Saltar al contingut principal

Model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

Es modifica l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la que s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica, i es modifica l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre.

Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero,

por la que se modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre.