'ha de correspondre amb la quota líquida de l'exercici fiscal 2019, formada per la suma dels pagaments fraccionats i la quota diferencial del mateix any fiscal 2019. En canvi, l'impost ‘pagat’ és la combinació dels pagaments fraccionats de 2019 i la quota diferencial de 2018. Aquesta diferència fa que, per exemple, els crèdits fiscals aplicats que s'inclouen en un o un altre concepte (meritat i pagat), resultin diferents.

Diferències amb les estadístiques espanyoles

L'estudi sobre el CBC complementa la informació que ve publicant l'Agència sobre les dades declarades en Societats per les empreses individuals i els grups consolidats espanyols.

L'Agència Tributària publica estadístiques basades en les dades declarades en l'impost sobre societats a Espanya, on s'ofereixen els tipus efectius als que tributen les empreses i grups al nostre país, calculant aquests tipus tant sobre les bases imposables de l'impost com sobre els resultats comptables declarats, incloent dins aquests últims les rendes obtingudes a l'exterior i susceptibles d'haver tributat en uns altres països.

Per tant, en el cas de les empreses globalitzades la informació presentada no era completa al no disposar-se encara d'informació sobre la seva tributació a la resta dels països. Amb aquesta anàlisi del CBC es complementa la informació, atès que es publiquen els impostos meritats i els que es consideren pagats pels grans grups espanyols a tot el món segons el que ha informat per les empreses en la seva declaració ‘País per país’.

De qualsevol forma, la informació referida al CBC no és comparable amb l'existent en les estadístiques publicades per l'AEAT sobre la tributació a Espanya, en existir grans diferències metodològiques.

La principal diferència consisteix en el concepte de ‘benefici’ que recull el CBC i el que figura en els Comptes Anuals Consolidats de Societats que publica l'Agència. En el CBC es fa referència a un benefici net; és a dir, una vegada descomptades les pèrdues de totes les filials d'un grup en una mateixa jurisdicció fiscal.

En canvi, en els Comptes Anuals es pren com a referència el benefici brut (no considera les pèrdues), que s'entén com una magnitud més precisa i pròxima a la filosofia d'un impost que només pretén gravar els resultats positius.

En prendre's en el CBC els beneficis nets, descomptant les pèrdues, els tipus impositius resultants són superiors als que s'obtindrien si el CBC inclogués el benefici brut.

Addicionalment, el concepte d'impost pagat del CBC inclou pagaments realitzats com a conseqüència d'actuacions de comprovació i resolucions judicials d'exercicis anteriors, mentre que en l'estadística de Comptes Anuals Consolidats s'evita aquella distorsió en prendre en consideració només la quota líquida de cada exercici fiscal.

Què és el ‘CBC’?

El ‘Country by country’ (CBC), o informació ‘País per país’, és un model de declaració informativa que han de presentar, en el seu domicili fiscal de residència, les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidat a nivell mundial superior a 750 milions d'euros. La informació, que ha d'afectar al conjunt d'entitats que formin part del grup fiscal, es presenta a Espanya a través del model 231 de declaració i li correspon la presentació a les multinacionals de matriu espanyola.

L'objectiu del CBC és recopilar dades agregades i anonimizados d'aquest col·lectiu de grans multinacionals per a l'intercanvi d'informació establert en les accions 11 i 13 dels ‘Acords BEPS’, de manera que es proporcioni als Estats una perspectiva global de l'activitat intragrup dels seus majors multinacionals.

La informació remesa per les matrius de totes les seves filials a l'estranger per a l'exercici fiscal iniciat a partir de l'1 de gener de 2018 inclou el detall de les següents variables per cadascuna de les jurisdiccions (països) en les que operen:

 • Nombre d'entitats (filials) que formen part del grup

 • Xifra de negocis

 • Beneficis (pèrdues) abans d'impostos

 • Impost sobre societats (pagat i en meritació)

 • Capital i reserves

 • Nombre de treballadors

 • Actius tangibles (immobilitzat material)