Saltar al contingut principal

Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents 2019

Coincidint amb l'inici del termini general de presentació de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents, exercici 2019, s'ha publicat un portal que reuneix totes les novetats i ajuts per a la campanya.

Aquest any com a novetat i millora en l'assistència en l'emplenament del model 200 s'ofereixen dades fiscals corresponents a l'exercici 2019.L'esmentat servei està disponible en llengües cooficials i en anglès.

Així mateix per a aquest exercici, es disposa d'un simulador que permet confeccionar la declaració del model 200 corresponent a l'exercici 2019 sense necessitat d'identificar-se amb certificat electrònic, per la qual cosa pot utilitzar-se per realitzar les proves i comprovacions necessàries, prèvies a la presentació.

De forma addicional li informem que, com en exercicis anteriors, compta amb una  funcionalitat que li permetrà incorporar de forma automàtica els dades comptables en la seva declaració (balanç, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net).Finalment li recordem que compta amb el Manual de l'Impost.