Saltar al contingut principal

Altres models no vigents

Dades Generals

Denominació

Altres models no vigents

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de models de declaració referides a impostos diferents de l'Impost de societats i a l'Impost sobre el Valor Afegit, corresponents a períodes impositius amb termini de presentació finalitzat.Quan la presentació impliqui un deute nou, o import superior a ingressar al de l'autoliquidació anterior o una quantitat per retornar o a compensar inferior a l'anteriorment autoliquidada es meritaran els recàrrecs per declaració extemporània.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Documentación

El corresponent model disponible

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General Tributària.Articles 26, 27, 62, 122.(BOE 18-desembre-2003)