Saltar al contingut principal

Sol·licituds d'ajornament especial dels deutes tributaris per danys ocasionats per les erupcions volcàniques de l'illa de La Palma

Instruccions per presentar, per la Seu electrònica de l'Agència Tributària, sol·licituds d'ajornament del article 27 del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel que s'adopten mesurades urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l'illa de La Palma.

El Reial decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l'illa de La Palma, contempla un ajornament especial dels deutes tributaris a què poden acollir-se tots aquells contribuents que tinguin el seu domicili fiscal a l'illa de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) en ser qualificat l'esmentat territori, per Acord del Consell de Ministres de 28 de septeimbre, com a «Zona afectada greument per una emergència de protecció civil» a causa dels danys provocats per l'erupció volcànica en la zona de muntanya Esquerdada.

Els contribuents que, en virtut de l'esmentat Reial Decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d'ajornaments incloses en el mateix, hauran de procedir d'acord amb les següents instruccions:

1.- Presentar, pels procediments habituals, l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de “reconeixement de deute amb sol·licitud d'ajornament”.

Una vegada presentada l'autoliquidació pot tramitar l'ajornament polsant el vincle a la tramitació de la sol·licitud d'ajornament que li ofereix l'aplicació, havent de seguir els passos que s'indiquen en l'apartat 2.3.

En cas que no vulgui sol·licitar l'ajornament en aquell moment, més tard podrà presentar la sol·licitud a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària des de l'opció que es detalla en l'apartat 2.

Recordem que aquesta modalitat d'ajornament només és admissible per a declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 6 d'octubre de 2021 fins al dia 31 de gener de 2022, ambdós inclusivament, i al que només poden optar els contribuents que tinguin el seu domicili fiscal a l'illa de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

2.- Presentar directament la sol·licitud d'ajornament.

2.1.- Pot presentar la sol·licitud des de la nova seu electrònica (https://sede.agenciatributaria.gob.es), accedint a l'opció de “Deutes, presses, embargaments i subhastes / Pagar, ajornar i consultar deutes” / “Gestions destacades” - “Sol·licitar ajornament o fraccionament de deutes”.

2.2.- Identificació.Per accedir a la presentació de la sol·licitud d'ajornament es requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNIe o Cl@ve PIN del declarant.Si utilitza certificat o DNI electrònic haurà de fer clic en l'enllaç "Accedeixi amb certificat o DNI electrònic" i si va utilitza el sistema Cl@ve PIN haurà d'introduir el DNI o el NIE a la casella corresponent.

2.3.- Elecció del tipus de sol·licitud:“Sol·licitud d'ajornament erupció volcànica illa de La Palma (art. 27 del RD-llei 20/2021)”. Una vegada identificat, es mostraran els tipus de sol·licituds d'ajornament que, així que la normativa vigent, vostè pugui sol·licitar en el moment de la presentació.

Per acollir-se a aquesta modalitat d'ajornament haurà de seleccionar l'opció:“Sol·licitud d'ajornament erupció volcànica illa de La Palma (art. 27 del RD-llei 20/2021)”.

En seleccionar aquesta opció, apareixerà un missatge en el qual s'indicarà que la sol·licitud d'ajornament queda subjecta a les condicions i beneficis de l'esmentat ajornament espacial, havent de confirmar la mateixa.

És molt important que tingui en compte que, en cas que vostè marqui una altra opció diferent de la indicada, la sol·licitud no es tramitarà com a ajornament erupció volcànica illa de La Palma, sinó que es tramitarà seguint el règim jurídic de l'opció que vostè hagi marcat (Per exemple, si vostè marca l'opció “Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de l'art. 65 de la Llei 58/2003 (LGT) – Ajornament o fraccionament ordinari”, en cap cas no podrà obtenir un ajornament a 12 mesos, sense meritació d'interessos pels tres primers mesos, podent comportar, fins i tot, la inadmissió de la sol·licitud en cas que els deutes sol·licitats tinguessin la naturalesa de retenció o pagament fraccionat).

2.4.- Omplir els camps de la sol·licitud.Confirmada l'opció elegida (“Sol·licitud d'ajornament erupció volcànica illa de La Palma (art. 27 del RD-llei 20/2021)”) no hi ha cap peculiaritat en la presentació de la sol·licitud.

  • Si vostè va presentar la sol·licitud directament després de presentar la seva autoliquidació, per l'opció que li facilita l'aplicació (procedeix de l'apartat 1), només haurà d'indicar les dades de domiciliació bancària (núm. IBAN de compte bancari on domiciliar el pagament).La resta de camps (“Tipus de garanties ofertes” i “Proposta de pagament”) apareixeran emplenats sense possibilitat de modificació.

  • Si, al contrari, vostè presenta la sol·licitud d'ajornament en un moment posterior a la presentació de l'autoliquidació (procedeix de l'apartat 2), a més d'haver d'identificar les dades de domiciliació bancària, haurà d'identificar la clau de liquidació i l'import del deute a ajornar.La resta de camps (“Tipus de garanties ofertes” i “Proposta de pagament”) apareixeran emplenats sense possibilitat de modificació.

En qualsevol cas, com “Fecha Primer Termini” se li indica que:la data de venciment serà el dia 5 o 20 del mes corrent transcorregut el termini de 12 mesos des de l'últim dia del termini de presentació de l'autoliquidació previst en la normativa específica de cada tribut.

2.5.- Presentar la sol·licitud.Finalment, haurà de presentar la sol·licitud pressionant la icona “Firmar i enviar”. Li apareixerà un missatge confirmant que la sol·licitud s'ha donat d'alta de forma correcta, així com la indicació de la data i hora en què s'ha realitzat, podent obtenir el justificant de la presentació.

Per a una facilitat més gran en la presentació de la sol·licitud, es facilita document amb les pantalles que li apareixeran durant la tramitació.