Saltar al contingut principal

El 16% de les multinacionals espanyoles declaren pagar per l'Impost sobre Societats al món una mitjana de l'1,9% del seu benefici

Explotació estadística de l'‘Informe CBC’ de 2018

 • El conjunt de les 122 multinacionals amb facturació anual superior a 750 milions i matriu espanyola declaren un tipus efectiu global del 18,3% i del 16,9% per a Espanya, quatre punts per sota del que apliquen en jurisdiccions de fora de la UE
 • Entorn de la meitat del benefici declarat es concentra en 77 grups que, tanmateix, només aporten el 26,5% de l'impost declarat com pagat pel conjunt del col·lectiu
 • Les multinacionals espanyoles tenen a Espanya el 53% de la seva facturació global i dos terços dels seus actius materials, però situen a Espanya únicament el 42% del seu benefici i el 39% de l'impost que paguen
 • La informació inclou a alguna cosa més de 15.000 filials, de les quals gairebé 10.200 estrangeres, amb una facturació global de 858.500 milions, beneficis nets globals de 91.800 milions i un Impost sobre Societats pagat a nivell mundial de 16.800 milions

4 d'octubre de 2021.- El 16% de les multinacionals (MNCs) espanyoles que el 2018 comptaven amb una facturació anual de més de 750 milions d'euros van declarar haver pagat aquell any a tot el món una mitjana de l'1,9% del seu benefici global.Aquests 20 grups van pagar en concepte d'Impost sobre Societats 336 milions sobre un benefici de 17.833 milions d'euros.

Aquest col·lectiu amb menor imposició global compte amb un tipus gairebé deu vegades inferior al global de les MNCs espanyoles, malgrat tenir una rendibilitat de l'actiu i una rendibilitat del capital només una mica més baixes que la resta i, fins i tot, una productivitat per empleat i unes ràtios de facturació sobre actius i sobre el capital més grans que el conjunt dels grups espanyols.

El col·lectiu total d'empreses que figuren en l'estadística de l'informe està format per 122 multinacionals espanyoles, que van pagar a nivell global per l'Impost sobre Societats 16.800 milions d'euros.La quantia representa el 18,3% del seu benefici (91.809 milions d'euros).Si es mesura en termes de meritació, no de caixa, l'impost va assolir un total de 17.063 milions per a aquests grups, un 18,6% del benefici.

Aquestes dades figuren en la tercera edició de l'anàlisi que elabora l'Agència Tributària a partir de la informació subministrada per les empreses a través del model 231 de declaració d'informació ‘País per país’ (‘Country by country report’, CBC per les seves sigles en anglès), declaració que té per objecte recopilar dades agregades del col·lectiu per a l'intercanvi d'informació entre administracions tributàries que s'estableix en els acords ‘BEPS’ (‘Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis’) de la OCDE.

Amb vocació de transparència, es pretén així aportar informació útil per als estudis i anàlisi del públic en general, i dels investigadors en particular, contribuint al debat internacional sobre la tributació dels grans grups societaris, sobre com distribuir-la entre els països en els que operen i sobre l'establiment d'un terra de tributació.

Més desglossament estadístic

L'estudi, que es troba publicat ja en la pàgina web de l'Agència, sede.agenciatributaria.gob.es, s'ofereix a partir d'aquest any en format d'estadística, amb un desglossament territorial i de magnituds més gran.

La passada setmana, el Consell Europeu va tancar un acord sobre la nova directiva europea que estableix per a les multinacionals europees una obligació d'informar públicament sobre el benefici generat i el pagament de l'impost en les diferents jurisdiccions de la Unió Europea i en aquelles considerades per la UE com no cooperatives.

En paral·lel, l'estudi publicat avui per l'Agència desglossa les magnituds per territoris de la Unió, si bé les aglutina per continents per a la resta de jurisdiccions, ja que el llistat europeu actual de jurisdiccions no cooperatives no és coincident amb el que tenia efectes l'any 2018, a què fa referència l'estadística.

Dades generals i distribució per trams de tipus efectiu

L'anàlisi efectuada per l'Agència Tributària, ofereix informació dels grups més grans de matriu espanyola i les seves 15.085 filials, d'elles 10.197 (el 67%) estrangeres.Aquestes multinacionals conjuntament van sumar, d'acord amb la informació per elles declarada en el CBC, una facturació mundial de 858.483 milions d'euros el 2018.

En aquesta edició, l'estadística torna a mostrar una gran dispersió dels tipus efectius sobre beneficis.D'acord amb les dades subministrades per les mateixes empreses en els seus CBC, les 77 empreses amb els tipus efectius de tributació més baixos únicament van representar el 26,5% de l'impost pagat positiu pel conjunt del col·lectiu, malgrat concentrar a prop de la meitat de la facturació (49,3%), el benefici (53,4%), els empleats (53,2%) i el capital (54%).

En el cas concret dels 20 grups amb un tipus efectiu declarat més baix (inferior al 5%), aquesta diferència entre el pagament de l'impost i les magnituds operatives s'accentua, ja que representen el 2% de l'impost pagat per les 122 MNCs però compten amb un pes sensiblement major en termes de vendes (16,6%), benefici 19,4%), treballadors (13,1%) i capital (12,7%).

Comparativa d'Espanya amb altres territoris

En l'estadística també es pot apreciar com, d'acord amb el declarat per les empreses en el CBC, el tipus efectiu pagat a Espanya es va situar en el 16,9% el 2018, el que suposa quatre punts menys que el pagat pel mateix col·lectiu en països no membres de la UE (20,9%).Aquesta diferència s'amplia a gairebé nou punts si es pren en consideració el tipus efectiu meritat (14,8% a Espanya i 23,7% en països no UE).

Al seu torn, les multinacionals espanyoles declaren en el CBC haver concentrat a Espanya el 2018 el 53% de la seva facturació global, davant el 29% aglutinat en països de fora de la Unió, compten en territori nacional amb una productivitat per empleat un 56% major que en països no UE i situen a Espanya el 66% dels seus actius totals.Davant això, el pes d'Espanya cau sensiblement en termes de benefici (42% del total) i d'impost pagat (39%).

Imposat ‘meritat’ i ‘pagat’

L'anàlisi de tributació s'efectua en termes d'impost ‘pagat’ i ‘meritat’, que no són coincidents a causa que el criteri de còmput és diferent.En meritació, l'impost s'ha de correspondre amb la quota líquida de l'exercici fiscal 2018, formada per la suma dels pagaments fraccionats i la quota diferencial del mateix any fiscal 2018.En canvi, l'impost ‘pagat’ és la combinació dels pagaments fraccionats de 2018 i la quota diferencial de 2017.Aquesta diferència fa que, per exemple, els crèdits fiscals aplicats que s'inclouen en un o un altre concepte (meritat i pagat), resultin diferents.

Diferències amb les estadístiques espanyoles

L'estudi sobre el CBC complementa la informació que ve publicant l'Agència sobre les dades declarades en Societats per les empreses individuals i els grups consolidats espanyols.

L'Agència Tributària publica estadístiques basades en les dades declarades en l'Impost sobre Societats a Espanya, on s'ofereixen els tipus efectius a què tributen les empreses i grups al nostre país, calculant aquests tipus tant sobre les bases imposables de l'impost com sobre els resultats comptables declarats, incloent dins d'aquests últims les rendes obtingudes a l'exterior i susceptibles d'haver tributat en altres països.

Per tant, en el cas de les empreses globalitzades la informació presentada no era completa en no disposar-se encara d'informació sobre la seva tributació en la resta dels països.Amb aquesta anàlisi del CBC es complementa la informació, ja que es publiquen els impostos meritats i els que es consideren pagats pels grans grups espanyols a tot el món segons l'informat per les empreses en la seva declaració ‘País per país’.

En tot cas, la informació referida al CBC no és comparable amb l'existent en les estadístiques publicades per l'AEAT sobre la tributació a Espanya, en existir grans diferències metodològiques.

La principal diferència rau en el concepte de ‘benefici’ que recull el CBC i el que figura en els Comptes Anuals Consolidats de Societats que publica l'Agència.En el CBC es fa referència a un benefici net;és a dir, una vegada descomptades les pèrdues de totes les filials d'un grup en una mateixa jurisdicció fiscal.

En canvi, en els Comptes Anuals es pren com a referència el benefici brut (no considera les pèrdues), que s'entén com una magnitud més precisa i propera a la filosofia d'un impost que només pretén gravar els resultats positius.

En prendre's en el CBC els beneficis nets, descomptant les pèrdues, els tipus impositius resultants són superiors als que s'obtindrien si el CBC inclogués el benefici brut.

Addicionalment, el concepte d'impost pagat del CBC inclou pagaments realitzats com a conseqüència d'actuacions de comprovació i resolucions judicials d'exercicis anteriors, mentre que en l'estadística de Comptes Anuals Consolidats s'evita aquesta distorsió en prendre en consideració només la quota líquida de cada exercici fiscal.

Què és el ‘CBC’?

El ‘Country by country’ (CBC), o informació ‘País per país’, és un model de declaració informativa que han de presentar, al seu domicili fiscal de residència, les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidada a nivell mundial superior a 750 milions d'euros.La informació, que ha d'afectar el conjunt d'entitats que formin part del grup fiscal, es presenta a Espanya a través del model 231 de declaració i li correspon la presentació a les multinacionals de matriu espanyola.

L'objectiu del CBC és recopilar dades agregades i anonimitzades d'aquest col·lectiu de grans multinacionals per a l'intercanvi d'informació establert a les accions 11 i 13 dels ‘Acords BEPS’, de manera que es proporcioni als Estats una perspectiva global de l'activitat intragrupo de les seves multinacionals més grans.

La informació remesa per les matrius de totes les seves filials a l'estranger per a l'exercici fiscal iniciat a partir de l'1 de gener de 2018 inclou el detall de les següents variables per cada una de les jurisdiccions (països) en les que operen:

 • Nombre d'entitats (filials) que formen part del grup
 • Xifra de negocis
 • Beneficis (pèrdues) abans d'impostos
 • Impost sobre societats (pagat i en meritació)
 • Capital i reserves
 • Nombre de treballadors
 • Actius tangibles (immobilitzat material)