Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària i la Plataforma de Majors i Pensionistes firmen un protocol de col·laboració en matèria d'informació i assistència

Cooperació i assessorament als grans

  • La AEAT elaborarà un pla anual d'assistència a les persones grans tenint en compte les aportacions de la Plataforma, així com fullets divulgatius específics en ocasió de la Campanya de Renda
  • Es garanteix l'assistència presencial per als grans amb cita prèvia, així com l'atenció sense cita quan la capacitat del servei ho permeti, i es reforçarà l'ajuda telefònica amb el suport de les ADI
  • L'Agència revisarà els models i formularis d'ús més freqüent per simplificar i aclarir els textos i instruccions de funcionament
  • S'impulsaran acords amb les entitats locals per a la prestació de serveis d'informació i assistència en l'àmbit dels municipis

19 de desembre de 2022.- L'Agència Tributària i la Plataforma de Majors i Pensionistes (PMP) han subscrit avui un protocol que estableix les pautes bàsiques de l'assistència que l'Agència ofereix als més grans en matèria tributària i instaura un marc general de col·laboració en el qual s'inscriguin futures actuacions de les dues parts signants en aquesta matèria.

El protocol subratlla la voluntat de l'Agència Tributària de continuar i avançar en la seva atenció als problemes de les persones grans, mitjançant l'impuls d'actuacions que els assegurin una informació tributària completa i actualitzada.

De la mateixa manera, el protocol recull també el reconeixement dels representants de la PMP als esforços que ve realitzant l'Agència per dur a terme les seves tasques d'informació i assistència de manera que resultin més accessibles per a tots els ciutadans.

Actuacions concretes

El document firmat avui contempla la creació d'una Comissió Mixta de Col·laboració, de caràcter paritari, que s'encarregarà d'identificar i analitzar els problemes específics de les persones grans, proposar mesures i actuacions, i avaluar els seus resultats.

Entre aquestes actuacions a acordar per la Comissió Mixta, el protocol inclou l'elaboració, per part de l'Agència Tributària, d'un pla d'assistència a les persones grans, que actualitzarà abans del 31 de gener de cada any i que tindrà en compte la informació sobre els problemes i necessitats de les persones grans que faciliti la PMP.

També s'estableix en el protocol que a qualsevol oficina de l'Agència Tributària pugui prestar-se a les persones grans una assistència amb cita prèvia, així com l'atenció sense cita quan la capacitat del servei ho permeti.I, si no és possible l'atenció sense cita en aquell moment, se'ls oferirà una cita presencial o telefònica, a la seva elecció, per a la data més pròxima.Igualment, s'incrementarà la informació i assistència telefònica per a la confecció de declaracions i altres tràmits amb el suport de les Administracions d'assistència Digital Integral (ADI).

D'altra banda, l'Agència durà a terme una revisió dels models i formularis d'ús més freqüent i, en particular, dels corresponents als tràmits per via electrònica, a fi de simplificar i aclarir els textos i instruccions de funcionament.

En ocasió de la campanya de Renda, l'Agència elaborarà un fullet divulgatiu, en suport paper i electrònic, amb informació destinada a les persones grans sobre els principals serveis d'informació i assistència.L'Agència Tributària distribuirà els fullets a través de les seves delegacions especials, delegacions i administracions, i la PMP col·laborarà en la seva difusió entre els seus associats.Aquesta difusió addicional a través de la PMP s'estendrà a tota aquella informació que pugui ser d'interès per a aquest col·lectiu, especialment el calendari del contribuent i els telèfons d'assistència.

A més, l'Agència Tributària treballarà en el desenvolupament d'acords amb entitats locals per a la posada en marxa d'actuacions dirigides a la prestació de serveis d'informació i assistència en l'àmbit dels municipis.

Per la seva part, la Plataforma de Majors i Pensionistes es compromet a informar, assistir i assessorar a l'Agència Tributària, entre altres qüestions, sobre els desenvolupaments tècnics, eines i definició d'estàndards existents o de nova aparició, que puguin influir en el millor servei que l'Agència Tributària presta les persones grans.