Saltar al contingut principal

Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaració i autoliquidacions

D'acord amb el Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaració i autoliquidacions tributàries, s'amplien fins al 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaració i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril (1) i fins al dia 20 de maig de 2020 per als següents obligats tributaris:

  • obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019.A aquests efectes, el volum d'operacions serà el previst a l'article 121 de la Llei d'IVA, i en el seu defecte quan no existeixi obligació de presentar declaració relatives al IVA (per exemple en el cas d'operacions exclusivament exemptes previst en el tercer paràgraf de l'article 71.1 del RIVA o en el cas de règim especial del recàrrec d'equivalència), l'Import Net de la Xifra de Negocis de l'Impost sobre Societats o l'equivalent en el cas de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques.

  • en el cas dels obligats que tinguin la consideració d'Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social, serà requisit necessari que el seu últim Pressupost anual aprovat no superi la quantitat de 600.000 euros.

En aquests casos, la domiciliació bancària podrà realitzar-se fins al 15 de maig de 2020, inclusivament.El càrrec en compte s'efectuarà el 20 de maig de 2020.

Respecte a les domiciliacions que s'hagin efectuat fins al 15 d'abril de 2020, el càrrec en compte es realitzarà el 20 de maig de 2020.

L'ampliació dels terminis de presentació i ingrés no resultarà d'aplicació:

  • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat al Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis, ni als grups d'entitats que tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit regulat al Capítol IX del Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d'operacions.

  • A la presentació de declaració regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel que s'aprova el codi duaner de la Unió i o per la seva normativa de desenvolupament.


(1) Data d'entrada en vigor del RDley 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaració i autoliquidacions tributàries.(Tornar)

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril,

por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.