Saltar al contingut principal

Publicació d'ordres ministerials de contingut tributari

En el BOE de 31 de desembre de 2019 s'han publicat diverses ordres ministerials en l'àmbit tributari.

En primer lloc, amb referència a l'Impost sobre el Valor Afegit, s'aprova el model 318 sobre regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis, a presentar per contribuents que haguessin estat sotmesos a la competència exaccionadora d'una Administració tributària del País Basc o comú, en els períodes de liquidació anteriors al moment en el qual iniciïn la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a la seva activitat i a una altra de diferent en els períodes de liquidació posteriors.

En segon lloc, es publica com cada any, l'Ordre per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

En tercer lloc, es publica l'Ordre HAC/ 1274/2019, que modifica determinats aspectes del model 390, declaració resum anual d'IVA, entre ells la supressió de la seva presentació mitjançant SMS.

En quart lloc, es modifica l'Ordre que regula la presentació del model 210 de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

En cinquè lloc, es publica l'Ordre HAC/1276/2019, que afecta als models de declaració informatives 184, 193, 194, 196, 198, 280 i 289.

Finalment, es publica l'Ordre HAC/1271/2019, de 9 de desembre, per la que s'aproven les normes de desenvolupament del disposat a l'article 26 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat per Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol, sobre marques fiscals previstes per a begudes derivades.

 • Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre,

  por la que se aprueba el modelo 318, «Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación

 • Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre,

  por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

 • Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre,

  por la que se modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

 • Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre,

  por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes.

 • Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre,

  por la que se modifican la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, "Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua

 • Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre,

  por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.