Saltar al contingut principal

Model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes

Es modifica l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors de l'esmentat model per suports directament llegibles per ordinador i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació telemàtica.

Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero,

por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.