Saltar al contingut principal

Models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019

Publicada en el BOE l'Ordre HAC/565/2020, de 12 de juny, que aprova els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Orden HAC/565/2020, de 12 de junio,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.